Άρθρο 22 – Προϊστάμενοι Υπηρεσιακών Μονάδων

1. Προϊστάμενοι των Υπηρεσιακών Μονάδων της Αρχής ορίζονται σύμφωνα με τον Κώδικα Δημοσίων Υπαλλήλων.
2. Η πρόσληψη Δικηγόρων σε θέση Προϊσταμένων Νομικής Υπηρεσίας και Τμήματος Δικαστικού γίνεται, σύμφωνα με τον Κώδικα Δικηγόρων με απόφαση του Δ.Σ. Με απόφαση του Δ.Σ. ορίζονται τα περαιτέρω προσόντα για κάθε θέση της Νομικής Υπηρεσίας.
3. Προϊστάμενοι των Γραφείων του Γενικού Διευθυντή και των Αναπληρωτών Γενικών Διευθυντών ορίζονται με απόφαση του Γενικού Διευθυντή.
4. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζονται τα αναγκαία προσόντα και οι ειδικότητες για κάθε θέση Προϊσταμένου της Αρχής.

 • 14 Οκτωβρίου 2018, 23:55 | Δρ Δημοσθένης Μάλλιαρης, Δ/ντής Ανάπτυξης ΙΓΜΕ

  Αρθρο 22, §1
  Πρέπει να υπάρξει πρόνοια ορισμού προσωρινών Προϊσταμένων από την ημερομηνία σύστασης της ΕΑΓΜΕ μέχρι τον ορισμό τους σύμφωνα με τον Κώδικα Δημοσίων Υπαλλήλων, διότι θα υπάρξει μεταβατική περίοδος ασαφούς κατάστασης.

 • 14 Οκτωβρίου 2018, 20:53 | Γιώργος Γρ.Γρηγορίου

  Αθήνα, 14/10/2018

  Στο κείμενο του νέου σχεδίου νόμου για τη λύση του ΙΓΜΕ και την σύσταση Γεωλογικής Αρχής, και όσον αφορά την διάρθρωση, οργάνωση και λειτουργία της Νομικής Υπηρεσίας προβλέπονται τα ακόλουθα:
  Στο άρθρο 14 παρ. 2 προβλέπεται «Τμήμα Δικαστικού, στο οποίο προϊσταται δικηγόρος για την διαχείριση των δικαστικών θεμάτων της Αρχής».
  Στο άρθρο 19 παρ. 3 οι θέσεις δικηγόρων με έμμισθη εντολή κατατάσσονται ως ακολούθως: «α) Νομικού Συμβούλου, θέση μία[1], β) Δικηγόρων, θέσεις τρεις [3], γ) Δικηγόρου, Προϊσταμένου Νομικής Υπηρεσίας, θέση μία [1].
  Στο άρθρο 22 παρ.2 « Η πρόσληψη Δικηγόρου σε θέση Προϊσταμένων Νομικής Υπηρεσίας και Τμήματος Δικαστικού γίνεται, σύμφωνα με τον Κώδικα Δικηγόρων, με απόφαση του Δ.Σ. Με απόφαση του Δ.Σ. ορίζονται τα περαιτέρω προσόντα για κάθε θέση της Νομικής Υπηρεσίας»
  Στο άρθρο 6 παρ. 11 περ. δ΄, προβλέπεται, εμμέσως πλην σαφώς, και η πρόσληψη Δικηγόρου, Ειδικού Συμβούλου.
  Τέλος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 παρ. 4 του σχεδίου (Μεταβατικές Διατάξεις) « Ο υπηρετών Νομικός Σύμβουλος του ΙΓΜΕ μεταφέρεται στην ΕΑΓΜΕ και τοποθετείται στη θέση του Νομικού Συμβούλου»

