ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ – ΕΝΩΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ – ΑΣΚΗΣΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ – Άρθρο 3 – Αντικατάσταση του τίτλου του Μέρους Όγδοου του ν. 2251/1994

Ο τίτλος του Μέρους Όγδοου του ν. 2251/1994 (Α’ 191) αντικαθίσταται ως εξής :
«ΜΕΡΟΣ ΟΓΔΟΟ
ΕΝΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ, ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ, ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ».

  • 13 Ιανουαρίου 2023, 14:01 | ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

    Ο Συνήγορος του Καταναλωτή αναφορικά με την ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2020/1828 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2020 “σχετικά με τις αντιπροσωπευτικές αγωγές για την προστασία των συλλογικών συμφερόντων των καταναλωτών και για την κατάργηση της Οδηγίας 2009/22/ΕΚ” θεωρεί ότι είναι σε θετική κατεύθυνση οι διατάξεις της Οδηγίας, που πρόκειται να μεταφερθούν τελικώς στο εθνικό μας δίκαιο και οι οποίες θα συμβάλουν στην πληρέστερη και ακόμα αποτελεσματικότερη προστασία των συμφερόντων του καταναλωτικού κοινού.