Άρθρο 21 – Τοποθέτηση Προσωπικού, Ανάθεση Καθηκόντων και Αρμοδιοτήτων

1. Η τοποθέτηση του Προσωπικού στις Υπηρεσιακές Μονάδες της Αρχής και η ανάθεση καθηκόντων γίνεται με απόφαση του Γενικού Διευθυντή σύμφωνα με τις υπηρεσιακές ανάγκες, τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα των υπαλλήλων και τις ειδικότητες των υπαλλήλων.
2. Θέματα συνδεόμενα με ζητήματα άσκησης καθηκόντων του προσωπικού που υπηρετεί στις υπηρεσιακές μονάδες της Αρχής, ρυθμίζονται με σχετικές Εγκυκλίους και Αποφάσεις του Γενικού Διευθυντή.