Άρθρο 33 – Μέτρα για την εφαρμογή των Κανονισμών (ΕE) 2021/1230 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Ιουλίου 2021 «για τις διασυνοριακές πληρωμές στην Ένωση» και (ΕΕ) 260/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Μαρτίου 2012 «σχετικά με την καθιέρωση τεχνικών απαιτήσεων και επιχειρηματικών κανόνων για τις μεταφορές πίστωσης και τις άμεσες χρεώσεις σε ευρώ και με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 924/2009» – Αντικατάσταση άρθρου 30 ν. 4141/2013

Το άρθρο 30 του ν. 4141/2013 (Α’ 81), περί εφαρμογής του ενωσιακού δικαίου, αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 30
Μέτρα για την εφαρμογή των Κανονισμών (ΕE) 2021/1230 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Ιουλίου 2021 «για τις διασυνοριακές πληρωμές στην Ένωση» και (ΕΕ) 260/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Μαρτίου 2012 «σχετικά με την καθιέρωση τεχνικών απαιτήσεων και επιχειρηματικών κανόνων για τις μεταφορές πίστωσης και τις άμεσες χρεώσεις σε ευρώ και με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 924/2009» – Αντικατάσταση άρθρου 30 ν. 4141/2013
1. Με την επιφύλαξη της παρ. 3 του παρόντος, η Τράπεζα της Ελλάδος ορίζεται αρμόδια αρχή για τη διασφάλιση της τήρησης του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/1230 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Ιουλίου 2021 «για τις διασυνοριακές πληρωμές στην Ευρωπαϊκή Ένωση» (L 274) και του Κανονισμού (ΕΕ) 260/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Μαρτίου 2012 «σχετικά με την καθιέρωση τεχνικών απαιτήσεων και επιχειρηματικών κανόνων για τις μεταφορές πίστωσης και τις άμεσες χρεώσεις σε ευρώ και με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) 924/2009» (L 94). Εξαιρέσεις σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κανονισμού (ΕΕ) 260/2012 επιτρέπεται να χορηγηθούν με Πράξη της Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος, κατά το άρθρο 55Α του Καταστατικού της ή εξουσιοδοτημένου από αυτήν οργάνου.
2. Επί παραβάσεων των άρθρων 3, 4, 5 και 9 του Κανονισμού (ΕΕ) 260/2012, που τελούνται από παρόχους υπηρεσιών πληρωμών ή χρήστες υπηρεσιών πληρωμών, είτε αυτοί ανήκουν στα εποπτευόμενα από την Τράπεζα της Ελλάδος πρόσωπα είτε όχι, η Τράπεζα της Ελλάδος δύναται να επιβάλει χρηματικό πρόστιμο υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, υπολογιζόμενο ως εφάπαξ ποσό ύψους δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ μέχρι δύο εκατομμυρίων (2.000.000) ευρώ και σε περίπτωση υποτροπής μέχρι τριών εκατομμυρίων (3.000.000) ευρώ, με την επιφύλαξη των ειδικότερων διαδικασιών για την ανάκληση ή αναστολή άδειας λειτουργίας, καθώς και των ποινικών κυρώσεων.
3. Αρμόδια αρχή για τη διαχείριση καταγγελιών που αφορούν στα άρθρα 3, 4, 5 και 6 του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/1230 και στα άρθρα 7 και 8 του Κανονισμού (ΕΕ) 260/2012, ορίζεται η Γενική Γραμματεία Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.
4. Σε περίπτωση παράβασης της παρ. 3 επιβάλλονται, με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, μια ή περισσότερες από τις παρακάτω κυρώσεις:
α) σύσταση συμμόρφωσης εντός προθεσμίας και άρσης της προσβολής και παράλειψής της στο μέλλον ή, αν ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών έχει ήδη συμμορφωθεί πριν από τη σύσταση, σύσταση παράλειψης της προσβολής στο μέλλον,
β) πρόστιμο από πέντε χιλιάδες (5.000) έως πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ευρώ. Αν εντός της τελευταίας πενταετίας, πριν από την έκδοση της απόφασης επιβολής προστίμου, έχουν εκδοθεί σε βάρος του παραβάτη περισσότερες από μια (1) αποφάσεις επιβολής προστίμου, το ανώτατο ύψος του προστίμου ορίζεται σε ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ.
5. Για την επιβολή των κυρώσεων της παρ. 4 λαμβάνονται υπόψη ιδίως:
α) η φύση, η βαρύτητα, η έκταση και η διάρκεια της παράβασης,
β) οι ενέργειες του παραβάτη για τον μετριασμό ή την επανόρθωση της ζημίας,
γ) προηγούμενες παραβάσεις της παρ. 8,
δ) το οικονομικό όφελος από την παράβαση.
6. Τα πρόστιμα που επιβάλλονται σύμφωνα με την παρ. 4 εισπράττονται κατά τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ν. 4978/2022, Α΄ 190).
7. Περίληψη των αποφάσεων, με τις οποίες επιβάλλεται το πρόστιμο της παρ. 3α, δημοσιεύεται με κάθε πρόσφορο μέσο και αναρτάται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης, εφόσον το ύψος του προστίμου είναι μεγαλύτερο από πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ και ανεξαρτήτως του ύψους του προστίμου, σε περίπτωση υποτροπής. Η περίληψη περιλαμβάνει ιδίως την επωνυμία ή το ονοματεπώνυμο του παραβάτη, την έδρα, περιγραφή της παράβασης και το επιβληθέν πρόστιμο.
8. Για την εξωδικαστική επίλυση διαφορών, οι οποίες ανακύπτουν μεταξύ των χρηστών και των παροχών των υπηρεσιών πληρωμών, όσον αφορά τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τον Κανονισμό (ΕΕ) 2021/1230 και τον Κανονισμό (ΕΕ) 260/2012 αρμόδιοι είναι ο Συνήγορος του Καταναλωτή και ο Ελληνικός Χρηματοοικονομικός Μεσολαβητής.
9. Σε περίπτωση διασυνοριακών διαφορών, οι φορείς της παρ. 8 συνεργάζονται με τους αντίστοιχους φορείς των άλλων κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.».