Άρθρο 19 – Λειτουργία καταστημάτων τις Κυριακές – Τροποποίηση άρθρου 16 ν. 4177/2013

Στο άρθρο 16 του ν. 4177/2013 (Α’ 173), περί προαιρετικής λειτουργίας των καταστημάτων τις Κυριακές: α) αντικαθίσταται ο τίτλος, β) στην παρ. 1 το πρώτο εδάφιο βελτιώνεται νομοτεχνικά, τροποποιείται ως προς την κατάργηση των αναφορών στις καταργηθείσες ενδιάμεσες εκπτώσεις και η περ. ε) αντικαθίσταται, γ) τροποποιείται το όργανο που εκδίδει την απόφαση της παρ. 2, και καταργούνται τα δύο τελευταία εδάφιά της, δ) καταργείται η παρ. 2Α, ε) οι παρ. 3 και 4 αντικαθίστανται, στ) καταργείται η παρ. 5, και το άρθρο 16 διαμορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 16
Προαιρετική λειτουργία εμπορικών καταστημάτων και καταστημάτων παροχής υπηρεσιών στον καταναλωτή τις Κυριακές
1. Επιτρέπεται η λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων τις εξής Κυριακές:
α) Την πρώτη Κυριακή, κατά την έναρξη κάθε εκπτωτικής περιόδου της παρ. 1 του άρθρου 15. Σε περίπτωση που η πρώτη Κυριακή συμπίπτει με επίσημη αργία, η δυνατότητα παρέχεται την επόμενη Κυριακή,
β) τις δύο (2) Κυριακές, πριν από την ημέρα των Χριστουγέννων,
γ) την Κυριακή των Βαΐων,
δ) την τελευταία Κυριακή κάθε έτους.
ε) την πρώτη Κυριακή του Μαΐου και την πρώτη Κυριακή του Νοεμβρίου, και αν αυτές συμπίπτουν με επίσημη αργία της παρ. 1 του άρθρου 15Α, την αμέσως επόμενη Κυριακή που δεν συμπίπτει με επίσημη αργία.
1Α. Επιπλέον, επιτρέπεται η προαιρετική λειτουργία εμπορικών καταστημάτων τις Κυριακές την περίοδο από τον μήνα Μάιο έως και τον μήνα Οκτώβριο, εκτός από τη δεύτερη Κυριακή του μήνα Αυγούστου, στις εξής περιοχές:
α) στον Δήμο Αθηναίων, και
β) σε περιοχές του Δήμου Πειραιά, της Περιφερειακής Ενότητας Νοτίου Τομέα Αθηνών, του ιστορικού κέντρου Θεσσαλονίκης, όπως ορίζεται στην υπουργική απόφαση 3046/51009/1994 (Β’ 833), καθώς και στην περιοχή γύρω από τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών και στο Επιχειρηματικό Πάρκο Γιαλού – Άγιος Δημήτριος -Πύργος στον Δήμο Σπάτων της Περιφέρειας Αττικής, όπως οριοθετείται στην απόφαση ΠΕΧΩ οικ. 1516/Φεντ. επεκτ./05/9.3.2005 (Δ’ 319).
Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ορίζονται τα συγκεκριμένα όρια των περιοχών της περ. β`, λαμβανομένης υπόψη της εμπορικής δραστηριότητας της κάθε περιοχής.
Σε περίπτωση, που η δεύτερη Κυριακή του Αυγούστου συμπίπτει με επίσημη αργία, η εξαίρεση του πρώτου εδαφίου μετατίθεται την προηγούμενη Κυριακή.
2. Με αιτιολογημένη απόφαση του κατά τόπον αρμόδιου Δημάρχου, η οποία εκδίδεται μετά από διαβούλευση με τοπικούς και συλλογικούς φορείς και ισχύει από το επόμενο έτος από τη δημοσίευσή της, ορίζονται με σαφή τρόπο οι περιοχές, στις οποίες επιτρέπεται προαιρετικά η λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων και άλλες Κυριακές, πλην των αναφερομένων στις παρ. 1 και 1Α, λαμβανομένων υπόψη των τοπικών ιδιαιτεροτήτων που σχετίζονται με την οικονομική δραστηριότητα της περιοχής.
2Α. [Καταργείται]
3. Η λειτουργία των καταστημάτων που λειτουργούν σύμφωνα με το παρόν τις Κυριακές επιτρέπεται από τις 11:00 έως τις 20:00.
4. Η απασχόληση των εργαζομένων στις περιπτώσεις του παρόντος είναι νόμιμη και αμείβεται, σύμφωνα με τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας που ορίζουν πρόσθετη αμοιβή για εργασία κατά τις Κυριακές. Στους εργαζόμενους που απασχολούνται σε εμπορικά καταστήματα την Κυριακή, σύμφωνα με το παρόν και το άρθρο 15Α, χορηγείται, επιπλέον,, υποχρεωτικά μια (1) ημέρα ανάπαυσης σε άλλη ημέρα της ίδιας εβδομάδας.
5. [Καταργείται]».

