Άρθρο 9 – Εξουσιοδοτικές διατάξεις – Τροποποίηση άρθρου 14 ν. 2251/1994

1. Ο τίτλος του άρθρου 14 του ν. 2251/1994 (Α’ 191), περί μεταβατικών, τελικών και καταργούμενων διατάξεων, τροποποιείται ως εξής:
«Εξουσιοδοτικές, μεταβατικές, τελικές και καταργούμενες διατάξεις
(παρ. 5 άρθρου 5 Οδηγίας 2020/1828/ΕΕ)»
2. Στο άρθρο 14 του ν. 2251/1994 προστίθενται παρ. 4α έως 4ιγ ως εξής:
«4α. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων εκδίδεται ο Κανονισμός Προστασίας Ανήλικων Καταναλωτών της παρ. 3 του άρθρου 7α.
4β. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων συγκροτείται η Επιτροπή Προστασίας Ανήλικων Καταναλωτών της παρ. 5 του άρθρου 7α, και καθορίζονται τα ειδικότερα θέματα που αφορούν στη λειτουργία της.
4γ. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων ορίζονται οι υποχρεώσεις των ενώσεων του άρθρου 10γ σχετικά με τα τηρούμενα βιβλία, τα στοιχεία που προσκομίζονται στην Επιτροπή του άρθρου 10ζ, τη συχνότητα υποβολής και επικαιροποίησής τους, οι επιπρόσθετες συνέπειες για την υποβολή αναληθών στοιχείων και κάθε ζήτημα σχετικά με την τηρούμενη διαδικασία.
4δ. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Οικονομικών μπορεί να ορίζονται οι επιχορηγήσεις και οι παραχωρήσεις από το ελληνικό Δημόσιο, της περ. δ) της παρ. 4 του άρθρου 10γ, προς τις ενώσεις καταναλωτών που νομιμοποιούνται να ασκούν αντιπροσωπευτικές αγωγές για τη διαρθρωτική στήριξή τους και την πρόσβασή τους σε νομική βοήθεια, καθώς και τα κριτήρια που πρέπει να πληρούν οι ενώσεις καταναλωτών για τη λήψη τους.
4ε. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων ορίζεται το μέγιστο ύψος των περιορισμένων τελών της περ. η) της παρ. 4 του άρθρου 10γ. Τα τέλη του πρώτου εδαφίου δεν εισπράττονται μέχρι την έκδοση της ανωτέρω απόφασης.
4στ. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων καθορίζονται τα στοιχεία που τηρούνται στο Μητρώο Ενώσεων Καταναλωτών, καθώς και κάθε ζήτημα για την εφαρμογή του άρθρου 10β.
4ζ. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Εμπορίου ορίζονται εθνικά σημεία επαφής της παρ. 8 του άρθρου 10ζ και κοινοποιούνται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα στοιχεία επικοινωνίας τους.
4η. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων ορίζονται η προθεσμία και η διαδικασία, με την οποία μεμονωμένος καταναλωτής δύναται να αποδεχθεί ή να αρνηθεί να δεσμευθεί από τον συμβιβασμό, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 10ιγ.
4θ. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων καθορίζονται ο ιστότοπος ή οι ιστότοποι για την παροχή των πληροφοριών του άρθρου 10ιζ, καθώς και κάθε σχετική λεπτομέρεια.
4ι. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων μπορούν να καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις προσαρμογής της συναλλακτικής συμπεριφοράς των προμηθευτών στο δεδικασμένο αμετάκλητων δικαστικών αποφάσεων επί αγωγών καταναλωτή ή ενώσεων καταναλωτών, εφόσον οι συνέπειες του δεδικασμένου έχουν ευρύτερο δημόσιο ενδιαφέρον για την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς και την προστασία των καταναλωτών.
4ια. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων καθορίζονται τα ζητήματα σχετικά με την υποβολή και τη διαχείριση των αναφορών ή καταγγελιών που υποβάλλονται στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου, σύμφωνα με το άρθρο 13β.
4ιβ. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Εσωτερικών καθορίζονται:
α) η διαδικασία των ελέγχων που πραγματοποιούνται, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 13θ,
β) οι υποχρεώσεις και τα καθήκοντα των ελεγκτών,
γ) η διαδικασία αποστολής αιτημάτων ελέγχου από τη Γενική Διεύθυνση Αγοράς και Προστασίας Καταναλωτή προς τις υπηρεσίες των Περιφερειών.
4ιγ. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων δύναται να τροποποιείται το Παράρτημα IΙ.».

