Άρθρο 51 – Αντικείμενο

Αντικείμενο του παρόντος Μέρους συνιστά η τροποποίηση υφιστάμενων ρυθμίσεων, που αφορούν σε εμπορικές συναλλαγές επί των οποίων παρουσιάστηκαν ζητήματα, που δημιουργούν αγκυλώσεις στην ομαλή λειτουργία της αγοράς.