Άρθρο 2 – Αντικείμενο

Αντικείμενο του παρόντος Μέρους είναι η επικαιροποίηση του νομοθετικού πλαισίου για την προστασία των συλλογικών συμφερόντων των καταναλωτών μέσω των αντιπροσωπευτικών αγωγών, με τον εκσυγχρονισμό του Όγδοου Μέρους του ν. 2251/1994 (Α’ 191).

  • 4 Ιανουαρίου 2023, 15:23 | ΚΕ.Π.ΚΑ. – Κέντρο Προστασίας Καταναλωτών

    Η ονομασία αντιπροσωπευτικές αγωγές να αντικατασταθεί με την ονομασία συλλογικές αγωγές όπως ίσχυε μέχρι σήμερα και όπως είναι γνωστές στους καταναλωτές. Η αλλαγή της ονομασίας πρέπει να γίνει σε όλο το σχέδιο νόμου.