Άρθρο 03 – Όργανα διοίκησης

Όργανα διοίκησης της Αρχής είναι το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) και ο Γενικός Διευθυντής (Γ.Δ.).