Άρθρο 30 – Παραγραφή – Προσθήκη άρθρου 13στ στον ν. 2251/1994

Στον ν. 2251/1994 (Α΄ 191) προστίθεται άρθρο 13στ ως εξής:
«Άρθρο 13στ
Παραγραφή
1. Οι παραβάσεις της νομοθεσίας αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Προστασίας Καταναλωτή υπόκεινται σε πενταετή παραγραφή, η οποία εκκινεί από την ημέρα διάπραξης της παράβασης.
2. Αν μια παράβαση είναι διαρκής ή έχει διαπραχθεί κατ` εξακολούθηση, η παραγραφή εκκινεί από την ημέρα παύσης της παράβασης.
3. Η παραγραφή της εξουσίας επιβολής προστίμων και περιοδικών χρηματικών ποινών διακόπτεται από κάθε πράξη της Γενικής Διεύθυνσης Αγοράς και Προστασίας Καταναλωτή, για τη διερεύνηση της υπόθεσης.
4. Η διακοπή της παραγραφής παύει όταν η Γενική Διεύθυνση Αγοράς και Προστασίας Καταναλωτή περατώνει τη διαδικασία επιβολής κυρώσεων.
5. Η παραγραφή εκκινεί εκ νέου ύστερα από κάθε διακοπή. Σε κάθε περίπτωση, η παραγραφή συμπληρώνεται την ημέρα παρέλευσης προθεσμίας ίσης με το διπλάσιο της προθεσμίας παραγραφής.».