ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’ – ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ – Άρθρο 37 – Καταργούμενες διατάξεις

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται:
α) το άρθρο 57 του ν. 4796/2021 (Α’ 63), περί εισαγωγής δεδομένων στην ηλεκτρονική πλατφόρμα «e-katanalotis»,
β) Η παρ. 3 του άρθρου 13α του ν. 2251/1994 (Α’ 191), περί επιβολής κυρώσεων,
γ) η παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 4430/2016 (Α’ 205), περί αποστολής δελτίου καταγγελιών,
δ) το άρθρο 14 του ν. 2194/1994 (Α’ 34), περί χρονικών ορίων λειτουργίας κέντρων διασκεδάσεως και συναφών καταστημάτων,
ε) το άρθρο 23 του ν. 2224/1994 (Α’ 112), περί καθορισμού ωρών λειτουργίας καταστημάτων,
στ) η υπό στοιχεία 1011/22/19-ιβ/26.9.1994 κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Δημόσιας Τάξης, περί καθορισμού χρονικών ορίων λειτουργίας κέντρων διασκεδάσεως και συναφών καταστημάτων (Β’ 724), και
ζ) το άρθρο 8 του ν. 3816/2010 (A’ 6), περί κυρώσεων.

  • 9 Ιανουαρίου 2023, 11:36 | ΚΕ.Π.ΚΑ. – Κέντρο Προστασίας Καταναλωτών

    Ζητούμε να καταργηθεί η παράγραφος 5 του άρθρου 13α του Ν. 2251/1994 όπως αυτός ισχύει σήμερα και να αντικατασταθεί με όρο που να προβλέπει ότι περίληψη των αποφάσεων, με τις οποίες επιβάλλεται το πρόστιμο των προηγούμενων παραγράφων, δημοσιεύεται με κάθε πρόσφορο μέσο και αναρτάται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης. Η περίληψη περιλαμβάνει ιδίως την επωνυμία ή το ονοματεπώνυμο του παραβάτη, την έδρα, περιγραφή της παράβασης και το επιβληθέν πρόστιμο.
    Ζητούμε αυτή την αλλαγή γιατί οι καταναλωτές πρέπει να γνωρίζουν τις επιχειρήσεις που παραβιάζουν τα δικαιώματά τους και να τις αποκλείουν από τις επιλογές τους. Μόνο εφόσον γνωρίζουν οι καταναλωτές μπορούν να παίξουν το ρόλο του ρυθμιστή της αγοράς.