Άρθρο 11 – Καταργούμενες διατάξεις

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται τα άρθρα 10 και 11 του ν. 2251/1994 (Α’ 191), περί ενώσεων καταναλωτών και διακανονισμού καταναλωτικών διαφορών.