Άρθρο 44 – Έλεγχος και συντήρηση των ποντισμένων κλωβών

1. Με ευθύνη της ενδιαφερόμενης επιχείρησης δύναται να πραγματοποιείται υποθαλάσσιος έλεγχος των κλωβών.
2. Σε περίπτωση κλοπής ή απώλειας ή καταστροφής, ολικής ή μερικής, των ποντισμένων οίνων, το Δημόσιο δεν φέρει ευθύνη. Σε περίπτωση καταστροφής, ολικής η μερικής, των ποντισμένων οίνων, κατόπιν ενέργειας του Δημοσίου, το τελευταίο φέρει ευθύνη, εκτός αν ενήργησε για λόγους δημοσίου συμφέροντος και εφόσον δεν υπήρχε δυνατότητα έγκαιρης ανέλκυσης των ποντισμένων κλωβών με δαπάνη της ενδιαφερόμενης επιχείρησης.
3. Σε περίπτωση κλοπής, απώλειας ή καταστροφής, ολικής ή μερικής, των ποντισμένων οίνων που προέρχονται από φορολογική αποθήκη εφαρμόζεται το άρθρο 65 του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α΄ 265).