Άρθρο 34 – Κυρώσεις για την παράβαση υποχρεώσεων των εκδοτών ηλεκτρονικού χρήματος – Αντικατάσταση άρθρου 24 ν. 4021/2011

Το άρθρο 24 του ν. 4021/2011 (Α’ 218) αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 24
(Άρθρο 13 Οδηγίας 2009/110/ΕΚ)
Κυρώσεις
1. Με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων επιβάλλονται στους παραβάτες των άρθρων 21 και 22, μια ή περισσότερες από τις παρακάτω κυρώσεις:
α) σύσταση συμμόρφωσης εντός προθεσμίας και άρσης της προσβολής και παράλειψής της στο μέλλον ή, αν ο εκδότης ηλεκτρονικού χρήματος έχει ήδη συμμορφωθεί πριν από τη σύσταση, σύσταση παράλειψης της προσβολής στο μέλλον.
β) πρόστιμο από δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) έως πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ευρώ. Αν εντός της τελευταίας πενταετίας, πριν από την έκδοση της απόφασης επιβολής προστίμου, έχουν εκδοθεί σε βάρος του παραβάτη περισσότερες από μια (1) αποφάσεις επιβολής προστίμου, το ανώτατο ύψος του προστίμου ορίζεται σε ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ.
2. Για την επιβολή των κυρώσεων της παρ. 1 λαμβάνονται υπόψη ιδίως:
α) η φύση, η βαρύτητα, η έκταση και η διάρκεια της παράβασης,
β) οι ενέργειες του παραβάτη για τον μετριασμό ή την επανόρθωση της ζημίας,
γ) προηγούμενες παραβάσεις της παρ. 1,
δ) το οικονομικό όφελος από την παράβαση.
3. Τα πρόστιμα που επιβάλλονται σύμφωνα με την παρ. 1 εισπράττονται κατά τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ν. 4978/2022, Α΄ 190).
4. Περίληψη των αποφάσεων, με τις οποίες επιβάλλεται το πρόστιμο της παρ. 1, δημοσιεύεται με κάθε πρόσφορο μέσο και αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης, εφόσον το ύψος του προστίμου είναι μεγαλύτερο από πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ και ανεξαρτήτως του ύψους του προστίμου, σε περίπτωση υποτροπής. Η περίληψη περιλαμβάνει ιδίως την επωνυμία ή το ονοματεπώνυμο του παραβάτη, την έδρα, περιγραφή της παράβασης και το επιβληθέν πρόστιμο.».