Άρθρο 45 – Ανέλκυση

1. Η ανέλκυση των προς παλαίωση οίνων πραγματοποιείται κατόπιν αίτησης της ενδιαφερόμενης επιχείρησης προς την αρμόδια Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ), προκειμένου να ελεγχθούν η ποιότητα και η εξέλιξη των οίνων ή να διατεθούν στην αγορά για οποιαδήποτε άλλη εύλογη αιτία. Η ανέλκυση και η αποσφράγιση των κλωβών γίνεται παρουσία του κλιμακίου της παρ. 4 του άρθρου 43, κατόπιν ενημέρωσης της αρμόδιας λιμενικής αρχής με μέριμνα της οινοποιητικής επιχείρησης, και συντάσσεται σχετικό πρωτόκολλο, το οποίο συνυπογράφεται από τον φορέα πιστοποίησης.
2. Για λόγους δημοσίου συμφέροντος και με αιτιολογημένη απόφαση, η οποία επιδίδεται στην επιχείρηση που προέβη στην πόντιση, μπορεί να ζητηθεί η ανέλκυση από το, κατά περίπτωση, αρμόδιο Υπουργείο. Στην τελευταία περίπτωση, εφόσον είναι δυνατό, η ανέλκυση συνοδεύεται με πόντιση σε έτερο σημείο, και καταρτίζεται νέο πρωτόκολλο πόντισης. Σε περίπτωση επείγουσας και δικαιολογημένης ανάγκης δημοσίου συμφέροντος η ανέλκυση μπορεί να γίνει χωρίς την προηγούμενη ειδοποίηση της ενδιαφερόμενης επιχείρησης, η οποία ειδοποιείται από την αρμόδια ΔΑΟΚ εντός δύο (2) ημερών από την ως άνω απόφαση, προκειμένου να παραλάβει ή να επαναποντίσει τους οίνους σε έτερο σημείο. Οι δαπάνες ανέλκυσης και προσωρινής αποθήκευσης των προς παλαίωση οίνων βαρύνουν την ενδιαφερόμενη επιχείρηση.
3. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι ο κλωβός έχει αποσφραγιστεί, ακόμα και από τυχαίο γεγονός, οι οίνοι επιστρέφονται στην επιχείρηση αλλά δεν δύνανται να διατεθούν στο εμπόριο ως οίνοι υποθαλάσσιας παλαίωσης. Στο πρωτόκολλο ανέλκυσης – αποσφράγισης περιγράφεται, με ευθύνη του φορέα πιστοποίησης, και η κατάσταση επιφάνειας των φιαλών, προκειμένου να βεβαιωθεί ότι είναι τεχνικώς αδύνατη ή εξαιρετικά δυσχερής η επικόλληση ετικέτας, λόγω της προσκόλλησης οργανισμών επί της φιάλης.
4. Για κάθε ανέλκυση, καταβάλλεται από τον αιτούντα τέλος στο Δημόσιο Ταμείο, το οποίο ισούται με το ελάχιστο τέλος πόντισης.