 • 13 Ιανουαρίου 2023, 16:19 | ΘΑΝΑΣΗΣ

  Προτείνεται το ακόλουθο κείμενο:
  2. Με αιτιολογημένη απόφαση του κατά τόπον αρμόδιου Δημάρχου ορίζονται με σαφή τρόπο οι περιοχές, στις οποίες επιτρέπεται προαιρετικά η λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων και άλλες Κυριακές, πλην των αναφερομένων στις παρ. 1 και 1Α, λαμβανομένων υπόψη των τοπικών ιδιαιτεροτήτων που σχετίζονται με την οικονομική δραστηριότητα της περιοχής ιδιαίτερα της εγγύτητας και συνδεσιμότητας του εκάστοτε Δήμου με τις πύλες εισόδου στη χώρα και διαμετακομιστικούς κόμβους. Η απόφαση του κατά τόπον αρμόδιου Δημάρχου εκδίδεται κατόπιν διαβούλευσης με τοπικούς και συλλογικούς φορείς, η οποία δύναται να διαρκέσει έως 3 μήνες. Η απόφαση του κατά τόπον αρμόδιου Δημάρχου εκδίδεται εντός 1 μηνός από την λήξη της διαβούλευσης και ισχύει μετά την παρέλευση 3 μηνών από τη δημοσίευσή της. Σε περίπτωση μη έκδοσης απόφασης, διατηρείται σε ισχύ η προηγούμενη ρύθμιση μέχρι την αντικατάστασή της από νεότερη.

 • 13 Ιανουαρίου 2023, 16:02 | ΘΑΝΟΣ

  Προτείνεται το ακόλουθο κείμενο :
  2. Με αιτιολογημένη απόφαση του κατά τόπον αρμόδιου Δημάρχου ορίζονται με σαφή τρόπο οι περιοχές, στις οποίες επιτρέπεται προαιρετικά η λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων και άλλες Κυριακές, πλην των αναφερομένων στις παρ. 1 και 1Α, λαμβανομένων υπόψη των τοπικών ιδιαιτεροτήτων που σχετίζονται με την οικονομική δραστηριότητα της περιοχής ιδιαίτερα της εγγύτητας και συνδεσιμότητας του εκάστοτε Δήμου με τις πύλες εισόδου στη χώρα και διαμετακομιστικούς κόμβους. Η απόφαση του κατά τόπον αρμόδιου Δημάρχου εκδίδεται κατόπιν διαβούλευσης με τοπικούς και συλλογικούς φορείς, η οποία δύναται να διαρκέσει έως 3 μήνες. Η απόφαση του κατά τόπον αρμόδιου Δημάρχου εκδίδεται εντός 1 μηνός από την λήξη της διαβούλευσης και ισχύει μετά την παρέλευση 3 μηνών από τη δημοσίευσή της. Σε περίπτωση μη έκδοσης απόφασης, διατηρείται σε ισχύ η προηγούμενη ρύθμιση μέχρι την αντικατάστασή της από νεότερη.

 • 13 Ιανουαρίου 2023, 15:58 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

  Προτείνεται η ακόλουθη αναδιατύπωση:
  2. Με αιτιολογημένη απόφαση του κατά τόπον αρμόδιου Δημάρχου, η οποία εκδίδεται μετά από διαβούλευση με τοπικούς και συλλογικούς φορείς, η οποία δύναται να διαρκέσει έως 3 μήνες. Η εν λόγω απόφαση του κατά τόπον αρμοδίου Δημάρχου, η οποία εκδίδεται εντός 1 μηνός από την λήξη της ως άνω διαβούλευσης, ισχύει μετά την παρέλευση χρονικού διαστήματος διάρκειας 3 μηνών από τη δημοσίευσή της. Στην απόφαση αυτή ορίζονται με σαφή τρόπο οι περιοχές, στις οποίες επιτρέπεται προαιρετικά η λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων και άλλες Κυριακές, πλην των αναφερομένων στις παρ. 1 και 1Α, λαμβανομένων υπόψη των τοπικών ιδιαιτεροτήτων που σχετίζονται με την οικονομική δραστηριότητα της περιοχής ιδιαίτερα της εγγύτητας και συνδεσιμότητας του εκάστοτε Δήμου με τις πύλες εισόδου στη χώρα και διαμετακομιστικούς κόμβους. Σε περίπτωση μη έκδοσης απόφασης, διατηρείται σε ισχύ η προηγούμενη ρύθμιση μέχρι την αντικατάστασή της από νεότερη.

