Άρθρο 57 – Έξοδα παράστασης μελών Περιφερειακών Επιμελητηριακών Συμβουλίων – Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 76 ν. 4497/2017

Στην παρ. 2 του άρθρου 76 του ν. 4497/2017 (Α’ 171), περί καθορισμού των εξόδων παράστασης των μελών της Διοικητικής Επιτροπής των Επιμελητηρίων, προστίθεται δεύτερο εδάφιο, και η παρ. 2 διαμορφώνεται ως εξής:

«2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του οικείου Επιμελητηρίου μπορούν να καθορίζονται έξοδα παράστασης μηνιαίως στον Πρόεδρο και στα μέλη της Διοικητικής Επιτροπής, ανάλογα με τα έσοδα του Επιμελητηρίου και εφόσον έχει εγκριθεί σχετικό ποσό στον Προϋπολογισμό. Με όμοια απόφαση μπορούν να καθορίζονται έξοδα παράστασης μηνιαίως στον Πρόεδρο και στα μέλη του Περιφερειακού Επιμελητηριακού Συμβουλίου που εκπροσωπούν το οικείο Επιμελητήριο.».