ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ – ΚΑΝΟΝΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ – Άρθρο 15 – Μέτρα ρύθμισης της διαφήμισης στο διαδίκτυο

1. Τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που διαφημίζουν την παροχή υπηρεσιών στο διαδίκτυο, αναφέρουν εντός του διαφημιστικού χώρου, με τρόπο που να είναι ευχερώς και άμεσα αντιληπτός από τον καταναλωτή και να συσχετίζεται άμεσα με τις διαφημιζόμενες υπηρεσίες, τα ακόλουθα στοιχεία:
α) τον αριθμό της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος ή της άδειας λειτουργίας της επιχείρησης,
β) τον αριθμό φορολογικού μητρώου του προσώπου,
γ) τον αριθμό Γενικού Εμπορικού Μητρώου, αν το πρόσωπο ασκεί εμπορική δραστηριότητα.
2. Οι πάροχοι υπηρεσιών κοινωνίας της πληροφορίας διασφαλίζουν ότι μόλις αντιληφθούν ή ενημερωθούν ότι η ιστοσελίδα που διαφημίζει την παροχή υπηρεσιών δεν συμμορφώνεται με την παρ. 1 αποσύρουν, χωρίς χρονοτριβή, τις διαφημίσεις που δεν πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις ή καθιστούν την πρόσβαση σε αυτές αδύνατη.
3. Οι καταγγελίες για την παράβαση του παρόντος υποβάλλονται στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και εξετάζονται από τη Γενική Διεύθυνση Αγοράς και Προστασίας Καταναλωτή ή τη Διυπουργική Μονάδα Ελέγχου της Αγοράς. Σε περίπτωση παράβασης το αρμόδιο όργανο του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων μπορεί:
α) να επιβάλλει μια ή περισσότερες από τις παρακάτω κυρώσεις:
αα) σύσταση συμμόρφωσης εντός προθεσμίας και άρσης της προσβολής και παράλειψής της στο μέλλον ή, αν ο παραβάτης έχει ήδη συμμορφωθεί πριν από τη σύσταση, σύσταση παράλειψης της προσβολής στο μέλλον,
αβ) πρόστιμο ύψους από πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ έως ένα εκατομμύριο πεντακόσιες χιλιάδες (1.500.000) ευρώ. Αν εντός της τελευταίας πενταετίας πριν από την έκδοση της απόφασης επιβολής προστίμου έχουν εκδοθεί σε βάρος του ίδιου παραβάτη περισσότερες από μια (1) αποφάσεις επιβολής προστίμου, το ανώτατο ύψος του προστίμου ορίζεται σε τρία εκατομμύρια (3.000.000) ευρώ,
β) αφαίρεση διαφημιστικού περιεχομένου που δεν συμμορφώνεται με την παρ. 1, από τους ιστοτόπους που το έχουν αναρτήσει,
γ) προσωρινή διαγραφή ιστοτόπου που δεν συμμορφώνεται με την περ. β) ή έχει επανειλημμένα αναρτήσει διαφημίσεις που δεν συμμορφώνονται με την παρ. 1, με εντολή στην Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, η οποία προβαίνει σε προσωρινή διαγραφή του ιστοτόπου ή σε αφαίρεση περιεχόμενου ή σε περιορισμό της πρόσβασης σε επιγραμμική διεπαφή ή σε εισαγωγή ρητής αναγραφής προειδοποίησης προς τους καταναλωτές, κατά την πρόσβασή τους σε επιγραμμική διεπαφή.
4. Για την επιβολή των κυρώσεων της περ. α) της παρ. 3 λαμβάνονται υπόψη ιδίως:
α) η φύση, η βαρύτητα, η έκταση και η διάρκεια της παράβασης,
β) προηγούμενες παραβάσεις του παρόντος,
γ) το οικονομικό όφελος από την παράβαση, εφόσον το σχετικό στοιχείο είναι διαθέσιμο.
5. Τα πρόστιμα που επιβάλλονται κατά την παρ. 6 εισπράττονται σύμφωνα με τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ν. 4978/2022, Α΄ 190).
6. Περίληψη των αποφάσεων, με τις οποίες επιβάλλεται η κύρωση της περ. α) της παρ. 3, δημοσιεύεται με κάθε πρόσφορο μέσο και αναρτάται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης, εφόσον το ύψος του προστίμου είναι μεγαλύτερο από πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ και ανεξαρτήτως του ύψους του προστίμου σε περίπτωση υποτροπής. Η περίληψη περιλαμβάνει ιδίως την επωνυμία ή το ονοματεπώνυμο του παραβάτη, την έδρα, περιγραφή της παράβασης και το επιβληθέν πρόστιμο.

  • 13 Ιανουαρίου 2023, 16:09 | Chris

    We wish to flag the overlap and inconsistency between art 15/chapter B of the aforementioned bill and the Digital Services Act ) Regulation (EU) 2022/2065).

    As confirmed in recital 9 of the DSA, it “fully harmonises the rules applicable to intermediary services in the internal market with the objective of ensuring a safe, predictable and trusted online environment, addressing the dissemination of illegal content online and the societal risks that the dissemination of disinformation or other content may generate, and within which fundamental rights enshrined in the Charter are effectively protected and innovation is facilitated. Accordingly, Member States should not adopt or maintain additional national requirements relating to the matters falling within the scope of this Regulation,unless explicitly provided for in this Regulation, since this would affect the direct and uniform application of the fully harmonised rules applicable to providers of intermediary services in accordance with the objectives of this Regulation.”
    In this regard,
    Art 15(1) is inconsistent with Art 26 of the DSA which provides for specific information to be displayed alongside advertisements appearing on online platforms
    Art 15(2) is going beyond the DSA by requiring the removal of ads that don’t meet the Art 15(1) requirements. No such parallel obligation exists under DSA and this is therefore inconsistent with and excessive to the DSA.