 • 13 Ιανουαρίου 2023, 14:32 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΝΤΗΣ

  Προτείνεται η ακόλουθη αναδιατύπωση:
  2. Με αιτιολογημένη απόφαση του κατά τόπον αρμόδιου Δημάρχου, η οποία εκδίδεται μετά από διαβούλευση με τοπικούς και συλλογικούς φορείς, η οποία δύναται να διαρκέσει έως 3 μήνες. Η εν λόγω απόφαση του κατά τόπον αρμοδίου Δημάρχου, η οποία εκδίδεται εντός 1 μηνός από την λήξη της ως άνω διαβούλευσης, ισχύει μετά την παρέλευση χρονικού διαστήματος διάρκειας 3 μηνών από τη δημοσίευσή της. Στην απόφαση αυτή ορίζονται με σαφή τρόπο οι περιοχές, στις οποίες επιτρέπεται προαιρετικά η λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων και άλλες Κυριακές, πλην των αναφερομένων στις παρ. 1 και 1Α, λαμβανομένων υπόψη των τοπικών ιδιαιτεροτήτων που σχετίζονται με την οικονομική δραστηριότητα της περιοχής ιδιαίτερα της εγγύτητας και συνδεσιμότητας του εκάστοτε Δήμου με τις πύλες εισόδου στη χώρα και διαμετακομιστικούς κόμβους. Σε περίπτωση μη έκδοσης απόφασης, διατηρείται σε ισχύ η προηγούμενη ρύθμιση μέχρι την αντικατάστασή της από νεότερη.

 • 7 Ιανουαρίου 2023, 19:53 | ΓΕΩΡΓΙΑ

  Με όλα αυτά που συζητιούνται, αναρωτιέμαι:
  Οι υπάλληλοι του ΗΣΑΠ, των Ξενοδοχιακών μονάδων και της εστιάσης γενικότερα, οι Υπάλληλοι στα Θέατρα & στα Cinema, των φούρνων & των ζαχαροπλαστείων, οι υπάλληλοι των αεροδρομίων αλλά και οι νοσοκόμοι και οι γιατροί του Ε.Σ.Υ που τόσο έχουν ταλαιπωρηθεί τα τελευταία χρόνια, αυτοί λοιπόν είναι παιδιά ενός κατώτερου θεού? Αυτοί οι άνθρωποι που δουλεύουν Κυριακές και Αργίες τί είναι υπεράνθρωποι?? Έχουμε βολευτεί όλοι στο Δευτέρα με Παρασκεύη και Σ/Κ Σπίτι και έχουμε όλους τους άλλους να βγάζουν το φίδι από τη τρύπα, να μας υπηρετούν…
  Εάν θέλουμε να είμαστε δίκαιοι, ΝΑΙ να απελευθερωθεί το ωράριο τις Κυριάκες, να διευρυνθεί Και για να μπορούν όσοι έχουν δύσκολο ωράριο, να εξυπηρετούνται Και να μπορούν να ψωνίζουν σαν άνθρωποι και όχι με τη ψυχή στο στόμα, αλλά και να μπορεί όποιος δουλεύει τη Κυριακή ή κάποια Αργία να βγάζει και κάτι παραπάνω, εφόσον θα πληρώνεται σύμφωνα με το νόμο παραπάνω.
  Αλλά βλέπετε σε όλους αρέσει η κριτική, αλλά Κυριακάτικα παραγγέλνουμε το Freddo.. Γιατί δεν είδα όσους δεν δουλεύουν τη Κυριακή να κατακλύζουν τις Εκκλησίες..

 • 6 Ιανουαρίου 2023, 09:20 | An Kar

  Ο αριθμός των προτεινόμενων Κυριακών είναι υπερβολικός. Οι Κυριακές εκτός εορτών δεν προσφέρουν τίποτα στα καταστήματα. Έχει παρατηρηθεί μάλιστα ότι περιορίζουν την κίνηση της προηγούμενης και της επόμενη ημέρας.

