Άρθρο 14 – Αντικείμενο

Αντικείμενο του παρόντος Μέρους είναι η τροποποίηση των ελεγκτικών, διοικητικών και κυρωτικών διατάξεων, ιδίως του ν. 2251/1994 (Α’ 191), της διαδικασίας διαχείρισης αναφορών και καταγγελιών και των προβλεπόμενων ενεργειών συμμόρφωσης, για την προστασία των καταναλωτών.