Άρθρο 12 – Παραρτήματα του ν. 2251/1994 – Τροποποίηση τίτλου Παραρτήματος Ι – Προσθήκη Παραρτήματος IΙ στον ν. 2251/1994

1. Το Παράρτημα του ν. 2251/1994 (Α’ 191) αριθμείται ως Παράρτημα Ι και επικαιροποιείται η αναφορά της ενωσιακής νομοθεσίας στον τίτλο του, ο οποίος διαμορφώνεται ως εξής:
«Παράρτημα Ι της Οδηγίας 2011/83/ΕΕ».
2. Στον ν. 2251/1994 προστίθεται Παράρτημα IΙ ως εξής:
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙ
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΠΑΡ. 1 ΑΡΘΡΟΥ 10α
(Παράρτημα Οδηγίας 2020/1828/ΕΕ)
Α/Α ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
1 Άρθρα του παρόντος:
2, περί γενικών όρων συναλλαγών και καταχρηστικών γενικών όρων,
2α, περί αναπροσαρμογής ασφαλίστρων,
3 έως 4η, περί συμβάσεων από απόσταση και συμβάσεων εκτός εμπορικού καταστήματος,
4θ, περί εμπορίας από απόσταση χρηματοοικονομικών υπηρεσιών.
5, περί νόμιμης εγγύησης,
5α, περί εμπορικής εγγύησης,
5β, περί οδηγιών χρήσης και τεχνικής υποστήριξης μετά την πώληση,
6, περί ευθύνης του παραγωγού για ελαττωματικά προϊόντα,
7, περί υγείας και ασφάλειας των καταναλωτών, και η υπό στοιχεία Ζ3/2810/14.12.2004 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Δικαιοσύνης, Μεταφορών και Επικοινωνιών, περί γενικής ασφάλειας των προϊόντων (Β’ 1885),
7α, περί προστασίας των ανήλικων καταναλωτών,
8, περί ευθύνης του παρέχοντος υπηρεσίες,
9, περί διαφήμισης,
9α έως 9θ, περί αθέμιτων εμπορικών πρακτικών.
2 Κανονισμός (ΕΚ) 2027/97 του Συμβουλίου, της 9ης Οκτωβρίου 1997, για την ευθύνη του αερομεταφορέως σε περίπτωση ατυχήματος (L 285).
3 Κανονισμός (ΕΚ) 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 2002, για τον καθορισμό των γενικών αρχών και απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα τρόφιμα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων και τον καθορισμό διαδικασιών σε θέματα ασφαλείας των τροφίμων (L 31).
4 Κανονισμός (ΕΚ) 261/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Φεβρουαρίου 2004, για τη θέσπιση κοινών κανόνων αποζημίωσης των επιβατών αεροπορικών μεταφορών και παροχής βοήθειας σε αυτούς σε περίπτωση άρνησης επιβίβασης και ματαίωσης ή μεγάλης καθυστέρησης της πτήσης (L 46).
5 Κανονισμός (ΕΚ) 1107/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2006, σχετικά με τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία και των ατόμων με μειωμένη κινητικότητα όταν ταξιδεύουν αεροπορικώς (L 204).
6 Κανονισμός (ΕΚ) 1371/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2007, σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των επιβατών σιδηροδρομικών γραμμών (L 315).
7 Άρθρο 23 του Κανονισμού (ΕΚ) 1008/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Σεπτεμβρίου 2008, σχετικά με κοινούς κανόνες εκμετάλλευσης των αεροπορικών γραμμών στην Κοινότητα (L 293).
8 Άρθρα 1 έως 35 του Κανονισμού (ΕΚ) 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2008, για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων (L 353).
9 Κανονισμός (ΕΚ) 392/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2009, σχετικά με την ευθύνη των μεταφορέων που εκτελούν θαλάσσιες μεταφορές επιβατών, σε περίπτωση ατυχήματος (L 131).
