ΜΕΡΟΣ Δ’ – ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – Άρθρο 50 – Σκοπός

Σκοπός του παρόντος Μέρους είναι η βελτίωση της λειτουργίας του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, ιδίως με την παροχή πρόσθετων αυτόματων υπηρεσιών για τα υποκαταστήματα αλλοδαπών εταιριών μέσω της Υπηρεσίας μιας Στάσης (e-ΥΜΣ) και διορθωτικές παρεμβάσεις στην εταιρική και επιμελητηριακή νομοθεσία.