Άρθρο 09 – Διάρθρωση και Αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Υδατικών Πόρων και Γεωθερμίας (ΔΥΠΟΓΕ)

Η Διεύθυνση Υδατικών Πόρων και Γεωθερμίας (ΔΥΠΟΓΕ) αποτελείται από τα ακόλουθα Τμήματα :
1. Τμήμα Υδρογεωλογίας και Υδρολογίας (ΥΔΡΟΓΕ), με αρμοδιότητες :
α) Μελέτες δίαιτας υπογείων υδροφορέων, έρευνες εντοπισμού υπογείων υδάτων και εκπόνηση ειδικών υδρογεωλογικών μελετών.
β) Κατάρτιση υδρογεωλογικών-υδροχημικών χαρτών και ανάπτυξη βάσεων υδρογεωλογικών δεδομένων.
γ) Προσομοίωση υπόγειων υδροφορέων.
δ) Ανάπτυξη και λειτουργία εθνικού δικτύου παρακολούθησης υπογείων υδάτων.
ε) Έρευνες και μελέτες ισοζυγίων υδρολογικών λεκανών, εκπόνηση υδρολογικών μελετών υδραυλικών έργων και γεωμορφολογικών μελετών.
στ) Ανάπτυξη βάσης δεδομένων για ισοζύγια υδρολογικών λεκανών.
ζ) Διαμόρφωση προτάσεων πολιτικής διαχείρισης των υδατικών πόρων.
2. Τμήμα Γεωθερμίας και Ιαματικών Φυσικών Πόρων (ΓΕΩΘΕ), με αρμοδιότητες:
α) Έρευνα, καταγραφή και αξιολόγηση του γεωθερμικού δυναμικού και των θερμών πηγών.
β) Ολοκληρωμένες μελέτες δίαιτας και αξιοποίησης γεωθερμικών πεδίων.
γ) Μελέτες και έρευνες αξιοποίησης της αβαθούς γεωθερμίας.
δ) Έρευνα της ηφαιστειότητας της χώρας, μελέτη και παρακολούθηση των ενεργών ηφαιστείων.
ε) Υδρογεωλογική έρευνα και μελέτη μεταλλικών, ολιγο-μεταλλικών και επιτραπέζιων υδάτων, καθώς και των θερμομεταλλικών και λοιπών εθνικών Ιαματικών Φυσικών Πόρων.
στ) Κατάρτιση και ανάπτυξη βάσεων δεδομένων γεωθερμίας και θερμομεταλλικών υδάτων.
3. Τμήμα Αναλυτικών Εργαστηρίων (ΤΑΝΕ), με αρμοδιότητες :
α) Φυσικές και χημικές δοκιμές και μετρήσεις σε νερά και γενικότερα υδατικά δείγματα για τον προσδιορισμό των κύριων και δευτερευόντων στοιχείων και ιχνοστοιχείων και άλλων ειδικών παραμέτρων, όπως ορίζονται από τη σχετική νομοθεσία των πόσιμων, υπόγειων και επιφανειακών νερών.
β) Μικροβιολογική ανάλυση πόσιμου νερού (νερά δικτύων ύδρευσης και εμφιαλωμένα νερά).
γ) Φυσικές και χημικές δοκιμές, μετρήσεις σε ορυκτές πρώτες ύλες (εδάφη, πετρώματα, μεταλλεύματα), προϊόντα μεταλλευτικής βιομηχανίας, στερεά καύσιμα και βιοκαύσιμα. Προσδιορισμός των κύριων και δευτερευόντων στοιχείων, ιχνοστοιχείων και πλήθος ειδικών παραμέτρων.
δ) Συμμετοχή σε χημικές μελέτες για όλες τις παραπάνω κατηγορίες δειγμάτων.
ε) Λειτουργία των εργαστηρίων του Τμήματος.
στ) Σχεδιασμό αντιμετώπισης των αναλυτικών αναγκών της Αρχής και συντονισμός όλων των αναλυτικών εργαστηρίων του.

 • 15 Οκτωβρίου 2018, 12:28 | Γκιντώνη Ελένη, Δ/ντρια Αναλυτικών Εργαστηρίων ΙΓΜΕ

  Άρθρο 9 παράγραφος 3

  Προτείνεται η αντικατάσταση όλης της παραγράφου με τα παρακάτω :

  3. Τμήμα Αναλυτικών Εργαστηρίων (ΤΑΝΕ), με αρμοδιότητες :
  3.1 Φυσικές και χημικές δοκιμές και μετρήσεις υδατικά δείγματα για τον προσδιορισμό των κύριων στοιχείων, ιχνοστοιχείων και άλλων ειδικών παραμέτρων, όπως ορίζονται από τη σχετική νομοθεσία των πόσιμων, υπόγειων και επιφανειακών νερών. Μικροβιολογική ανάλυση πόσιμου νερού (νερά δικτύων ύδρευσης)
  3.2 Λειτουργία του Διαπιστευμένου Εργαστηρίου Ελέγχου Ποιότητας Εμφιαλωμένων νερών με αντικείμενο την Χημική και Μικροβιολογική Ανάλυση νερών. Έλεγχος εμφιαλωμένων νερών στο στάδιο της αρχικής αξιολόγησης αλλά και στα στάδια παραγωγής, διακίνησης και εξαγωγής ως προς την συμφωνία με την Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία αλλά και την Νομοθεσία Τρίτων Χωρών.
  3.3 Φυσικές και χημικές δοκιμές, μετρήσεις σε ορυκτές πρώτες ύλες (εδάφη, πετρώματα, μεταλλεύματα), προϊόντα μεταλλευτικής βιομηχανίας, στερεά καύσιμα και βιοκαύσιμα. Προσδιορισμός των κύριων στοιχείων, ιχνοστοιχείων, σπανίων γαιών και πλήθους ειδικών παραμέτρων.
  3.4 Συμμετοχή σε χημικές μελέτες για όλες τις παραπάνω κατηγορίες δειγμάτων.
  3.5 Λειτουργία των εργαστηρίων του Τμήματος.
  3.6 Παροχή Υπηρεσιών σε Τρίτους για όλα τα παραπάνω αναλυτικά αντικείμενα.
  3.7 Σχεδιασμός αντιμετώπισης των αναλυτικών αναγκών του Φορέα και επιστημονικός συντονισμός όλων των Χημικών εργαστηρίων του (Κεντρικών και Περιφερειακών Μονάδων).

 • 15 Οκτωβρίου 2018, 00:46 | ΣΕΠ ΙΓΜΕ

  Ασάφειες, παραλείψεις ή πλεονασμοί στην οργανωτική διάρθρωση.

  Ενδεικτικά:
  Απουσία διεύθυνσης περιβαλλοντικού χαρακτήρα (και ως τίτλος), στην οποία θα περιλαμβάνονται: τα αντικείμενα της υδρογεωλογίας, της γεωχημείας, των αναλυτικών εργαστηρίων κλπ.