10 Άρθρα 4 έως 6 του Κανονισμού (ΕΚ) 1222/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2009, σχετικά με τη σήμανση των ελαστικών επισώτρων αναφορικά με την εξοικονόμηση καυσίμου και άλλες ουσιώδεις παραμέτρους (L 342).
11 Άρθρα 3 έως 8 και 19 έως 21 του Κανονισμού (ΕΚ) 1223/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής Νοεμβρίου 2009, για τα καλλυντικά προϊόντα (L 342).
12 Άρθρα 9 και 10 του Κανονισμού (ΕΚ) 66/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2009, σχετικά με το οικολογικό σήμα της ΕΕ (EU Ecolabel), (L 27).
13 Κανονισμός (ΕΕ) 1177/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, για τα δικαιώματα των επιβατών στις θαλάσσιες και εσωτερικές πλωτές μεταφορές (L 334).
14 Κανονισμός (ΕΕ) 181/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τα δικαιώματα των επιβατών λεωφορείων και πούλμαν (L 55).
15 Κανονισμός (ΕΕ) 1169/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2011, σχετικά με την παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα στους καταναλωτές (L 304).
16 Κανονισμός (EE) 260/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Μαρτίου 2012, σχετικά με την καθιέρωση τεχνικών απαιτήσεων και επιχειρηματικών κανόνων για τις μεταφορές πίστωσης και τις άμεσες χρεώσεις σε ευρώ (L 94).
17 Κανονισμός (ΕΕ) 531/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2012, για την περιαγωγή σε δημόσια δίκτυα κινητών επικοινωνιών εντός της Ένωσης (L 172).
18 Άρθρο 14 του Κανονισμού (ΕΕ) 524/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 2013, για την ηλεκτρονική επίλυση καταναλωτικών διαφορών (L 165).
19 Κανονισμός (ΕΕ) 1286/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Νοεμβρίου 2014, σχετικά με τα έγγραφα βασικών πληροφοριών που αφορούν συσκευασμένα επενδυτικά προϊόντα για ιδιώτες επενδυτές και επενδυτικά προϊόντα βασιζόμενα σε ασφάλιση (PRIIP) (L 352).
20 Κανονισμός (ΕΕ) 2015/760 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2015, σχετικά με τα ευρωπαϊκά μακροπρόθεσμα επενδυτικά κεφάλαια (L 123).
21 Κανονισμός (ΕΕ) 2015/2120 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2015, για τη θέσπιση μέτρων σχετικά με την πρόσβαση στο ανοικτό διαδίκτυο και την τροποποίηση της Οδηγίας 2002/22/ΕΚ για την καθολική υπηρεσία και τα δικαιώματα των χρηστών όσον αφορά δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών (L 310).
Υπό στοιχεία 876/7Β/17.12.2018 απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, περί Εθνικού Κανονισμού Ανοικτού Διαδικτύου – εξειδίκευσης του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/2120 (Β’ 242/2019).
22 Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων, L 119).
23 Κεφάλαιο II του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/745 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2017, για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα (L 117).
24 Κεφάλαιο II του Κανονισμού (EE) 2017/746 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2017, σχετικά με τα in vitro διαγνωστικά ιατροτεχνολογικά προϊόντα (L 117).
25 Κανονισμός (ΕΕ) 2017/1128 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Ιουνίου 2017, για τη διασυνοριακή φορητότητα των υπηρεσιών επιγραμμικού περιεχομένου στην εσωτερική αγορά (L 168).
26 Κανονισμός (EE) 2017/1129 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Ιουνίου 2017, σχετικά με το ενημερωτικό δελτίο που πρέπει να δημοσιεύεται κατά τη δημόσια προσφορά κινητών αξιών ή κατά την εισαγωγή κινητών αξιών προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά (L 168).
27 Κανονισμός (ΕΕ) 2017/1131 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Ιουνίου 2017, για τα αμοιβαία κεφάλαια της χρηματαγοράς (L 169).
28 Κανονισμός (ΕΕ) 2017/1369 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Ιουλίου 2017, σχετικά με τον καθορισμό ενός πλαισίου για την ενεργειακή σήμανση (L 198).
