ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ – ΕΛΕΓΧΟΣ, ΜΕΤΡΑ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ – Άρθρο 23 – Αρχή Οργάνωσης, Εποπτείας και Συντονισμού των οικονομικών δραστηριοτήτων στο πεδίο προστασίας του καταναλωτή – Προσθήκη άρθρου 13ζ στον ν. 2251/1994

Στον ν. 2251/1994 (Α΄ 191) προστίθεται άρθρο 13ζ ως εξής:
«Άρθρο 13ζ
Αρχή Οργάνωσης, Εποπτείας και Συντονισμού των οικονομικών δραστηριοτήτων στο πεδίο προστασίας του καταναλωτή
Ως Αρχή Οργάνωσης Εποπτείας και Συντονισμού στο πεδίο προστασίας καταναλωτή και σύννομης παροχής υπηρεσιών σε θέματα αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Προστασίας Καταναλωτή ή της Διυπηρεσιακής Μονάδας Ελέγχου Αγοράς (ΔΙ.ΜΕ.Α.), κατά την περ. γ) της παρ. 4 του άρθρου 127 του ν. 4512/2018 (Α΄ 5), ορίζεται η Γενική Γραμματεία Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, η οποία ασκεί τις εξής αρμοδιότητες:
α) την εισήγηση ως προς την κατανομή του προϋπολογισμού και του προσωπικού που αφορά στη διενέργεια των ελέγχων, σύμφωνα με το άρθρο 135 του ν. 4512/2018, καθώς και την κατάρτιση της μεθοδολογίας σχεδιασμού των ενεργειών εποπτείας,
β) την κατάρτιση του εθνικού σχεδίου προστασίας καταναλωτή,
γ) την αξιολόγηση και κατάταξη κινδύνου, καθώς και τη διεξαγωγή ερευνών και μελετών για την αξιολόγηση νέων κινδύνων ή αλλαγών σε υφιστάμενους κινδύνους,
δ) τον σχεδιασμό του συστήματος διαχείρισης καταγγελιών,
ε) την κατάρτιση του μοντέλου ενεργειών συμμόρφωσης,
στ) την έκδοση γενικών οδηγιών για πληροφόρηση του κοινού για θέματα αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Προστασίας Καταναλωτή και της ΔΙ.Μ.Ε.Α.,
ζ) την παροχή κατευθυντήριων οδηγιών για την κατανόηση και εφαρμογή της νομοθεσίας αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Προστασίας Καταναλωτή και της ΔΙ.Μ.Ε.Α από τους ελεγχόμενους, για τη συμμόρφωση και τον περιορισμό ή τη μείωση των κινδύνων,
η) τη σύνταξη και υποβολή στον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων της συνολικής ετήσιας έκθεσης της παρ. 5 του άρθρου 144 του ν. 4512/2018,
θ) την πρόταση τροποποιήσεων της νομοθεσίας που αφορά στις απαιτήσεις συμμόρφωσης,
ι) τη συνεργασία με τις λοιπές Αρχές Οργάνωσης Εποπτείας και Συντονισμού.».