Άρθρο 42 – Οίνοι Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης και Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης

Η ταξινόμηση των οίνων ως Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης και Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης, λαμβάνει χώρα, πριν την καταβύθισή τους.