Άρθρο 46 – Λήξη και ανανέωση της άδειας πόντισης

Με τη λήξη της άδειας πόντισης, ο αιτών ή οποιοσδήποτε αποδεικνύει, ενώπιον της αρμόδιας Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ), ότι είναι κύριος των ποντισμένων οίνων, με δική του ευθύνη, είτε την ανανεώνει, είτε αιτείται την ανέλκυση των οίνων. Σε διαφορετική περίπτωση, η κατά τόπο αρμόδια ΔΑΟΚ βεβαιώνει την καθυστέρηση και επιβάλλει πρόστιμο που ισούται με το διπλάσιο του ετήσιου τέλους πόντισης. Εφόσον παρέλθει τριετία από τη λήξη της άδειας πόντισης, οι οίνοι που παραμένουν ποντισμένοι περιέρχονται αυτοδικαίως στην κυριότητα του Κράτους.