  • 13 Ιανουαρίου 2023, 16:47 | Chris

    We wish to flag the overlap and inconsistency between art 15/chapter B of the aforementioned bill and the Digital Services Act ) Regulation (EU) 2022/2065).

    As confirmed in recital 9 of the DSA, it “fully harmonises the rules applicable to intermediary services in the internal market with the objective of ensuring a safe, predictable and trusted online environment, addressing the dissemination of illegal content online and the societal risks that the dissemination of disinformation or other content may generate, and within which fundamental rights enshrined in the Charter are effectively protected and innovation is facilitated. Accordingly, Member States should not adopt or maintain additional national requirements relating to the matters falling within the scope of this Regulation, unless explicitly provided for in this Regulation, since this would affect the direct and uniform application of the fully harmonised rules applicable to providers of intermediary services in accordance with the objectives of this Regulation.”
    In this regard,
    Art 15(1) is inconsistent with Art 26 of the DSA which provides for specific information to be displayed alongside advertisements appearing on online platforms
    Art 15(2) is going beyond the DSA by requiring the removal of ads that don’t meet the Art 15(1) requirements. No such parallel obligation exists under DSA and this is therefore inconsistent with and excessive to the DSA.

  • Η «Ελληνική Δερματολογική και Αφροδισιολογική Εταιρεία», επίσημη επιστημονική εταιρεία των Δερματολόγων-Αφροδισιολόγων της χώρας και η «Ελληνική Εταιρεία Πλαστικής, Επανορθωτικής και Αισθητικής Χειρουργικής», επίσημη επιστημονική εταιρεία των Πλαστικών Χειρουργών, έχοντας διαπιστώσει επανειλημμένα ότι άτομα που δεν έχουν την ανάλογη εκπαίδευση προβαίνουν σε παραπλανητικές διαφημίσεις και παρέχουν υπηρεσίες παρανόμως με μοναδικό σκοπό το κέρδος και αδιαφορώντας για τον κίνδυνο στον οποίο θέτουν τη δημόσια υγεία, ζητούν να προστεθεί στην παράγραφο 1 του προκειμένου άρθρου 15, μετά την περίπτωση γ, το ακόλουθο κείμενο:
    “δ) στην περίπτωση παροχής υπηρεσιών από πρόσωπο που οφείλει εκ του νόμου να έχει επιστημονικά υπεύθυνο, επιπλέον των ανωτέρω, τα στοιχεία και τον αριθμό αδείας ασκήσεως επαγγέλματος του επιστημονικά υπευθύνου της επιχείρησης, καθώς και του επιστημονικά υπευθύνου ενός εκάστου των τυχόν λειτουργούντων σ’ αυτήν τμημάτων.”.

  • Η «Ελληνική Δερματολογική και Αφροδισιολογική Εταιρεία», ως η επίσημη επιστημονική εταιρεία των Δερματολόγων-Αφροδισιολόγων ιατρών της χώρας και έχοντας επανειλημμένα διαπιστώσει ότι άτομα που δεν έχουν την ανάλογη εκπαίδευση προβαίνουν σε παραπλανητικές διαφημίσεις και παρέχουν υπηρεσίες παρανόμως με μοναδικό σκοπό το κέρδος και αδιαφορώντας για τον κίνδυνο στον οποίο θέτουν τη δημόσια υγεία, ζητά να προστεθεί στην παράγραφο 1 του προκειμένου άρθρου 15, μετά την περίπτωση γ, το ακόλουθο κείμενο:

    “δ) στην περίπτωση παροχής υπηρεσιών από νομικό πρόσωπο, επιπλέον των ανωτέρω, τα στοιχεία και τον αριθμό αδείας ασκήσεως επαγγέλματος του επιστημονικά υπευθύνου της επιχείρησης, καθώς και του επιστημονικά υπευθύνου ενός εκάστου των λειτουργούντων σ’ αυτήν τμημάτων.”.

  • Η «Ελληνική Δερματολογική και Αφροδισιολογική Εταιρεία», ως η επίσημη επιστημονική εταιρεία των Δερματολόγων-Αφροδισιολόγων ιατρών της χώρας και έχοντας επανειλημμένα διαπιστώσει ότι άτομα που δεν έχουν την ανάλογη εκπαίδευση προβαίνουν σε παραπλανητικές διαφημίσεις και παρέχουν υπηρεσίες παρανόμως, με μοναδικό σκοπό το κέρδος και αδιαφορώντας για τον κίνδυνο στον οποίο θέτουν τη δημόσια υγεία, ζητά να προστεθεί στην παράγραφο 1 του προκειμένου άρθρου 15, μετά την περίπτωση γ, το ακόλουθο κείμενο:
    “δ) στην περίπτωση παροχής υπηρεσιών από νομικό πρόσωπο, επιπλέον των ανωτέρω, τα στοιχεία και τον αριθμό αδείας ασκήσεως επαγγέλματος του επιστημονικά υπευθύνου της επιχείρησης, καθώς και του επιστημονικά υπευθύνου ενός εκάστου των λειτουργούντων σ’ αυτήν τμημάτων.”.