Άρθρο 52 – Συλλογική αγωγή για την παράλειψη διατύπωσης και χρήσης καταχρηστικών όρων στις εμπορικές συναλλαγές – Τροποποίηση υποπαρ. Ζ.9 παρ. Ζ άρθρου πρώτου ν. 4152/2013

Το τελευταίο εδάφιο της υποπαρ. Ζ.9 της παρ. Ζ του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α’ 107), περί συλλογικής αγωγής, τροποποιείται ως προς τις παραπεμπόμενες διατάξεις, και η υποπαρ. Ζ.9 διαμορφώνεται ως εξής:
«ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ζ.9
ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
(Παράγραφοι 4 και 5 του άρθρου 7 Οδηγίας 2011/7/εε)
Οργανώσεις παραγωγών, εμπόρων και επιχειρήσεων μπορούν, για το συμφέρον των δανειστών του νόμου αυτού και την προστασία του ανταγωνισμού, να ζητήσουν από το δικαστήριο την παράλειψη της διατύπωσης και της χρήσης στις συναλλαγές που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου, γενικών όρων προφανώς καταχρηστικών κατά την έννοια της περίπτωσης 1 της υποπαραγράφου Ζ.8., οι οποίοι αφορούν το χρόνο πληρωμής ή τις συνέπειες της καθυστέρησης της πληρωμής της αμοιβής. Στη συλλογική αγωγή του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζονται αναλόγως τα άρθρα 10ι και 10ιβ του ν. 2251/1994 (Α΄ 191), περί μέτρων παύσης ή απαγόρευσης παράνομης συμπεριφοράς των προμηθευτών.».