Άρθρο 41 – Άδεια απλής χρήσης θαλάσσιου βυθού για πόντιση οίνων

1. Για την υποθαλάσσια πόντιση φιαλών οίνου προς παλαίωση εκδίδεται άδεια από την κατά τόπο αρμόδια Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) της οικείας Περιφέρειας, κατόπιν σχετικής αίτησης από επιχείρηση παραγωγής, εμφιάλωσης ή εμπορίας οίνων, η οποία έχει εγγραφεί στο Μητρώο επιχειρήσεων αμπελοοινικού τομέα του άρθρου 3 της υπό στοιχεία 2453/235850/20.9.2019 απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Β΄ 3673). Κατά τόπο αρμόδια ΔΑΟΚ είναι εκείνη του τόπου πόντισης. Η αίτηση κοινοποιείται από τη ΔΑΟΚ στο αρμόδιο τελωνείο, αν οι οίνοι προέρχονται από φορολογική αποθήκη. Η αίτηση περιλαμβάνει:
α) αντίγραφο της άδειας οινοποιείου,
β) αν το οινοποιείο λειτουργεί ως φορολογική αποθήκη, αντίγραφο της σχετικής άδειας,
γ) το είδος του οίνου που ποντίζεται (Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης ή Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης, ποικιλιακός, ποικιλιακή σύνθεση), καθώς και κάθε έγγραφο που πιστοποιεί τις σχετικές ιδιότητες του οίνου,
δ) την ποσότητα του οίνου που ποντίζεται (σε αριθμό και περιεκτικότητα φιαλών),
ε) την προγραμματισμένη διάρκεια παλαίωσης,
στ) τις διαστάσεις του κλωβού,
ζ) το βάθος της πόντισης,
η) τις προτεινόμενες συντεταγμένες πόντισης, συνοδευόμενες από τοπογραφικό, υπογεγραμμένο από πολιτικό ή τοπογράφο μηχανικό, στο οποίο αποτυπώνονται η θέση, οι συντεταγμένες του προτεινόμενου σημείου πόντισης κατά το Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς, η απόσταση από την ακτογραμμή και τα όρια της καθορισμένης Χερσαίας Ζώνης Λιμένα, εφόσον έχει οριστεί, καθώς και ο βυθομετρικός χάρτης της προτεινόμενης περιοχής πόντισης οίνων.
θ) τον πιστοποιημένο φορέα πιστοποίησης της παλαίωσης, συνοδευόμενο από αντίγραφο της σχετικής σύμβασης μεταξύ του αιτούντος και του εν λόγω φορέα.
2. Απαγορεύεται η πόντιση οίνων σε θαλάσσιο χώρο στον οποίο δύναται να παρεμποδίζονται, καθ΄ οιονδήποτε τρόπο, δραστηριότητες, έργα ή περιοχές δημοσίου συμφέροντος οι οποίες ρυθμίζονται από κείμενες διατάξεις, ιδίως:
α) η εκτέλεση έργων που εξυπηρετούν κοινωφελείς σκοπούς, όπως ύδρευση, αποχέτευση, καθώς και οι υποθαλάσσιοι αγωγοί πάσης φύσεως, σύμφωνα με το άρθρο 14 του ν. 2971/2001 (Α’ 285),
β) η παραγωγή ενέργειας από υπεράκτια αιολικά πάρκα, σύμφωνα με το άρθρο 6Α του ν. 3468/2006 (Α’ 129) και τον ν. 4203/2013 (Α’ 129),
γ) η παραγωγή ενέργειας από θαλάσσιους πλωτούς φωτοβολταϊκούς σταθμούς, που έχουν λάβει άδεια εγκατάστασης, σύμφωνα με το άρθρο 17 του ν. 4951/2022 (Α’ 129),
δ) η παραχώρηση χρήσης για την εκτέλεση έργων εγκατάστασης υποβρυχίων καλωδίων ηλεκτρικής ενέργειας και τηλεπικοινωνιών για τη διασύνδεση νήσων ή βραχονησίδων με την ηπειρωτική χώρα, σύμφωνα με το άρθρο 110 του ν. 4850/2021 (Α΄ 208),
ε) υδάτινες αθλητικές δραστηριότητες ή εγκαταστάσεις για τις οποίες έχει δοθεί άδεια, σύμφωνα με το άρθρο 56Β του ν. 2725/1999 (Α ́ 121),
στ) η λειτουργία υδατοδρομίων, σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 4663/2020 (Α’ 30),
ζ) η αγκυροβολία, στάθμευση, φόρτωση και εκφόρτωση πλοίων, για τη ρύθμιση των οποίων αρμόδιες είναι οι λιμενικές αρχές, σύμφωνα με το άρθρο 141 του ν.δ. 187/1973 (Α΄ 261)