  Από το πλέγμα των ανωτέρω προπαρατεθεισών διατάξεων προκύπτουν τα ακόλουθα:
  Δημιουργείται μία σύγχυση ως προς τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντα των δικηγόρων που θα στελεχώσουν την Νομική Υπηρεσία. Πιο συγκεκριμένα, δεν καθορίζονται οι διακριτές αρμοδιότητες και τα διακριτά καθήκοντα που θα έχουν ο Νομικός Σύμβουλος και ο Προϊστάμενος της Νομικής Υπηρεσίας. Σήμερα, κατά τις κείμενες διατάξεις, στο ΙΓΜΕ, ο Νομικός Σύμβουλος είναι Προϊστάμενος της Νομικής Υπηρεσίας, συμμετέχει στις συνεδριάσεις του Δ.Σ., είναι δε δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω. Στο προτεινόμενο σχέδιο μεταφέρεται μεν στην Αρχή ο Νομικός Σύμβουλος, πλην χωρίς προσδιορισμό καθηκόντων και αρμοδιοτήτων.
  Όμως, ο Κώδικας Δικηγόρων, τόσο ο ισχύων, όσο και οι προγενέστεροι, χρησιμοποιούν τους όρους Νομικός Σύμβουλος και Προϊστάμενος Ν.Υ. αδιακρίτως, προβλέπουν δηλαδή μία και μόνο θέση του υπευθύνου της Ν.Υ., ο οποίος, κατά περίπτωσιν, και χωρίς κάποια δηλωτικότητα ξεχωριστών αρμοδιοτήτων , άλλοτε ονομάζεται Νομικός Σύμβουλος και άλλοτε Προϊστάμενος της Ν.Υ. ή Δικαστικού. (βλέπε άρθρο 43&2 Κώδικα Δικηγόρων, όπου γίνεται λόγος είτε για Προϊστάμενο Νομικής Υπηρεσίας είτε για Νομικό Σύμβουλο).
  Για την άρση των ανωτέρω συγχύσεων και την αποτροπή των δυσλειτουργιών που αναπόφευκτα θα προκληθούν απ’ αυτές, θα ήθελα με το σημείωμά μου αυτό να προτείνω κάποιες τροποποιήσεις στις επίμαχες διατάξεις του σχεδίου, οι οποίες είναι κατά τη γνώμη μου ορθές και λυσιτελείς.

  Συγκεκριμένα:
  Στις διατάξεις διαχρονικού δικαίου να μην προβλέπεται θέση άλλου προσώπου ως Νομικού Συμβούλου και άλλου ως Προϊσταμένου Νομικής Υπηρεσίας. Η θέση που θα επιλεγή να είναι μία και μόνο και να συνεπάγεται την άσκηση των καθηκόντων του Προϊσταμένου. Έτσι, το άρθρο 19 παρ.3, περ. (α) θα διαμορφωθή ως εξής: « [α) Νομικός Σύμβουλος, ο οποίος και θα προϊσταται της Ν.Υ., θέση μία (1)» Στην περίπτωση αυτή θα απαλειφθή η περ. (γ)

  Τέλος, θα ήθελα να επισημάνω ότι η πρόσληψη Δικηγόρου-Προϊσταμένου Τμήματος Δικαστικών Υποθέσεων με απόφαση του Δ.Σ. έρχεται σε αντίθεση με τις διατάξεις του Κώδικα Δικηγόρων, καθ’ όσον σ’ αυτές (άρθρο 43 παρ. 2), με απλή απόφαση του αρμοδίου οργάνου του φορέα, μόνο η πρόσληψη Προϊσταμένων Νομικής ή Δικαστικής Υπηρεσίας – και όχι άλλων οργανωτικών μονάδων – επιτρέπεται.

  Είμαι πεπεισμένος ότι οι ως άνω παρατηρήσεις και προτάσεις μου είναι εύλογες, ορθές και αποτελεσματικές.

  Γιώργος Γρ. Γρηγορίου
  Νομικός Σύμβουλος, Προϊστάμενος Ν.Υ.

 • 9 Οκτωβρίου 2018, 21:42 | Συνδικάτο εργαζομένων ΙΓΜΕ

  Στην παράγραφο 1 ορίζεται ότι «οι Προϊστάμενοι των Υπηρεσιακών μονάδων ορίζονται σύμφωνα με τον Κώδικα Δημοσίων Υπαλλήλων».
  Αποκλείεται δηλαδή η επιλογή με κριτήρια που θα περιλαμβάνουν απαιτήσεις και προσόντα τα οποία είναι απαραίτητα για πλήρωση θέσεων υπηρεσιακών μονάδων όπου σαφώς απαιτείται να λαμβάνονται υπόψη η επιστημονική κατάρτιση και απόδοση των υποψηφίων.