Άρθρο 6 – Φορείς που νομιμοποιούνται να ασκήσουν αντιπροσωπευτικές αγωγές για την προστασία των συμφερόντων των καταναλωτών – Προσθήκη Κεφαλαίου Γ’ στο Μέρος Όγδοο του ν. 2251/1994

Στο Μέρος Όγδοο του ν. 2251/1994 (Α’ 191) προστίθεται Κεφάλαιο Γ’ ως εξής:

«ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΦΟΡΕΙΣ ΠΟΥ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΑΣΚΗΣΟΥΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΕΣ ΑΓΩΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

Άρθρο 10ε
Νομιμοποιούμενοι φορείς για την άσκηση αντιπροσωπευτικών αγωγών
(παρ. 1 και 2 άρθρου 4 Οδηγίας 2020/1828/ΕΕ)
1. Οι φορείς που νομιμοποιούνται να ασκούν αντιπροσωπευτικές αγωγές είναι:
α) Οι ενώσεις καταναλωτών του άρθρου 10γ, εφόσον πληρούν επιπλέον τα κριτήρια του άρθρου 10στ και έχουν οριστεί για τον σκοπό αυτό, κατόπιν αιτήματός τους, με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων,
β) οι φορείς που έχουν οριστεί σε άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ασκούν διασυνοριακές αντιπροσωπευτικές αγωγές.
2. Οι φορείς της παρ. 1 δύνανται να εκπροσωπούν μέλη από περισσότερα κράτη μέλη.

Άρθρο 10στ
Κριτήρια νομιμοποίησης των ενώσεων καταναλωτών για την άσκηση εγχώριων και διασυνοριακών αντιπροσωπευτικών αγωγών
(άρθρο 4 Οδηγίας 2020/1828/ΕΕ)
Η ένωση καταναλωτών ορίζεται, κατόπιν αιτήματός της, και νομιμοποιείται για την άσκηση εγχώριων ή και διασυνοριακών αντιπροσωπευτικών αγωγών, με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, εφόσον πληροί τα κριτήρια που προβλέπονται στο άρθρο 10γ και επιπλέον:
α) αποδεικνύει δώδεκα (12) μήνες πραγματικής δημόσιας δραστηριότητας για την προστασία των συμφερόντων των καταναλωτών, πριν από την υποβολή του αιτήματος ορισμού της, και
β) δημοσιοποιεί σε απλή και κατανοητή γλώσσα, με όλα τα κατάλληλα μέσα, ιδίως στον ιστότοπό της, πληροφορίες για την πλήρωση της περ. α).

Άρθρο 10ζ
Ενημέρωση και παρακολούθηση των νομιμοποιούμενων φορέων για την άσκηση αντιπροσωπευτικών αγωγών
(παρ. 1 έως 5 άρθρου 5 Οδηγίας 2020/1828/ΕΕ)
1. Η Γενική Γραμματεία Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων:
α) κοινοποιεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατάλογο των ενώσεων καταναλωτών που έχει ορίσει ως νομιμοποιούμενους φορείς για την άσκηση διασυνοριακών αντιπροσωπευτικών αγωγών, συμπεριλαμβανομένου του ονόματος και του καταστατικού σκοπού των εν λόγω νομιμοποιούμενων φορέων έως την 26η Δεκεμβρίου 2023,
β) ειδοποιεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάθε φορά που υπάρχουν αλλαγές στον κατάλογο της περ. α),
γ) θέτει τον κατάλογο της περ. α) στη διάθεση του κοινού, δημοσιεύοντάς τον με κάθε πρόσφορο μέσο,
δ) μεριμνά για τη δημοσίευση, με κάθε πρόσφορο μέσο, καταλόγου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τους νομιμοποιούμενους φορείς που έχουν οριστεί για τον σκοπό της άσκησης εγχώριων αντιπροσωπευτικών αγωγών,
ε) αξιολογεί, μια (1) φορά ανά δυο (2) τουλάχιστον έτη, αν οι νομιμοποιούμενοι φορείς που έχουν οριστεί εξακολουθούν να πληρούν τα κριτήρια της παρ. 2 του άρθρου 10γ και του άρθρου 10στ.
2. Η αξιολόγηση της περ. ε) της παρ. 1 διενεργείται από Επιτροπή που συγκροτείται στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, και αποτελείται:
α) από δύο (2) υπαλλήλους της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου, που έχουν καθήκοντα προϊσταμένου οργανικής μονάδας, ένας (1) από τους οποίους ορίζεται ως Πρόεδρος, με τους αναπληρωτές τους,
β) έναν (1) εκπρόσωπο του Συνηγόρου του Καταναλωτή, με τον αναπληρωτή του,
γ) δυο (2) εκπροσώπους των ενώσεων καταναλωτών που είναι μέλη του Εθνικού Συμβουλίου Καταναλωτή και Αγοράς (Ε.Σ.Κ.Α.) του άρθρου 12 και εκλέγονται με τους αναπληρωτές τους από το Ε.Σ.Κ.Α..
3. Τα μέλη της Επιτροπής της παρ. 2 ορίζονται για θητεία τριών (3) ετών, η οποία δεν ανανεώνεται. Φυσικό πρόσωπο που ορίστηκε μέλος της Επιτροπής, μπορεί να οριστεί εκ νέου μέλος της, εφόσον έχουν παρέλθει τρία (3) έτη από τη λήξη της τελευταίας θητείας του.
4. Η Επιτροπή γνωμοδοτεί προς το αρμόδιο όργανο του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων για:
α) την εγγραφή ένωσης καταναλωτών ή νομιμοποιούμενου φορέα του άρθρου 10στ στο Μητρώο Ενώσεων Καταναλωτών,
β) τη διατήρηση ένωσης καταναλωτών στο Μητρώο Ενώσεων Καταναλωτών ή τη διαγραφή της από αυτό, αν δεν τηρούνται οι υποχρεώσεις του άρθρου 10δ, ή αν δεν υλοποιεί καμία ουσιαστική δράση για ένα (1) πλήρες έτος,
γ) τη διατήρηση νομιμοποιούμενου φορέα του άρθρου 10στ ή τη διαγραφή του από αυτό, εφόσον δεν τηρούνται οι υποχρεώσεις των άρθρων 10γ και 10στ.
5. Η Επιτροπή συνεδριάζει μια (1) φορά τουλάχιστον κάθε έξι (6) μήνες. Η Επιτροπή μπορεί να συνεδριάζει εκτάκτως σε κάθε περίπτωση υποβολής αίτησης για την εγγραφή ένωσης καταναλωτών στο Μητρώο Ενώσεων Καταναλωτών, καθώς και σε κάθε περίπτωση που κρίνεται αναγκαίο. Από την υποβολή της ως άνω αίτησης, με κατάθεση πλήρους φακέλου δικαιολογητικών, μέχρι τη λήψη της απόφασης για την αποδοχή ή την απόρριψη της εγγραφής του αιτούντος φορέα στο Μητρώο Ενώσεων Καταναλωτών δεν μεσολαβεί χρονικό διάστημα άνω των δύο (2) μηνών.
6. Αν άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγείρει αμφιβολίες για το αν ο νομιμοποιούμενος φορέας του άρθρου 10στ πληροί τα κριτήρια των άρθρων 10γ και 10στ, εφαρμόζεται η διαδικασία αξιολόγησης του παρόντος, χωρίς υπαίτια καθυστέρηση.
7. Εναγόμενος σε αντιπροσωπευτική αγωγή προμηθευτής έχει το δικαίωμα να προβάλει ένσταση, αμφισβητώντας τη συμμόρφωση του νομιμοποιούμενου φορέα με τα κριτήρια των άρθρων 10γ και 10στ.».
8. Η Γενική Γραμματεία Εμπορίου ορίζει εθνικά σημεία επαφής για τους σκοπούς της παρ. 6.».