 • 5 Ιανουαρίου 2023, 07:31 | Κουτσιλιέρη Ελένη

  Πάρα πολλές οι Κυριακές που προτείνονται για άνοιγμα των καταστημάτων.
  Τρεις Κυριακές τον χρόνο είναι αρκετές, σημειωτέων ότι δεν υπάρχει τρόπος να ελεγχθεί και δεν πραγματοποιείται κανένας έλεγχος για την προσαυξημένη αμοιβή των εργαζομένων τις Κυριακές.
  Είναι γνωστό πως κανείς δεν αμοίβει όπως προβλέπεται από το νόμο τους εργαζομένους τις Κυριακές και φυσικά δεν προβλέπεται συστηματικός έλεγχος των καταστημάτων για τήρηση του νόμου!
  Προ Χριστουγέννων, προ Πρωτοχρονιάς και προ Πάσχα. Στις τουριστικές περιοχές, επιπλέον Κυριακές, μετά από διαβούλευση φορέων.
  Πρέπει να διασφαλιστεί η αργία της Κυριακής, χάριν του επαγγελματία και του εργαζομένου.

 • 5 Ιανουαρίου 2023, 00:16 | Δημητρης Π.

  Προτεινεται η προερετική λειτουργεία των καταστημάτων στις τουριστικές περιοχές όπως αυτές καθορίονται στην πα.ράγραφο 1Α.του άρθρου 19 ν. 4177/2013, όλες τις Κυριακές του χρόνου για την εξυπηρέτηση των τουριστών όχι μόνο κατά την περίοδο από τον μήνα Μάιο έως και τον μήνα Οκτώβριο, δεδομένου ότι η τουριστική περίοδος έχει διευρυνθεί καθόλη την διάρκεια του έτους.
  Επίσης προτείνεται η η προερετική λειτουργεία των καταστημάτων και σε απόσταση τουλάχιστον 5 χιλιομέτρων γύρω από την περιοχή του Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών και του Επιχειρηματικού Πάρκου Γιαλού – Άγιος Δημήτριος -Πύργος στον Δήμο Σπάτων της Περιφέρειας Αττικής, όπως οριοθετείται στην απόφαση ΠΕΧΩ οικ. 1516/Φεντ. επεκτ./05/9.3.2005 (Δ’ 319) στο πλαίσια του υγειούς ανταγωνισμού και για την καλύτερη ευπηρέτηση των παραθεριστών και των τουριστών όλες τις Κυριακές του χρόνου.

 • 4 Ιανουαρίου 2023, 21:33 | Κωστας

  Ο υπαλληλος σε ενα εμπορικο καταστημα που δουλευει εξαημερο περιμενει την κυριακη να ξεκουραστει. Οταν δουλευει και τις κυριακες, εξαντλειται. Οι επιχειρησεις ΠΟΤΕ δεν προσλαμβανουν προσωπικο για να ρυθμιστουν καλυτερα οι μερες και ωρες εργασιας, παντα χρησιμοποιουν το υπαρχον προσωπικο. Ειναι εξοντωτικο για τους υπαλληλους αυτο.

 • 4 Ιανουαρίου 2023, 14:17 | ΙΩΑΚΕΙΜ

  Πάρα πολλές οι Κυριακές που προτείνονται για άνοιγμα των καταστημάτων.
  Τρεις Κυριακές τον χρόνο είναι αρκετές. Προ Χριστουγέννων, προ Πρωτοχρονιάς και προ Πάσχα. Στις τουριστικές περιοχές, επιπλέον Κυριακές, μετά από διαβούλευση φορέων.
  Πρέπει να διασφαλιστεί η αργία της Κυριακής, χάριν του επαγγελματία και του εργαζομένου.
  Η καταστρατήγιση της Κυριακάτικης αργίας ωφελεί μόνο της υπεραγορές και αφανίζει τον επαγγελματία.

 • 3 Ιανουαρίου 2023, 17:52 | ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

  Η λειτουργία των καταστημάτων τις Κυριακές που προτείνεται είναι υπερβολική, προσβάλλει το Θρησκευτικό συναίσθημα των Καταναλωτών και κατά την άποψή μας η λειτουργία των καταστημάτων τις Κυριακές θα πρέπει να περιοριστεί ως ακολούθως: α) Την πρώτη Κυριακή, κατά την έναρξη κάθε εκπτωτικής περιόδου της παρ. 1 του άρθρου 15. Σε περίπτωση που η πρώτη Κυριακή συμπίπτει με επίσημη αργία, η δυνατότητα παρέχεται την επόμενη Κυριακή,
  β) τις δύο (2) Κυριακές, πριν από την ημέρα των Χριστουγέννων,
  γ) σε τουριστικές περιοχές μετά από δημόσια διαβούλευση όλων των φορέων.

  Η λειτουργία των καταστημάτων που λειτουργούν σύμφωνα με το παρόν τις Κυριακές επιτρέπεται από τις 11:00 έως τις 18:00.