29 Άρθρα 3 έως 5 του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/302 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 28ης Φεβρουαρίου 2018, για την αντιμετώπιση του αδικαιολόγητου γεωγραφικού αποκλεισμού και άλλων μορφών διακρίσεων με βάση την ιθαγένεια, τον τόπο διαμονής ή τον τόπο εγκατάστασης των πελατών στην εσωτερική αγορά (L 60),
Υπ’ αρ. 18898/13.2.2019 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Οικονομικών, περί λήψεως συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού 2018/302 (Β’ 746).
30 Κανονισμός (ΕΕ) 2021/1230 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Ιουλίου 2021 για τις διασυνοριακές πληρωμές στην Ένωση (L 274).
31 Ν. 3043/2002, περί ευθύνης του πωλητή για πραγματικά ελαττώματα και έλλειψη συνομολογημένων ιδιοτήτων (Α’ 192).
32 Άρθρα 4 έως 12 του ν. 3471/2006 (Α’ 133) περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών.
33 Ν. 3758/2009 (Α’ 68), περί εταιρειών ενημέρωσης οφειλετών για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις.
34 Άρθρα 21 και 23 του ν. 3844/2010 (Α’ 63), περί προσαρμογής της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2006/123 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά (L 376).
35 Άρθρα 46 έως 59, περί προστασίας των καταναλωτών του ν. 4001/2011 (Α’ 179), περί λειτουργίας ενεργειακών αγορών ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου, για έρευνα, παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς υδρογονανθράκων.
36 Άρθρα 9 έως 30 του ν. 4021/2011 (Α’ 218), περί ανάληψης, άσκησης και προληπτικής εποπτείας της δραστηριότητας ιδρύματος ηλεκτρονικού χρήματος.
37 Ν. 4099/2012 (Α’ 250), περί οργανισμών συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες και ανώνυμων εταιρειών διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων.
38 Άρθρο 30 του ν. 4141/2013 (Α΄ 81), περί μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) 924/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Σεπτεμβρίου 2009, για τις διασυνοριακές πληρωμές στην Κοινότητα και του Κανονισμού (ΕΕ) 260/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Μαρτίου 2012, σχετικά με την καθιέρωση τεχνικών απαιτήσεων και επιχειρηματικών κανόνων για τις μεταφορές πίστωσης και τις άμεσες χρεώσεις σε ευρώ.
39 Ν. 4177/2013 (Α’ 173) και υπ’ αρ. 91354/24.8.2017 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, περί κανόνων διακίνησης και εμπορίας προϊόντων και παροχής υπηρεσιών (B’ 2983, διόρθωση σφάλματος Β’ 3080).
40 Άρθρα 1 έως 53 του ν. 4209/2013 (Α’ 253), περί ενσωμάτωσης της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 8ης Ιουνίου 2011, σχετικά με τους διαχειριστές οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων.
41 Άρθρα 11 έως 12Α του ν. 4342/2015 (Α’ 143), περί ενσωμάτωσης της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, για την ενεργειακή απόδοση.
42 Άρθρα 1 έως 6 του ν. 4354/2015 (Α’ 176), περί διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις.
43 Ν. 4438/2016 (Α’ 220), περί εναρμόνισης με την Οδηγία 2014/17/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με τις συμβάσεις πίστωσης για καταναλωτές για ακίνητα που προορίζονται για κατοικία.
44 Άρθρα 145 έως 153 του ν. 4364/2016 (Α’ 13), περί όρων συμβολαίων πρωτασφάλισης.
45 Ν. 4465/2017 (Α’ 47), περί ενσωμάτωσης της Οδηγίας 2014/92/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 2014, για τη συγκρισιμότητα των τελών που συνδέονται με λογαριασμούς πληρωμών, την αλλαγή λογαριασμού πληρωμών και την πρόσβαση σε λογαριασμούς πληρωμών με βασικά χαρακτηριστικά.
