Άρθρο 25 – Ειδικός Ερευνητικός Λογαριασμός Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Έργων

1. Συστήνεται και λειτουργεί στην Αρχή «Ειδικός Ερευνητικός Λογαριασμός Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Έργων» (Ε.Ε.Λ.Γ.Μ.Ε.).
2. Σκοπός του Ε.Ε.Λ.Γ.Μ.Ε. είναι η διαχείριση των κονδυλίων ή πόρων που προέρχονται από έργα, τα οποία εκτελούνται από την Αρχή κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων της αποκλειστικά και μόνο προς δημόσιους φορείς ή επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, χάριν και επ’ ωφελεία σκοπών δημοσίου συμφέροντος. Ειδικότερα, τα κονδύλια του Ε.Ε.Λ.Γ.Μ.Ε. προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για την άμεση κάλυψη των ερευνητικών και λειτουργικών δαπανών, που είναι απαραίτητες για τις ανάγκες εκτέλεσης των ανωτέρω έργων, την υλοποίηση ερευνητικών προγραμμάτων, επιμορφωτικών και αναπτυξιακών έργων και την εκπόνηση μελετών. Επίσης, με τα κονδύλια του Ε.Ε.Λ.Γ.Μ.Ε. καλύπτονται όλες οι αμοιβές των συλλογικών οργάνων της Αρχής, ως ορίζει το άρθρο 21 του ν. 4354/2015.
3. Στον Ε.Ε.Λ.Γ.Μ.Ε. εντάσσονται τα κονδύλια των εθνικών ή ευρωπαϊκών προγραμμάτων που αναλαμβάνει η Αρχή σύμφωνα με τους σκοπούς λειτουργίας της και εκπληρούν τα λειτουργικά κριτήρια της παραγράφου 2 του παρόντος.
4. Για τους σκοπούς λειτουργίας του Ε.Ε.Λ.Γ.Μ.Ε., τηρείται από την Αρχή ειδικός τραπεζικός λογαριασμός, στον οποίο εντάσσονται μόνο τα κονδύλια του Ε.Ε.Λ.Γ.Μ.Ε. τιθέμενος μόνο προς άμεση πληρωμή των λειτουργικών δαπανών που προκαλούνται από την έρευνα και εκτέλεση των υπηρεσιών δημόσιας ωφέλειας της Αρχής.
5. Ο Ε.Ε.Λ.Γ.Μ.Ε. ελέγχεται από το Δ.Σ. της Αρχής και διαχειρίζεται από τον Γ.Δ..
6. Κάθε οικονομικό έτος διενεργείται κατασταλτικός διαχειριστικός έλεγχος του Ε.Ε.Λ.Γ.Μ.Ε..
7. Τα περιουσιακά ταμειακά διαθέσιμα του Ε.Ε.Λ.Γ.Μ.Ε. ύστερα από εισήγηση του Γ.Δ. και απόφαση του Δ.Σ. της Αρχής μπορούν να χρησιμοποιούνται για να αναλαμβάνονται υποχρεώσεις σε βάρος του προϋπολογισμού έργων ή προγραμμάτων του Ε.Ε.Λ.Γ.Μ.Ε. για δαπάνες για κτηριακές υποδομές της Αρχής, για αγορά και συντήρηση ερευνητικού και τεχνικού εξοπλισμού της Αρχής, καθώς και για λειτουργικές δαπάνες της Αρχής προς εκτέλεση του δημόσιας ωφέλειας έργου της. Υπόλοιπα ταμειακών διαθεσίμων των έργων ή προγραμμάτων Ε.Ε.Λ.Γ.Μ.Ε., που εκτείνονται πέραν του έτους και δεν έχουν χρησιμοποιηθεί στο τέλος του οικονομικού έτους, μπορούν να καλύπτουν στο επόμενο οικονομικό έτος δαπάνες, που αναλαμβάνονται σε βάρος έργων ή προγραμμάτων του Ε.Ε.Λ.Γ.Μ.Ε.
8. Όσα ζητήματα αφορούν την οργάνωση, λειτουργία και έλεγχο του Ε.Ε.Λ.Γ.Μ.Ε. μπορούν να ρυθμίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

  • 11 Οκτωβρίου 2018, 12:35 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ

    Αρθρ. 25. Απαράδεκτη η ονομασία του Ε.Ε.Λ.Γ.Μ.Ε. σε έργων μια και η Αρχή δεν θα εκτελεί μεταλλευτικά έργα μόνο έρευνα. Έτσι προτείνεται η αλλαγή της λέξης ‘έργων’ σε ερευνών.