Άρθρο 24 – Οικονομική και Λογιστική διαχείριση

1. Η οικονομική διαχείριση της Αρχής πραγματοποιείται κατά τα οριζόμενα στο ν. 4270/2014 και την κείμενη νομοθεσία του Δημόσιου Λογιστικού. Η λογιστική διαχείριση γίνεται με το διπλογραφικό σύστημα λογιστικής. Η Αρχή εξαιρείται από την εφαρμογή των διατάξεων του ν.δ. 496/1974.
2. Με Κανονισμό Οικονομικών που ψηφίζει το Δ.Σ. ρυθμίζονται ειδικότερα ζητήματα οικονομικής και λογιστικής διαχείρισης της Αρχής.