Άρθρο 36 – Δημοσίευση των επιβαλλόμενων κυρώσεων για την παράβαση των υποχρεώσεων των πιστωτών σε συμβάσεις πίστωσης για καταναλωτές για ακίνητα που προορίζονται για κατοικία – Τροποποίηση άρθρου 36 ν. 4438/2016

Στο άρθρο 36 του ν. 4438/2016 (Α’ 220), περί κυρώσεων για την παράβαση των υποχρεώσεων των πιστωτών σε συμβάσεις πίστωσης καταναλωτών, συμπληρώνεται ο τίτλος με την αναφορά της ενσωματούμενης Οδηγίας, προστίθεται εδάφιο στο τέλος της παρ. 2, και το άρθρο 36 διαμορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 36
Κυρώσεις
(άρθρο 38 της Οδηγίας 2014/17/ΕΕ)
1. Σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων του παρόντος νόμου οι οριζόμενες στο άρθρο 4 αρμόδιες αρχές επιβάλλουν κυρώσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3.
2. Με την επιφύλαξη ειδικότερων διατάξεων, σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων των άρθρων 9 και 10 επιβάλλονται κυρώσεις κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 13α του ν. 2251/1994. Σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων του άρθρου 37 εφαρμόζεται το άρθρο 19 της 70330 οικ/30.6.2015 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού και Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Β΄ 1421). Για τη δημοσιοποίηση των διοικητικών κυρώσεων εφαρμόζεται η παρ. 2 του άρθρου 101 του ν. 4537/2018 (Α’ 84).
3. Σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων του παρόντος νόμου, πλην αυτών που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παραγράφου 2, η Τράπεζα της Ελλάδος, μπορεί να λαμβάνει διοικητικά μέτρα και να επιβάλλει τις κυρώσεις της παρ. 2 του άρθρου 59 του ν. 4261/2014. Για τη δημοσιοποίηση διοικητικών κυρώσεων που επιβάλλονται εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 60 του ν. 4261/2014.».