Άρθρο 10 – Μεταβατικές διατάξεις – Προσθήκη παρ. 12 και 13 στο άρθρο 14 του ν. 2251/1994

Στο άρθρο 14 του ν. 2251/1994 (Α’ 191), περί εξουσιοδοτικών, μεταβατικών, τελικών και καταργούμενων διατάξεων του ως άνω νόμου, προστίθενται παρ. 12 και 13 ως εξής:
«12. Μέχρι την έκδοση της απόφασης της παρ. 4ια του άρθρου 14 εφαρμόζεται η υπ’ αρ. 74784/5.7.2021 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, περί συστήματος διαχείρισης αναφορών/καταγγελιών και μεθοδολογίας σχεδιασμού των ενεργειών ελέγχου (Β’ 3114).
13. Οι παρ. 3 και 5 του άρθρου 10ιβ, περί διακοπής των προθεσμιών παραγραφής, εφαρμόζονται μόνον σε αξιώσεις για επανόρθωση και αποκατάσταση που βασίζονται σε παραβάσεις που σημειώθηκαν μετά την 24η Ιουνίου 2023.».