Άρθρο 25 – Αρμοδιότητα ελεγκτικών υπηρεσιών των Περιφερειών – Προσθήκη άρθρου 13θ στον ν. 2251/1994

Στον ν. 2251/1994 (Α΄ 191) προστίθεται άρθρο 13θ ως εξής:
«Άρθρο 13θ
Αρμοδιότητα ελεγκτικών υπηρεσιών περιφερειών
1. Οι αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες των περιφερειών πραγματοποιούν ελέγχους εντός των διοικητικών ορίων τους για θέματα αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Προστασίας Καταναλωτή, είτε αυτεπαγγέλτως, είτε κατόπιν αιτήματος της Γενικής Διεύθυνσης Αγοράς και Προστασίας Καταναλωτή, διαθέτοντας τις ίδιες εξουσίες έρευνας που διαθέτει και η Διεύθυνση Προστασίας Καταναλωτή.
2. Οι αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες των περιφερειών επιβάλλουν τις προβλεπόμενες κυρώσεις, εφόσον διαπιστωθεί μη συμμόρφωση των υπόχρεων σε διατάξεις αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Προστασίας Καταναλωτή. Οι ως άνω αρχές κοινοποιούν τις αποφάσεις επιβολής κυρώσεων στη Γενική Διεύθυνση Αγοράς και Προστασίας Καταναλωτή.».