Άρθρο 16 – Παρατηρητήριο τιμών στις υπεραγορές «e-katanalotis»

1. Οι υπεραγορές που δραστηριοποιούνται στη λιανική πώληση αγαθών και υπηρεσιών, με συνολικό κύκλο εργασιών που ξεπερνά τα ενενήντα εκατομμύρια (90.000.000) ευρώ ετησίως, όπως προκύπτει από τις οικονομικές καταστάσεις της τελευταίας κλεισμένης διαχειριστικής περιόδου, αποστέλλουν καθημερινά στο παρατηρητήριο τιμών «e-katanalotis» της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, το οποίο είναι προσβάσιμο μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ):
α) τις τρέχουσες τιμές λιανικής (τιμές ραφιού) των προϊόντων της περ. α’ της παρ. 5 που διαθέτουν προς πώληση, μη λαμβανομένων υπόψη των εκπτώσεων που προκύπτουν από ενέργειες προώθησης,
β) τις τρέχουσες τιμές λιανικής (τιμές ραφιού) των προϊόντων της περ. α’ της παρ. 5 που διαθέτουν προς πώληση, λαμβανομένων υπόψη των εκπτώσεων που προκύπτουν από ενέργειες προώθησης,
γ) τη μέση τιμή πώλησης της προηγούμενης ημέρας που ορίζεται ως ο λόγος των συνολικών πωλήσεων προϊόντων προς τον αριθμό των τεμαχίων που πωλήθηκαν στο ίδιο χρονικό διάστημα,
δ) άλλα στοιχεία που ορίζονται με την απόφαση της παρ. 5.
2. Τα στοιχεία της παρ. 1 υποβάλλονται στο παρατηρητήριο τιμών «e-katanalotis» από τους υπόχρεους καθημερινά μέχρι τις 10.00. Οι τιμές των περ. α) και β) της παρ. 1 δεν αυξάνονται μέχρι την αμέσως επόμενη υποβολή στοιχείων.
3. Η παράλειψη υποβολής ή η υποβολή ψευδών ή ανακριβών στοιχείων τιμών ή η παραβίαση της παρ. 2 επισύρουν διοικητικό πρόστιμο ύψους χιλίων (1.000) έως εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ, ανάλογα με τον συνολικό κύκλο εργασιών της επιχείρησης.
4. Αρμόδια αρχή για τον έλεγχο της εφαρμογής των παρ. 1 και 2 ορίζεται η Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Τα ελεγκτικά όργανα της αρμόδιας αρχής ασκούν τις εξουσίες ελέγχου του άρθρου 13 του ν. 4712/2020 (Α’ 146) και της παρ. 3 του άρθρου 58 του ν. 4818/2021 (Α’ 124).
5. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Εμπορίου καθορίζονται:
α) τα προϊόντα και οι κωδικοί προϊόντων για τους οποίους υποβάλλονται από τους υπόχρεους τα στοιχεία της παρ. 1,
β) τα επιπρόσθετα στοιχεία που αφορούν στην ενημέρωση του καταναλωτή σχετικά με τα προϊόντα της περ. α),
γ) η διαδικασία υποβολής των στοιχείων της παρ. 1 για τα προϊόντα της περ. α),
δ) το ύψος και η κλιμάκωση των προστίμων της παρ. 3,
ε) η διαδικασία των διενεργούμενων ελέγχων για την εφαρμογή του παρόντος,
στ) τα στοιχεία που έχουν καταχωρισθεί στο παρατηρητήριο τιμών «e-katanalotis» που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από άλλους φορείς και ιδίως την Επιτροπή Ανταγωνισμού.