 • Αναφορικά με το Άρθρο 9-Εξουσιοδοτικές διατάξεις – Τροποποίηση άρθρου 14 ν. 2251/1994, παρ.2, να προστεθεί εδάφιο 4ιδ ως εξής:
  «Σε περίπτωση που προμηθευτής δεν συμμορφώνεται ή αρνείται να συμμορφωθεί με δικαστική απόφαση που διατάσει την παύση ή/και την απαγόρευση παράνομης πρακτικής, τη δημοσίευση της απόφασης, την υποχρέωση ενημέρωσης των καταναλωτών ή την κοινοποίηση αποδεικτικών στοιχείων επιβάλλεται πρόστιμο …………..…»

  Αιτιολογία:
  Θεωρούμε εξαιρετικά μεγάλη παράλειψη την μη υιοθέτηση μέτρων με βάση το άρθρο 20 της Οδηγίας που αφορά στις κυρώσεις και είναι εξαιρετικά σημαντικό για την αποτελεσματική προστασία των καταναλωτών.

 • Αναφορικά με το Άρθρο 9-Εξουσιοδοτικές διατάξεις – Τροποποίηση άρθρου 14 ν. 2251/1994, παρ.2, εδάφιο 4ια, προτείνουμε να καταργηθεί και να αντικατασταθεί με ένα άλλο Σύστημα Διαχείρισης Αναφορών και Μεθοδολογία Σχεδιασμού Ελέγχου με σκοπό την μεγιστοποίηση του οφέλους από την εξέταση των καταγγελιών.
  Ειδικότερα το εν λόγω Σύστημα θα πρέπει να εφαρμόζει κριτήρια προτεραιοποίησης των ελεγχόμενων καταγγελιών, με βάση ιδίως τον κίνδυνο βλάβης των καταναλωτών και τον θετικό αντίκτυπο ή το αποτέλεσμα που προσδοκάται από τη διεξαγωγή του ελέγχου. Επιπλέον δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στην προστασία των ευάλωτων μονάδων, ενώ, στο πλαίσιο της εμπέδωσης σχέσεων συνεργασίας με άλλους φορείς που συμπράττουν στην εποπτεία της αγοράς (άλλες εποπτικές Αρχές, Συνήγορος του Καταναλωτή, ενώσεις καταναλωτών), οι θεμελιωμένες καταγγελίες των τελευταίων αποκτούν πρόσθετη για την αξιολόγησή τους βαρύτητα. Σε κάθε περίπτωση καταγράφεται το σύνολο των καταγγελιών και διαφυλλάσσεται η δυνητική διεξαγωγή του ελέγχου σε όλο το φάσμα της προστασίας. Η ισχύουσα σήμερα με αριθμό 74784/5.7.2021 σχετική Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων (ΦΕΚ Β/15.6.2021) απέχει μακράν από αυτές τις απαιτήσεις, ενώ θέτει αυστηρά κριτήρια και αξιώνει υψηλές βαθμολογίες για την αξιολόγηση των καταγγελιών που ουσιαστικά αποκλείουν την εξέταση συντριπτικού μέρους και σημαντικών καταγγελιών.

 • Αναφορικά με το Άρθρο 9-Εξουσιοδοτικές διατάξεις – Τροποποίηση άρθρου 14 ν. 2251/1994, παρ.2, εδάφιο 4γ και ειδικότερα για τις υποχρεώσεις των Ενώσεων Καταναλωτών του άρθρου 10γ, σχετικά με τα τηρούμενα βιβλία και τα στοιχεία που προσκομίζονται στην επιτροπή του άρθρου 10ζ, προτείνουμε να ορίζονται με νομοθετική διάταξη σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στο άρθρο 10 του Ν.2251/1994, στα πλαίσια της διαφάνειας και των απαιτήσεων περί εταιρικής διακυβέρνησης. Ως εκ τούτου δεν θεωρούμε ορθό να ορίζονται με απόφαση του εκάτοστε Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

 • Αναφορικά με το Άρθρο 9-Εξουσιοδοτικές διατάξεις – Τροποποίηση άρθρου 14 ν. 2251/1994, παρ. 2, εδάφιο 4ε, θα θέλαμε να τονίσουμε ότι η εν λόγω διάταξη δεν είναι σύμφωνη με το άρθρο 20 και ιδίως την παράγραφο 3 της Οδηγίας. Ως εκ τούτου προτείνουμε να απαληφθεί.

