Άρθρο 29 – Ειδικά διοικητικά μέτρα και κυρώσεις – Προσθήκη άρθρου 13ε στον ν. 2251/1994

Στον ν. 2251/1994 (Α΄ 191) προστίθεται άρθρο 13ε ως εξής:
«Άρθρο 13ε
Ειδικά διοικητικά μέτρα και κυρώσεις
1. Αν επιβληθεί κύρωση επί διαπιστωμένης παράβασης, επί της οποίας δεν έχει υπάρξει συμμόρφωση και δεν υπάρχουν άλλα αποτελεσματικά μέσα για την παύση της, προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος σοβαρής βλάβης των συμφερόντων των καταναλωτών, το αρμόδιο όργανο του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων δύναται να:
α) διατάσσει πάροχους υπηρεσιών υποδοχής να διαγράψουν, απενεργοποιήσουν ή να περιορίσουν την πρόσβαση σε επιγραμμική διεπαφή,
β) διατάσσει καταχωρητές ή μητρώα τομέα να διαγράψουν πλήρως εγκεκριμένα ονόματα τομέα και να επιτρέπουν στην οικεία αρμόδια αρχή να προβεί σε σχετική καταχώρηση,
γ) αποστείλει σχετική εντολή προς την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, η οποία προβαίνει στην αμετάκλητη διαγραφή των ιστοτόπων που υποδεικνύει η αρχή, καταργώντας την όποια μελλοντική χρήση της διαγραφείσας διεύθυνσης ιστοσελίδας ή στην αφαίρεση περιεχομένου ή στον περιορισμό της πρόσβασης σε επιγραμμική διεπαφή ή στη διαταγή της ρητής αναγραφής προειδοποίησης προς τους καταναλωτές, κατά την πρόσβασή τους σε επιγραμμική διεπαφή.
2. Η απόφαση των περ. α) και β) της παρ. 1 δύναται να επιβάλει, εκτός των λοιπών μέτρων συμμόρφωσης, και πρόσθετο πρόστιμο ύψους πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ ανά ημέρα μη συμμόρφωσης.
3. Τα πρόστιμα που επιβάλλονται σύμφωνα με την παρ. 2 εισπράττονται κατά τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ν. 4978/2022, Α΄ 190).».