 • Σχόλιο αναφορικά με το «ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ ΦΟΡΕΙΣ ΠΟΥ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΑΣΚΗΣΟΥΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΕΣ ΑΓΩΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ/Άρθρο 10ζ, Ενημέρωση και παρακολούθηση των νομιμοποιούμενων φορέων για την άσκηση αντιπροσωπευτικών αγωγών και συγκεκριμένα η παρ. 7 “Εναγόμενος σε αντιπροσωπευτική αγωγή προμηθευτής έχει το δικαίωμα να προβάλει ένσταση, αμφισβητώντας τη συμμόρφωση του νομιμοποιούμενου φορέα με τα κριτήρια των άρθρων 10γ και 10στ.”,

  Προτείνουμε συμπλήρωση της διάταξης αυτής ως εξής: «εφόσον έχει ήδη ασκήσει ένδικα μέσα κατά της απόφασης εγγραφής του νομιμοποιούμενου φορέα στο αντίστοιχο Μητρώο ή κατάλογο. Η ένσταση αυτή δεν κωλύει την πρόοδο της διαδικασίας εφόσον κατά τη συζήτηση της αντιπροσωπευτικής αγωγής είναι εν ισχύ η απόφαση του άρθρου 10ε παράγραφος 1α ή ο νομιμοποιούμενος φορέας είναι εγγεγραμμένος στον κατάλογο του άρθρου 10ε παράγραφος 1β».

  Αιτιολογία:
  Προκειμένου οι ενστάσεις αυτές να μην είναι προσχηματικές με σκοπό την καθυστέρηση της διαδικασίας.

 • Σχόλιο αναφορικά με το «ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ ΦΟΡΕΙΣ ΠΟΥ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΑΣΚΗΣΟΥΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΕΣ ΑΓΩΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ/Άρθρο 10ζ, Ενημέρωση και παρακολούθηση των νομιμοποιούμενων φορέων για την άσκηση αντιπροσωπευτικών αγωγών και συγκεκριμένα η παρ. 4, γ) τη διατήρηση νομιμοποιούμενου φορέα του άρθρου 10στ ή τη διαγραφή του από αυτό,
  εφόσον δεν τηρούνται οι υποχρεώσεις των άρθρων 10γ και 10στ,

  Σχόλιο:
  θεωρούμε ότι πρέπει να διαγραφεί η παρ. 4, εδάφιο γ, καθώς το άρθρο 10στ δεν αναφέρεται σε νομιμοποιούμενο φορέα αλλά σε ενώσεις καταναλωτών.

 • Σχόλιο αναφορικά με το Άρθρο 10ε-Νομιμοποιούμενοι φορείς για την άσκηση αντιπροσωπευτικών αγωγών (παρ. 1 και 2 άρθρου 4 Οδηγίας 2020/1828/ΕΕ), παρ.1.εδάφιο «α) Οι ενώσεις καταναλωτών του άρθρου 10γ, εφόσον πληρούν επιπλέον τα κριτήρια του άρθρου 10στ και έχουν οριστεί για τον σκοπό αυτό, κατόπιν αιτήματός τους, με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων»

  Επισήμανση:
  Θα θέλαμε να είναι σαφές ότι θα αρκεί η εγγραφή στο Μητρώο ΜΗΝΦΑΑ και δεν θα χρειάζεται ειδική απόφαση του αρμοδίου Υπουργού κάθε φορά προκειμένου για την άσκηση αντιπροσωπευτικής αγωγής.