Άρθρο 13 – Διάρθρωση και Αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Διαχείρισης Φυσικών και Τεχνολογικών Κινδύνων (ΔΦΥΤΕΚ)

Η Διεύθυνση Διαχείρισης Φυσικών και Τεχνολογικών Κινδύνων (ΔΦΥΤΕΚ) ασκεί τις αρμοδιότητες της παρ. 12 του άρθρου 2 του παρόντος νόμου σχετικά με τους Γεωλογικούς Κινδύνους, καθώς και κάθε άλλη συναφή αρμοδιότητα.
Η Διεύθυνση Διαχείρισης Φυσικών και Τεχνολογικών Κινδύνων (ΔΦΥΤΕΚ) αποτελείται από τα ακόλουθα Τμήματα:
α) Τμήμα Διαχείρισης, Πρόληψης και Αντιμετώπισης Φυσικών Κινδύνων (ΦΥΚ), με αρμοδιότητα τους γεωλογικούς κινδύνους, τα κατολισθητικά και τα διαβρωτικά φαινόμενα, τα δευτερογενή γεωλογικά φαινόμενα λόγω σεισμών, ηφαιστειακούς κίνδυνους, τους υδάτινους κινδύνους και πλημμύρες.
β) Τμήμα Διαχείρισης, Πρόληψης και Αντιμετώπισης Τεχνολογικών Κινδύνων (ΤΕΚ), με αρμοδιότητα τους κινδύνους στο έδαφος και στο υπέδαφος, επιφανειακά και υπόγεια νερά από βιομηχανικά ατυχήματα, ακτινοβολίες, από ραδιενεργά μεταλλεύματα και ορυκτά, βιολογικές καταστροφές και εν γένει ανθρωπογενείς καταστροφές.

 • 15 Οκτωβρίου 2018, 10:53 | Δρ Δημοσθένης Μάλλιαρης, Δ/ντής Ανάπτυξης ΙΓΜΕ

  Αρθρο 13
  Πρέπει να διορθωθεί από :
  «Η Διεύθυνση Διαχείρισης Φυσικών και Τεχνολογικών Κινδύνων (ΔΦΥΤΕΚ) ασκεί τις αρμοδιότητες της παρ. 12 του άρθρου 2 του παρόντος νόμου σχετικά με τους Γεωλογικούς Κινδύνους, καθώς και κάθε άλλη συναφή αρμοδιότητα»
  σε :
  «Η Διεύθυνση Διαχείρισης Φυσικών και Τεχνολογικών Κινδύνων (ΔΦΥΤΕΚ) ασκεί τις αρμοδιότητες της παρ. (κγ), (κδ), (κε) και (κστ) του άρθρου 2 του παρόντος νόμου σχετικά με τους Γεωλογικούς Κινδύνους, καθώς και κάθε άλλη συναφή αρμοδιότητα»

 • 15 Οκτωβρίου 2018, 01:41 | ΣΕΠ ΙΓΜΕ

  Δεν προκύπτει η αναγκαιότητα δημιουργίας μιας επιπλέον Δ/νσης, της Διεύθυνσης Διαχείρισης Φυσικών και Τεχνολογικών Κινδύνων (ΔΦΥΤΕΚ) με αρμοδιότητες που ήδη καλύπτονται κύρια, αλλά όχι μόνο, από το Τμήμα Τεχνικής Γεωλογίας. Θα μπορούσε προβλεφθεί σύσταση ομάδας, αποτελούμενη από προσωπικό διαφορετικής εξειδίκευσης (διαδιευθυνσιακή), υπαγόμενη στο Γραφείο Γ.Δ.

 • 11 Οκτωβρίου 2018, 12:07 | Μαρία Κυνηγαλάκη

  Στην πρώτη γραμμή του άρθρου 13, η αναφορά στην παρ.12 του άρθρου 2, περιέχει τυπογραφικό λάθος;Σε κάθε περίπτωση απαιτείται διευκρίνιση και αναλυτική περιγραφή.
  Από τα αντικείμενα τα οποία αναφέρονται στην παρ. α) του άρθρου 13,πρωτίστως τα κατολισθητικά και τα διαβρωτικά φαινόμενα, αλλά επίσης και τα δευτερογενή γεωλογικά φαινόμενα λόγω σεισμών, καθώς και οι πλημμύρες,αποτελούν κύρια αντικείμενα του Τμήματος Τεχνικής Γεωλογίας, όπως αυτό ορίζεται στι άρθρο 08 παρ.2.Επομένως αφού το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό για τα προαναφερόμενα αντικείμενα θα υπηρετεί στο Τμήμα Τεχνικής Γεωλογίας, ποιά είναι η σκοπιμότητα δημιουργίας του Τμήματος Διαχείρησης, Πρόληψης και Αντιμετώπισης Φυσικών Κινδύνων (ΦΥΚ) και κατ΄επέκταση της αντίστοιχης Δ/νσης; Επιπλέον στο ΤΕΓΕ λειτουργεί και η ομάδα Άμεσης Παρέμβασης, η οποία ασχολείται με σοβαρές καταστροφές, που οφείλονται σε γεωλογικά και άλλα φαινόμενα.
  Επομένως:
  – υπάρχει πλήρης επικάλυψη αρμοδιοτήτων της παρ.α) του άρθρου 13 με την παρ. 2 του άρθρου 08.
  – δημιουργείται περιττή διάσπαση του κατάλληλου επιστημονικού προσωπικού σε δύο διαφορετικές υπηρεσιακές μονάδες και
  -προκαλείται αχρείαστη δημιουργία πρόσθετων διευθυντικών θέσεων.