Άρθρο 27 – Εξουσίες έρευνας Διεύθυνσης Προστασίας Καταναλωτή της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων – Πρόστιμο μη συμμόρφωσης – Προσθήκη άρθρου 13γ στον ν. 2251/1994

Στον ν. 2251/1994 (Α΄ 191) προστίθεται άρθρο 13γ ως εξής:
«Άρθρο 13γ
Εξουσίες έρευνας Διεύθυνσης Προστασίας Καταναλωτή
1. Η Διεύθυνση Προστασίας Καταναλωτή της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς της για την επιβολή των μέτρων για την τήρηση της καταναλωτικής νομοθεσίας, δύναται να:
α) έχει πρόσβαση σε οποιαδήποτε σχετικά έγγραφα, δεδομένα ή πληροφορία, υπό οποιαδήποτε μορφή ή μορφότυπο, ανεξαρτήτως του μέσου ή τόπου αποθήκευσής τους,
β) απαιτεί, από κάθε δημόσια αρχή, φορέα ή οργανισμό, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, την παροχή κάθε σχετικής πληροφορίας, δεδομένων ή εγγράφων, υπό οποιονδήποτε μορφή ή μορφότυπο και ανεξαρτήτως του μέσου αποθήκευσής τους ή του τόπου όπου είναι αποθηκευμένα. Στην παρούσα περίπτωση περιλαμβάνεται ο εντοπισμός των χρηματοοικονομικών ροών και των ροών δεδομένων ή η διαπίστωση της ταυτότητας των προσώπων που συμμετέχουν σε χρηματοοικονομικές ροές και ροές δεδομένων, των στοιχείων τραπεζικών λογαριασμών και της ιδιοκτησίας των διαδικτυακών τόπων, καθώς και κάθε σχετική πληροφορία,
γ) διενεργεί τις απαραίτητες επιτόπιες επιθεωρήσεις, περιλαμβανομένης της εξουσίας πρόσβασης σε κάθε χώρο, έδαφος ή μέσο μεταφοράς που χρησιμοποιεί ο προμηθευτής, τον οποίο αφορά η επιθεώρηση, για τους σκοπούς της εμπορικής, επιχειρηματικής, βιοτεχνικής ή επαγγελματικής του δραστηριότητας, ή απαιτεί από άλλες δημόσιες αρχές να προβαίνουν στις εν λόγω ενέργειες, ώστε να εξετάζει, κατάσχει, λαμβάνει ή να αποκτά αντίγραφα στοιχείων, δεδομένων ή εγγράφων, ανεξαρτήτως του μέσου αποθήκευσής τους,
δ) κατάσχει κάθε πληροφορία, δεδομένο ή έγγραφο για το απαραίτητο χρονικό διάστημα και στον βαθμό που απαιτείται για την επιθεώρηση,
ε) απαιτεί, από κάθε εκπρόσωπο ή μέλος του προσωπικού του προμηθευτή τον οποίο αφορά η επιθεώρηση, να παρέχει εξηγήσεις και να καταγράφει τις απαντήσεις,
στ) αγοράζει αγαθά ή υπηρεσίες ως δοκιμαστικές αγορές, ακόμα και με καλυμμένη ταυτότητα, ώστε να εντοπίζει τις παραβάσεις και να συγκεντρώνει αποδεικτικά στοιχεία, υποβάλλοντας σε δοκιμές τα αγαθά ή τις υπηρεσίες.
2. Για τη διενέργεια των ελέγχων η Διεύθυνση Προστασίας Καταναλωτή δύναται να ζητά τη συνδρομή κάθε αρμόδιας αρχής.
3. Σε βάρος ελεγχόμενου, ο οποίος δεν απαντά σε καταγγελίες καταναλωτών, το αρμόδιο όργανο του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, δύναται να προβαίνει σε:
α) σύσταση συμμόρφωσης εντός προθεσμίας και άρσης της προσβολής και παράλειψής της στο μέλλον ή, αν ο προμηθευτής, πωλητής, παραγωγός ή διανομέας έχει ήδη συμμορφωθεί πριν από τη σύσταση, σύσταση παράλειψης της προσβολής στο μέλλον, με προειδοποίηση επιβολής προστίμου,
β) επιβολή προστίμου από δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ έως πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ.
4. Σε περίπτωση μη χορήγησης των αιτούμενων εγγράφων και εξηγήσεων ή σε περίπτωση παρακώλυσης του ελέγχου, επιβάλλεται πρόστιμο από δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ έως πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ.
5. Τα πρόστιμα που επιβάλλονται σύμφωνα με τις παρ. 3 και 4 εισπράττονται κατά τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ν. 4978/2022, Α’ 190).».