Άρθρο 48 – Περιφερειακά Θαλάσσια Πάρκα Παλαίωσης Οίνων

1. Με απόφαση της εκάστοτε αρμόδιας Περιφέρειας, κατόπιν αιτήσεως αντιπροσωπευτικών οργανώσεων οινοπαραγωγών, δύνανται να ορίζονται Περιφερειακά Θαλάσσια Πάρκα Παλαίωσης Οίνων όπου συγκεντρώνονται προς παλαίωση οίνοι από οινοποιητικές, εμφιαλωτικές ή εμπορικές επιχειρήσεις που έχουν την έδρα τους εντός της εν λόγω Περιφέρειας.
2. Tο κόστος συντήρησης των Περιφερειακών Θαλασσίων Πάρκων Παλαίωσης Οίνων βαρύνει τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις, στις οποίες και επιμερίζεται, ανάλογα με τον όγκο των οίνων προς παλαίωση.
3. Η τουριστική εκμετάλλευση των Περιφερειακών Θαλασσίων Πάρκων Παλαίωσης Οίνων είναι δυνατή, σύμφωνα με τον ν. 4688/2020 (Α’ 101), περί καταδυτικού τουρισμού, ο οποίος εφαρμόζεται αναλόγως.
4. Οι παρ. 2 έως 7 του άρθρου 41 εφαρμόζονται και στα Περιφερειακά Θαλάσσια Πάρκα Παλαίωσης Οίνων.