Άρθρο 35 – Κυρώσεις για την παράβαση υποχρεώσεων των παρόχων υπηρεσιών πληρωμών – Αντικατάσταση άρθρου 24 ν. 4465/2017

Το άρθρο 24 του ν. 4465/2017 (Α’ 47), περί κυρώσεων των παρόχων υπηρεσιών πληρωμών, αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 24
Κυρώσεις
(Άρθρο 26 Οδηγίας 2014/92/ΕΕ)
1. Σε περίπτωση παράβασης του τελευταίου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 7 και της παρ. 2 του άρθρου 25, η Τράπεζα της Ελλάδος μπορεί να λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα, σύμφωνα με το Καταστατικό της, καθώς και να επιβάλει τις κυρώσεις της παρ. 2 του άρθρου 59 του ν. 4261/2014 (Α’ 107).
2. Οι κυρώσεις της παρ. 1 δημοσιοποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 60 του ν. 4261/2014.
3. Με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων επιβάλλονται στους παραβάτες των άρθρων 4 έως 6 και 8 έως 20, μια ή περισσότερες από τις παρακάτω κυρώσεις:
α) σύσταση συμμόρφωσης εντός προθεσμίας και άρσης της προσβολής και παράλειψής της στο μέλλον, ή, αν ο παραβάτης έχει ήδη συμμορφωθεί πριν από τη σύσταση, σύσταση παράλειψης της προσβολής στο μέλλον,
β) πρόστιμο από πέντε χιλιάδες (5.000) έως ένα εκατομμύριο πεντακόσιες χιλιάδες (1.500.000) ευρώ. Αν εντός της τελευταίας πενταετίας, πριν από την έκδοση της απόφασης επιβολής προστίμου, έχουν εκδοθεί σε βάρος του παραβάτη περισσότερες από μια (1) αποφάσεις επιβολής προστίμου, το ανώτατο ύψος του προστίμου ορίζεται σε τρία εκατομμύρια (3.000.000) ευρώ.
4. Για την επιβολή των κυρώσεων της παρ. 3 λαμβάνονται υπόψη ιδίως:
α) η φύση, η βαρύτητα, η έκταση και η διάρκεια της παράβασης,
β) οι ενέργειες του παραβάτη για τον μετριασμό ή την επανόρθωση της ζημίας,
γ) προηγούμενες παραβάσεις της παρ. 3,
δ) το οικονομικό όφελος από την παράβαση.
ε) οι κυρώσεις που επιβλήθηκαν για την ίδια παράβαση σε άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε διασυνοριακές υποθέσεις.
5. Τα πρόστιμα που επιβάλλονται σύμφωνα με την παρ. 3 εισπράττονται κατά τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ν. 4978/2022, Α΄ 190).
6. Οι διοικητικές κυρώσεις που επιβάλλονται σύμφωνα με την παρ. 3 δημοσιοποιούνται κατά την παρ. 2 του άρθρου 101 του ν. 4537/2018 (Α’ 84).».