Άρθρο 16 – Όργανα Συντονισμού και Ολοκλήρωσης

Η λειτουργία της βασικής οργανωτικής δομής υποστηρίζεται από όργανα συντονισμού και ολοκλήρωσης, τα οποία αποτελούν συλλογικά όργανα οριζόντιου συντονισμού, ως ακολούθως:
α. Τεχνική Επιτροπή.
Η Τεχνική Επιτροπή αποτελεί συμβουλευτικό όργανο του Γενικού Διευθυντή προεδρευόμενη από τον ίδιο ή έναν Αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή, σε θέματα που προβλέπονται από τους Κανονισμούς της Αρχής ή ανατίθενται από τη Γενική Διεύθυνση. Συγκαλείται από τον Γενικό Διευθυντή, όταν υπάρχουν θέματα για γνωμοδότηση και συστήνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
β. Επιστημονικό Συμβούλιο.
Το Επιστημονικό Συμβούλιο συστήνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σκοπό έχει να συμβουλεύει το Διοικητικό Συμβούλιο σχετικά με νέες δραστηριότητες, ανάπτυξη και εξειδίκευση στρατηγικών ανάπτυξης της έρευνας της Αρχής. Το Επιστημονικό Συμβούλιο αποτελείται από διακεκριμένους γεωεπιστήμονες με μακρόχρονη ερευνητική εμπειρία και τεχνογνωσία στα γνωστικά αντικείμενα της Αρχής. Με επιμέλεια του Προέδρου του Δ.Σ., που εκτελεί καθήκοντα Προέδρου του Επιστημονικού Συμβουλίου, τηρούνται πρακτικά των συνεδριάσεων και συντάσσονται γραπτές γνωμοδοτήσεις. Η θητεία του Επιστημονικού Συμβουλίου είναι τριετής και μπορεί να ανανεώνεται.
γ. Ομάδες Διοίκησης Έργων.
Με απόφαση του Γενικού Διευθυντή ή του αρμόδιου Αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή είναι δυνατή η σύσταση, λειτουργία και στελέχωση Ομάδων Διοίκησης Έργων (ΟΔΕ), ως οριζόντιων δομών οργάνωσης της Αρχής. Οι ΟΔΕ αναλαμβάνουν την εκτέλεση συγκεκριμένων έργων ή προγραμμάτων και συνεργάζονται με όλες τις Υπηρεσίες της Αρχής. Στις ΟΔΕ εντάσσονται εργαζόμενοι της Αρχής με παράλληλη άσκηση των καθηκόντων τους, χωρίς κανένα περιορισμό από τον ν. 3528/2007.

  • 15 Οκτωβρίου 2018, 14:24 | Συνδικάτο εργαζομένων ΙΓΜΕ

    Απαλείφεται η παράγραφος γ (ΟΔΕ)