Άρθρο 43 – Πόντιση οίνων

1. Η πόντιση γίνεται μέσω μεταλλικών κλωβών που παρέχει ο αιτών και αποκλειστικά με δικές του δαπάνες. Οι προς υποθαλάσσια παλαίωση οίνοι μεταφέρονται προς πόντιση με συνοδευτικό έγγραφο αμπελοοινικών προϊόντων, αντίγραφο του οποίου παραδίδεται στην αρμόδια Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ), η οποία διατηρεί σχετικό μητρώο.
2. Για τους οίνους, οι οποίοι παράγονται και κατέχονται σε φορολογική αποθήκη, σύμφωνα με το άρθρο 62 του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α’ 265), επιτρέπεται η προσωρινή έξοδος από τη φορολογική αποθήκη, για την υποβρύχια παλαίωση. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας παλαίωσης, οι οίνοι είτε επιστρέφονται στη φορολογική αποθήκη, είτε καταβάλλονται άμεσα οι αναλογούντες φόροι.
3. Οι προς πόντιση οίνοι είναι σφραγισμένοι, ώστε να διασφαλίζεται η στεγανοποίηση του εσωτερικού των φιαλών.
4. Πριν την πόντιση, γίνονται επιβεβαίωση του σημείου πόντισης και της πληρωμής του σχετικού τέλους, έλεγχος και καταμέτρηση των φιαλών, παρουσία κλιμακίου που αποτελείται από εκπροσώπους της αρμόδιας ΔΑΟΚ και έναν (1) εκπρόσωπο του τελωνείου, αν οι οίνοι προέρχονται από φορολογική αποθήκη. Στη συνέχεια, ο κλωβός σφραγίζεται με αδιάβροχη σφραγίδα της ΔΑΟΚ και ποντίζεται στο ορισμένο σημείο πόντισης, ενώ συντάσσεται πρωτόκολλο πόντισης που συνυπογράφεται από τους εκπροσώπους της αρμόδιας ΔΑΟΚ και τον εκπρόσωπο του τελωνείου, εφόσον παρίσταται, καθώς και τον φορέα πιστοποίησης.
5. Η ενδιαφερόμενη επιχείρηση ενημερώνει την αρμόδια ΔΑΟΚ, την αρμόδια λιμενική αρχή και την Υδρογραφική Υπηρεσία του Πολεμικού Ναυτικού για τον χρόνο και τις συντεταγμένες πόντισης των μεταλλικών κλωβών, τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη διενέργεια της πόντισης, προκειμένου να εκδοθεί κατάλληλη προαγγελία. Οι περιοχές πόντισης οριοθετούνται περιμετρικά με σημαντήρες κίτρινου χρώματος και φωτοσημαίνονται σύμφωνα με τις οδηγίες της Υπηρεσίας Φάρων, με μέριμνα και δαπάνες της ενδιαφερόμενης επιχείρησης.
6. Η πλημμελής εκπλήρωση των υποχρεώσεων των παρ. 4 και 5 από την οινοποιητική επιχείρηση επισύρει διοικητικό πρόστιμο ύψους πέντε χιλιάδων (5.000) έως δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ, καθώς και την ανάκληση της άδειας πόντισης.