46 Άρθρα 23 έως 29 του ν. 4514/2018 (Α΄ 14, διόρθωση σφάλματος Α’ 16), περί όρων λειτουργίας για τις επιχειρήσεις επενδύσεων.
47 Ν. 4537/2018 (Α’ 84), περί ενσωμάτωσης της Οδηγίας 2015/2366/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2015, σχετικά με τις υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά.
48 Άρθρα 27 έως 34 και 37 έως 40 του ν. 4583/2018 (Α’ 212), περί κανόνων επαγγελματικής δεοντολογίας και απαιτήσεων παροχής πληροφοριών και πρόσθετων απαιτήσεων σε σχέση με βασιζόμενα σε ασφάλιση επενδυτικά προϊόντα.
49 Άρθρο 196, περί ελέγχου δαπανών και άρθρα 206 έως 223 περί δικαιωμάτων τελικών χρηστών, του ν. 4727/2020 (A΄ 184).
50 Άρθρα 14 έως 16, 23 έως 29 και 32 του ν. 4779/2021 (A’ 27), περί ενσωμάτωσης της Οδηγίας (ΕΕ) 2010/13 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 10ης Μαρτίου 2010, για τον συντονισμό ορισμένων νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την παροχή υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων.
51 Άρθρα 3 έως 32 του ν. 4967/2022 (Α’ 171), περί ενσωμάτωσης της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/770 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2019, σχετικά με ορισμένες πτυχές που αφορούν τις συμβάσεις για την προμήθεια ψηφιακού περιεχομένου και ψηφιακών υπηρεσιών.
Άρθρα 33 έως 64 του ν. 4967/2022, περί ενσωμάτωσης της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/771 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2019, σχετικά με ορισμένες πτυχές που αφορούν τις συμβάσεις για τις πωλήσεις αγαθών.
52 Άρθρα 287 έως 946 (ενοχικό δίκαιο) του Αστικού Κώδικα (π.δ. 456/1984, Α΄ 164).
53 Άρθρα 4 έως 6, 9 και 10 του π.δ. 131/2003 (Α’ 116), περί προσαρμογής στην Οδηγία 2000/31 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 8ης Ιουνίου 2000, σχετικά με ορισμένες νομικές πτυχές των υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, ιδίως του ηλεκτρονικού εμπορίου, στην εσωτερική αγορά.
54 Άρθρο 17 και Παράρτημα Ι του π.δ. 32/2010 (Α’ 70), περί καθορισμού απαιτήσεων οικολογικού σχεδιασμού, όσον αφορά τα προϊόντα που καταναλώνουν ενέργεια.
55 Π.δ. 7/2018 (Α’ 12), περί εναρμόνισης με την Οδηγία (ΕΕ) 2015/2302 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2015, σχετικά με τα οργανωμένα ταξίδια και τους συνδεδεμένους ταξιδιωτικούς διακανονισμούς.
56 Υπό στοιχεία Ζ1−1262/29.10.2007 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, περί ρύθμισης των τύπων και των όρων των συμβάσεων που συνάπτουν οι καταναλωτές με μονάδες αδυνατίσματος και γυμναστήρια (Β΄ 2122).
57 Υπό στοιχεία Ζ1-699/2010 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, περί προσαρμογής στην Οδηγία 2008/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2008, για τις συμβάσεις καταναλωτικής πίστης (Β΄ 917).
58 Υπό στοιχεία Ζ1-130/21.2.2011 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Πολιτισμού και Τουρισμού, περί συμβάσεων χρονομεριστικής μίσθωσης, μακροπρόθεσμων προϊόντων διακοπών, μεταπώλησης και ανταλλαγής (Β’ 295).
59 Άρθρα 118 έως 124, 130 και 132 της υπό στοιχεία ΔΥΓ3α/Γ.Π.32221/29.4.2013 κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Υγείας, περί εναρμόνισης με την νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της παραγωγής και της κυκλοφορίας φαρμάκων που προορίζονται για ανθρώπινη χρήση (Β΄ 1049).
