Άρθρο 53 – Νομική προσωπικότητα ενώσεων μετόχων – Τροποποίηση άρθρου 144 ν. 4548/2018

Στο άρθρο 144 του ν. 4548/2018 (Α’ 104), περί ενώσεων μετόχων, τροποποιείται το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 ως προς τις προϋποθέσεις απόκτησης νομικής προσωπικότητας, το δεύτερο εδάφιο της παρ. 4 καταργείται, και το άρθρο 144 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 144

Ενώσεις μετόχων

  1. Τα δικαιώματα μειοψηφίας του παρόντος νόμου μπορούν να ασκηθούν και από ενώσεις μετόχων, στο όνομά τους αλλά για λογαριασμό των μελών τους, αν τα μέλη τους έχουν τον εκάστοτε απαιτούμενο για την άσκηση των δικαιωμάτων αριθμό μετοχών. Ως δικαιώματα μειοψηφίας κατά την έννοια του παρόντος άρθρου δεν θεωρούνται και τα δικαιώματα που μπορούν να ασκηθούν από κάθε μέτοχο.
  2. Οι ενώσεις μετόχων μπορούν να συσταθούν από μετόχους μιας ή περισσότερων συγκεκριμένων εταιρειών και έχουν τη μορφή σωματείου διεπόμενου από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου και του Αστικού Κώδικα. Ένα μήνα πριν από την άσκηση των παραπάνω δικαιωμάτων, η ένωση πρέπει να έχει γνωστοποιήσει την έγκυρη σύσταση και το καταστατικό της στην εταιρεία, της οποίας μέτοχοι είναι τα μέλη της. Στη δήλωση άσκησης του δικαιώματος πρέπει να αναφέρονται τα ονόματα των μετόχων, για λογαριασμό των οποίων ασκείται το δικαίωμα.
  3. Οι παραπάνω ενώσεις μπορούν επίσης να παρέχουν μέσω διαδικτύου πληροφορίες σε σχέση με τα δικαιώματα που έχουν οι μέτοχοι και οι επενδυτές στις εταιρείες, για τις οποίες έχουν συσταθεί και να παρέχουν δυνατότητα επώνυμης συνεννόησης μεταξύ τούτων για την άσκηση των δικαιωμάτων τους κατά την παράγραφο 1 εν όψει συγκεκριμένης γενικής συνέλευσης των εταιρειών αυτών.
  4. Τα ζητήματα της άσκησης των δικαιωμάτων, ιδίως της τυχόν προηγούμενης διαβούλευσης των μελών της ένωσης, της παροχής πληροφοριών, της ενδεχόμενης ανάγκης προηγούμενης ειδικότερης εντολής ή ανάκλησης της τελευταίας, ρυθμίζονται από το καταστατικό της ένωσης.».