ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’ – ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΣΤΟΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΟΜΕΑ – Άρθρο 31 – Εποπτεία εφαρμογής των υποχρεώσεων των πιστωτικών ιδρυμάτων κατά τη διαδικασία προδικαστικού συμβιβασμού για τη ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων – Τροποποίηση άρθρου 2 ν. 3869/2010

Στο άρθρο 2 του ν. 3869/2010 (Α’ 130), περί προδικαστικού συμβιβασμού για τη ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων, στο τέταρτο εδάφιο της παρ. 1 διαγράφεται η αναφορά στην Επιτροπή Φιλικού Διακανονισμού και επικαιροποιούνται η παραπομπή στη νομοθεσία του μητρώου της Ένωσης Καταναλωτών και η αναφορά στον θεσμό του Ελληνικού Χρηματοοικονομικού Μεσολαβητή, καταργούνται το δεύτερο και το τρίτο εδάφιο της παρ. 4, προστίθενται παρ. 6, 7 και 8, και το άρθρο 2 διαμορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 2
Διαδικασία προδικαστικού συμβιβασμού
1. Τα μέρη δύνανται πριν την υποβολή της αίτησης του άρθρου 4 παράγραφος 1 του παρόντος να προσφύγουν στη διαδικασία της διαμεσολάβησης. Σε περίπτωση που επιλεγεί αυτή η διαδικασία και αποτύχει, ο οφειλέτης δύναται να καταθέσει την αίτηση του άρθρου 4 του παρόντος ενώπιον του αρμόδιου Ειρηνοδικείου με το αναφερόμενο στο άρθρο 4 του παρόντος περιεχόμενο, καθώς και αντίγραφο του πρακτικού αποτυχίας της διαμεσολάβησης. Μετά την υποβολή της αίτησης του άρθρου 4 ενώπιον του αρμόδιου δικαστηρίου, ο οφειλέτης υποχρεούται να ακολουθήσει την προβλεπόμενη στο άρθρο 5 διαδικασία. Στο πλαίσιο του προδικαστικού συμβιβασμού, ο οφειλέτης δύναται να ζητά τη συμβουλευτική συνδρομή του Συνηγόρου του Καταναλωτή, της Ένωσης Καταναλωτών που είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο του άρθρου 10β του ν. 2251/1994 (Α’ 191) ή του Ελληνικού Χρηματοοικονομικού Μεσολαβητή ή δικηγόρου.
2. [Καταργήθηκε]
3. [Καταργήθηκε]
4. Τα πιστωτικά ιδρύματα υποχρεούνται μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την υποβολή σε αυτά σχετικού αιτήματος του οφειλέτη να του παραδώσουν, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνσή του, αναλυτική κατάσταση των οφειλών του προς αυτά, στην οποία θα πρέπει να αναφέρεται με ακρίβεια το ύψος της οφειλής, αναλυόμενο κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα, ο αριθμός και η ημερομηνία σύναψης της δανειακής σύμβασης, εφόσον είναι διαθέσιμα, το επιτόκιο με το οποίο εκτοκίζεται η οφειλή, καθώς και το ποσό που αντιστοιχεί στο 10% της τελευταίας ενήμερης δόσης.
4α. Το Δημόσιο, οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης α` και β` βαθμού (Ο.Τ.Α.), τα νομικά πρόσωπα αυτών και οι Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης υποχρεούνται κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήματος του οφειλέτη να παραδώσουν σε αυτόν εντός της ανωτέρω προθεσμίας αναλυτική κατάσταση: α) των βεβαιωμένων οφειλών στην Φορολογική Διοίκηση σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (Κ.Φ.Δ.). τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.), αναλυόμενες σε κεφάλαιο, προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής, αναφέροντας και το επιτόκιο εκπρόθεσμης καταβολής, β) των βεβαιωμένων οφειλών προς τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α` και β` βαθμού και τα νομικά πρόσωπα αυτών, όπως περιγράφονται στην παρ. 2 εδάφιο β` στοιχείο β` : του άρθρου 1 του παρόντος νόμου, αναλυόμενες σε κεφάλαιο, προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής, γ) των βεβαιωμένων ασφαλιστικών οφειλών προς τους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης.
5. Αν εκχωρηθεί απαίτηση πιστωτή προς τρίτους, ο εκδοχέας που δεν έχει κύρια κατοικία ή έδρα στην Ελληνική Επικράτεια οφείλει να ορίσει αντίκλητο στην Ελληνική Επικράτεια κατά το άρθρο 142 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και να τον γνωστοποιήσει στον οφειλέτη. Μέχρι τη γνωστοποίηση τεκμαίρεται ως αντίκλητος ο τελευταίος εκχωρητής της απαίτησης με κύρια κατοικία ή έδρα στην Ελληνική Επικράτεια.
6. Για τις παραβάσεις της παρ. 4 επιβάλλεται, με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, σε βάρος του πιστωτικού ιδρύματος:
α) σύσταση συμμόρφωσης, εντός προθεσμίας, και άρσης της προσβολής και παράλειψής της στο μέλλον ή, αν το ελεγχόμενο πιστωτικό ίδρυμα έχει ήδη συμμορφωθεί πριν από τη σύσταση, σύσταση παράλειψης της προσβολής στο μέλλον,
β) πρόστιμο από πεντακόσια (500) έως δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ.
Αν εντός των τελευταίων πέντε (5) ετών πριν από την έκδοση της απόφασης επιβολής του προστίμου έχουν εκδοθεί σε βάρος του παραβάτη περισσότερες από μια (1) αποφάσεις επιβολής προστίμου για παραβάσεις της παρ. 4, το ανώτατο ύψος του προστίμου ορίζεται σε είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ.
7. Για την επιβολή κυρώσεων, λαμβάνονται υπόψη ιδίως:
α) η φύση, η βαρύτητα, η έκταση και η διάρκεια της παράβασης,
β) ενέργειες του πιστωτικού ιδρύματος με σκοπό τον μετριασμό ή την επανόρθωση της ζημίας που υπέστησαν οι καταναλωτές,
γ) προηγούμενες παραβάσεις της παρ. 4,
δ) το οικονομικό όφελος από την παράβαση.
8. Τα πρόστιμα που επιβάλλονται κατά την παρ. 6 εισπράττονται σύμφωνα με τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ν. 4978/2022, Α΄ 190).».