  Αιτιολογία:
  Οι νομιμοποιούμενοι φορείς που έχουν πλήρη και σαφή εικόνα του πραγματικού κόστους για την άσκηση αντιπροσωπευτικής αγωγής είναι οι μόνοι σε θέση να προσδιορίσουν τα τέλη, τα οποία θα διαφοροποιούνται σίγουρα ανάλογα με το αντικείμενο της αγωγής. Εφόσον αυτό μείνει να καθορίζεται από το Υπουργό, μπορεί το ποσό να καθοριστεί με ύψος που δεν είναι ανάλογο, να υπάρχουν καθυστερήσεις, και τελικώς να είναι άνευ αξίας για τους φορείς.

 • 4 Ιανουαρίου 2023, 15:08 | ΚΕ.Π.ΚΑ. – Κέντρο Προστασίας Καταναλωτών

  • Παράγραφος 4γ, οι υποχρεώσεις των Ενώσεων Καταναλωτών του άρθρου 10γ σχετικά με τα τηρούμενα βιβλία, τα στοιχεία που προσκομίζονται στην επιτροπή του του άρθρου 10ζ, τη συχνότητα υποβολής και επικαιροποίησής τους, οι επιπρόσθετες συνέπειες για την υποβολή αναληθών στοιχείων και κάθε ζήτημα σχετικά με την τηρούμενη διαδικασία σε καμιά περίπτωση δεν μπορούν να ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Οι Ενώσεις Καταναλωτών πρέπει να γνωρίζουν εκ των προτέρων ποια βιβλία θα τηρούν, ποια στοιχεία πρέπει να προσκομίζουν στην Επιτροπή και γενικότερα τους όρους και τις προϋποθέσεις της πιστοποίησής τους. Ο ορισμός αυτών των προϋποθέσεων από το νόμο αποτελεί θέμα διαφάνειας και δημοκρατίας. Η πιστοποίηση των Ενώσεων Καταναλωτών πρέπει να γίνεται με βάση τις παραγράφους 5,6,7,8,9,10,11 του άρθρου 10 του Ν.2251/1994 όπως αυτός ισχύει σήμερα. Η ανάκληση της πιστοποίησης από την Επιτροπή πρέπει να γίνεται όταν οι Ενώσεις Καταναλωτών δεν υλοποιούν τα οριζόμενα σε όλες τις παραπάνω παραγράφους.
  • Παράγραφος 4στ προβλέπεται ότι κάθε ζήτημα που αφορά το άρθρο 10β καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Πιστεύουμε ότι δε μπορούν να οι ορισμοί που περιέχονται στο νόμο να καθορίζονται με Υπουργική Απόφαση.
  • Παράγραφος 4η η προθεσμία και η διαδικασία με την οποία μεμονωμένος καταναλωτής δύναται να αποδεχτεί, ή να αρνηθεί να δεσμευτεί από το συμβιβασμό (άρθρο 10γ) πρέπει να ορίζονται από το νόμο και όχι με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Είναι απαραίτητο και οι Ενώσεις Καταναλωτών και οι καταναλωτές να γνωρίζουν εκ των προτέρων όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις που διέπουν μια συλλογική αγωγή.
  • Παράγραφος 4ι: Οι αμετάκλητες δικαστικές αποφάσεις πρέπει να ενσωματώνονται στη νομοθεσία προστασίας του καταναλωτή με Υπουργική Απόφαση. Η Υπουργική Απόφαση δεν μπορεί να περιέχει όρους και προϋποθέσεις προσαρμογής της συναλλακτικής συμπεριφοράς των προμηθευτών αλλά μόνο απαγόρευση αθέμιτης εμπορικής συμπεριφοράς.
  • Παράγραφος 4ια, είναι απαραίτητο να καταργηθεί αυτή η παράγραφος. Το άρθρο 140 του Ν. 4512/2018 προβλέπει κριτήρια αξιολόγησης καταγγελιών. Η Υπουργική Απόφαση 74784/2021 (Β3114) η οποία εξειδικεύει αυτά τα κριτήρια, καθιστά τις αναφορές και τις καταγγελίες που διαβιβάζονται στην Γενική Γραμματεία Εμπορίου μη εξετάσιμες και αρχειοθετεί όλες τις καταγγελίες, ακόμα και τις αναφορές του Συνηγόρου του Καταναλωτή. Η ισχύουσα Υπουργική Απόφαση πρέπει να καταργηθεί και να αντικατασταθεί με ένα άλλο σύστημα αξιολόγησης που θα επιτρέπει την εξέταση τουλάχιστον κάποιων καταγγελιών.