η) σε περιοχές όπου τελούνται πολεμικές ασκήσεις (πεδία βολής), σύμφωνα με τα άρθρα 3 και 5 της υπό στοιχεία Φ.351/103/310959/7.8.2012 απόφασης του Υπουργού Εθνικής Άμυνας (Β΄ 2355),
θ) σε θαλάσσιες ζώνες που έχουν χωροθετηθεί με σκοπό τη χρήση τους ως τουριστικών λιμένων (μαρίνες, καταφύγια, αγκυροβόλια), σύμφωνα με το άρθρο 30 του ν. 2160/1993 (Α΄ 118),
ι) εντός ζώνης λιμένα, σύμφωνα με το άρθρο 18 του ν. 2971/2001,
ια) σε Περιοχές Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιέργειας του ν. 2742/1999 (Α’ 207) και του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και της Αειφόρου Ανάπτυξης για τις υδατοκαλλιέργειες, όπως εγκρίθηκε με την υπ’ αρ. 31722/4.11.2011 απόφαση της Επιτροπής Συντονισμού της Κυβερνητικής Πολιτικής στον τομέα του χωροταξικού σχεδιασμού και της αειφόρου ανάπτυξης (Β’ 2505), καθώς και στην περιμετρική ζώνη προστασίας πενήντα (50) μέτρων από τα όρια αυτών, του άρθρου 16 του ν. 4282/2014 (Α’ 182) και σε παραχωρημένες κατά χρήση εκτάσεις, στο πλαίσιο του ν. 2971/2001, για την εγκατάσταση υποστηρικτικών εγκαταστάσεων υδατοκαλλιέργειας.
ιβ) εντός θαλάσσιας περιοχής όπου έχουν εντοπιστεί ενάλιες αρχαιότητες, σύμφωνα με τον ν. 4858/2021 (Α’ 220).
ιγ) σε σημεία κατά τα οποία έχει ήδη ποντισθεί αντικείμενο σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 41 του ν. 3153/2003 (Α΄ 153).
ιδ) εντός περιοχών περιορισμών ναυσιπλοΐας, όπως αυτές καθορίζονται με κανονιστικές πράξεις και περιλαμβάνονται στο ετήσιο τεύχος μονίμων αγγελιών προς ναυτιλομένους, το οποίο εκδίδεται από την Υδρογραφική Υπηρεσία. Η ως άνω απαγόρευση μπορεί να αρθεί κατόπιν άδειας από την αρμόδια Διοίκηση του Πολεμικού Ναυτικού. Η αίτηση άρσης της απαγόρευσης υποβάλλεται μέσω της κατά τόπο αρμόδιας λιμενικής αρχής.
3. Προκειμένου να εγκριθεί το προτεινόμενο σημείο πόντισης σε σχέση με τις διαστάσεις των κλωβών, η αρμόδια ΔΑΟΚ, κοινοποιεί, εντός δέκα (10) ημερών από την υποβολή της αίτησης, αντίγραφο αυτής στα Υπουργεία Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Οικονομικών, Εθνικής Άμυνας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, και Τουρισμού, προκειμένου να αποφανθούν, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, επί της ύπαρξης ή μη κάποιου από τα αναφερόμενα στο παρόν κωλύματα πόντισης, στο προτεινόμενο σημείο.
4. Σε περίπτωση που δεν τηρείται κάποια από τις προϋποθέσεις του παρόντος, η αρμόδια ΔΑΟΚ απορρίπτει την αίτηση με αιτιολογημένη απόφαση. Εφόσον η απόρριψη οφείλεται στη χρήση της προτεινόμενης θαλάσσιας περιοχής για άλλες δραστηριότητες, ο αιτών μπορεί να υποβάλει νέα αίτηση με νέες προτεινόμενες συντεταγμένες πόντισης.
5. Για κάθε πόντιση, καταβάλλεται από τον αιτούντα τέλος στο Δημόσιο Ταμείο.

  • Η σύμφωνη ρητή γνώμη επτά (!) Υπουργείων (παράγραφος 3) εξουδετερώνει την αποτελεσματικότητα της ρύθμισης. Θα πρέπει μετά από εύλογο χρονικό διάστημα (πχ έξι μηνών) να τεκμαίρεται η σύμφωνη γνώμη. Εξάλλου, προβλέπεται η δυνατότητα ανέλκυσης (και επαναπόντισης) για λόγους δημοσίου συμφέροντος.

  • 30 Δεκεμβρίου 2022, 21:58 | Basiliu

    Bravo θελω να υπαχθει στον 4442 του 2016 δηλαδη μεσω gov.gr