Άρθρο 58 – Διορθώσεις νομοθετικών παραπομπών στον ν. 4919/2022 περί σύστασης εταιρειών και τήρησης του Γενικού Εμπορικού Μητρώου

  1. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 20 του ν. 4919/2022 (Α’ 71), περί αρμοδιότητας των Υ.Γ.Ε.ΜΗ., η αναφορά στην «παρ. 2» αντικαθίσταται σε «παρ. 3».
  2. Στην παρ. 6 του άρθρου 46 του ν. 4919/2022, περί αίτησης λήψης στατιστικών στοιχείων από το Γ.Ε.ΜΗ., η αναφορά στην «παρ. 19» αντικαθίσταται σε «παρ. 20».
  3. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 49 του ν. 4919/2022, περί χορήγησης αντιγράφου της αίτησης καταχώρισης πράξης, η αναφορά στην «παρ. 5» αντικαθίσταται σε «παρ. 6».
  4. Στην περ. α της παρ. 4 του άρθρου 50 του ν. 4919/2022, περί υπόχρεων για την καταβολή του προβλεπόμενου προστίμου, η αναφορά στην «παρ. 2» αντικαθίσταται σε «παρ. 3».
  5. Στην περ. β της παρ. 4 του άρθρου 50 του ν. 4919/2022, περί υπόχρεων για την καταβολή του προβλεπόμενου προστίμου, η αναφορά στην «παρ. 2» αντικαθίσταται σε «παρ. 3».
  6. Στην περ. δ της παρ. 1 του άρθρου 52 του ν. 4919/2022, περί αστικών εταιρειών του Αστικού Κώδικα, η αναφορά στο άρθρο «784 ΑΚ» αντικαθίσταται σε «783 ΑΚ».
  7. Στην παρ. 3 του άρθρου 54 του ν. 4919/2022, περί εφαρμοστέας διαδικασίας συμμόρφωσης με αποφάσεις και πράξεις, η αναφορά «άρθρου 29» αντικαθίσταται σε «άρθρου 30».
  • 3 Ιανουαρίου 2023, 13:39 | ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΓΙΑΚΟΜΙΔΟΥ

    Στην περ. β της παρ. 4 του άρθρου 50 του ν. 4919/2022, περί υπόχρεων για την καταβολή του προβλεπόμενου προστίμου, η αναφορά στην «παρ.16» του άρθρου 57 πρέπει να αντικατασταθεί σε «παρ.17».