60 Απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής της 29ης.3.2013, περί Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας σε Πελάτες (Β’ 832)
61 Άρθρο 12 της υπό στοιχεία 70330οικ./30.6.2015 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, περί συμμόρφωσης στην Οδηγία 2013/11/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 2013, για την εναλλακτική επίλυση καταναλωτικών διαφορών (B’ 1421).
62 Υπό στοιχεία Οικ. 51157/ΔΤΒΝ 1129/17.5.2016 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, περί προσαρμογής στην Οδηγία 2014/35/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με τη διαθεσιμότητα στην αγορά, ηλεκτρολογικού υλικού που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί εντός ορισμένων ορίων τάσης (Β΄1425).
63 Υπό στοιχεία oικ. ΔΠΠ 1417/22.4.2016 κοινή απόφαση του Υπουργού και της Υφυπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, περί ενσωμάτωσης της Οδηγίας 2014/31/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με τα μη αυτόματα όργανα ζύγισης (Β’ 1230).
64 Υπ’ αρ. 91354/24.8.2017 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, περί κωδικοποίησης κανόνων διακίνησης και εμπορίας προϊόντων και παροχής υπηρεσιών (Β’ 3080, διόρθωση σφάλματος Β’ 2983).
65 Πράξη Διοικητή Τράπεζας της Ελλάδος 2501/31.10.2002, περί ενημέρωσης των συναλλασσόμενων με τα πιστωτικά ιδρύματα για τους όρους που διέπουν τις συναλλαγές τους (Α’ 277).
66 Απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) υπ’ αρ. 578/29/28.9.2010, περί Κώδικα Δεοντολογίας για την Παροχή Υπηρεσιών Πολυμεσικής Πληροφόρησης (Β’ 1651).
67 Απόφαση της ΕΕΤΤ υπ’ αρ. 686/065/26.3.2013, περί Κανονισμού Ειδικών Αδειών Παροχής Ταχυδρομικών Υπηρεσιών (Β’ 1876).
68 Απόφαση της ΕΕΤΤ υπ’ αρ. 686/064/26.3.2013, περί Κανονισμού Γενικών Αδειών Παροχής Ταχυδρομικών Υπηρεσιών (Β’ 1700).
69 Απόφαση της ΕΕΤΤ υπ’ αρ. 687/328/5.4.2013, περί Κώδικα Δεοντολογίας Παροχής Ταχυδρομικών Υπηρεσιών (Β’ 1874).
70 Απόφαση της ΕΕΤΤ υπ’ αρ. 688/52/16.4.2013, περί καθορισμού των περιπτώσεων που επιβάλλεται κατ’ αποκοπή αποζημίωση για πλημμελή παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών (Β’ 1412).
71 Απόφαση ΕΕΤΤ υπ’ αρ. 991/4/17.5.2021, περί Κανονισμού Γενικών Αδειών (Β’ 2265).
72 Απόφαση της ΕΕΤΤ υπ’ αρ. 1032/6/30.5.2022, περί Κώδικα Δεοντολογίας για την Παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών στους Καταναλωτές (Β’ 3242).

 • Αναφορικά με το Άρθρο 12 και συγκεκριμένα του Παραρτήματος IΙ προτείνουμε ενδεικτικά να συμπληρωθούν τα εξής νομοθετήματα:

  1. Όλα τα άρθρα του Α.Κ. (Α/Α 52)
  2. Ν. 2224/2013 Κώδικας Δεοντολογίας Τραπεζών
  3. Π.Δ. 10/2017 Κώδικας Καταναλωτικής Δεοντολογίας
  4. Ν. 2863/2000 Ελληνικός Κώδικας Διαφήμισης-Επικοινωνίας
  5. Υ.Α. Γ5α/53625 ΕΟΦ – Κοιν. Οδηγία ΟΔ/2002/46 ΕΚ
  6. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1924/2006 -Ισχυρισμοί Διατροφής
  7. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 432/2012-Ισχυρισμοί Διατροφής
  8. Νόμος 3959/2011 περί της Προστασίας του Ελεύθερου Ανταγωνισμού