Άρθρο 11 – Διάρθρωση και Αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Υποδομών (ΔΑΝΥ)

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης και Υποδομών (ΔΑΝΥ), αποτελείται από τα ακόλουθα Τμήματα:
1. Τμήμα Μηχανικών-Κτηριακών Υποδομών και Εκτέλεσης Έργων (ΤΥΠΕΚΕ), με αρμοδιότητες:
α) Διάθεση και βέλτιστη αξιοποίηση του υφιστάμενου μηχανικού εξοπλισμού (γεωτρύπανα, αυτοκίνητα), τεχνικών υλικών και ανταλλακτικών και προγραμματισμός προμήθειας νέου μηχανικού εξοπλισμού, σε συνεργασία με τις καθ΄ ύλην αρμόδιες ανά περίπτωση Υπηρεσιακές Μονάδες.
β) Συντήρηση κτηρίων και ηλεκτρομηχανολογικών κτηριακών εγκαταστάσεων, εκτέλεση συναφών τεχνικών εργασιών και φροντίδα σχετικών θεμάτων.
γ) Επισκευή και συντήρηση του υφιστάμενου μηχανικού εξοπλισμού, τεχνικών υλικών και ανταλλακτικών.
δ) Προγραμματισμό, οργάνωση και διοίκηση των εργοταξίων της Αρχής, για την εκτέλεση τεχνικών έργων πεδίου, σε συνεργασία με τις καθ΄ ύλην αρμόδιες ανά περίπτωση Υπηρεσιακές Μονάδες.
ε) Εκτέλεση των τεχνικών ερευνητικών έργων πεδίου της Αρχής, όπως γεωτρήσεις, στοές, επιφανειακές εκσκαφές, για την υποστήριξη των ερευνών των Κεντρικών Υπηρεσιακών Μονάδων της Αρχής.
στ) Συντονισμό και παρακολούθηση της εκτέλεσης των τεχνικών ερευνητικών έργων που ανατίθενται στις Περιφερειακές Μονάδες.
ζ) Οργάνωση και εκτέλεση τοπογραφικών εργασιών.
2. Τμήμα Ανάπτυξης, Ποιότητας και Ελέγχου (ΤΑΠΠΕ), με αρμοδιότητες:
α) Κατάρτιση του Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδίου ανάπτυξης του έργου της Αρχής.
β) Υποστήριξη του προγραμματισμού και συντονισμό της Επιχειρησιακής Δράσης και των Έργων της Αρχής, σε άμεση συνεργασία με τις επιμέρους υπηρεσιακές μονάδες. Παρακολούθηση της προόδου υλοποίησης των Σχεδίων Δράσης και Έργων της Αρχής, για την τήρηση των διαχειριστικών απαιτήσεων των σχετικών προγραμμάτων, τη βέλτιστη χρήση πόρων, τη διασφάλιση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών και την ενημέρωση των πληροφοριακών συστημάτων και της Διοίκησης.
γ) Παρακολούθηση της προόδου υλοποίησης των Σχεδίων Δράσης και Έργων της Αρχής.
δ) Συγκέντρωση και επεξεργασία στοιχείων διαχείρισης των ερευνητικών έργων της Αρχής και τήρηση αρχείου σχετικών εγγράφων. Κατάρτιση του ετησίου προγράμματος και του απολογισμού του ερευνητικού έργου της Αρχής, σε συνεργασία με τις αρμόδιες καθ΄ ύλην Υπηρεσιακές Μονάδες.
ε) Συνεργασία με το αρμόδιο Υπουργείο, Διαχειριστικές Αρχές και Διεθνείς Οργανισμούς.
στ) Παρακολούθηση προκηρύξεων και προσκλήσεων για την εκπόνηση μελετών και έργων.
ζ) Εκπόνηση και εφαρμογή σχεδίου προβολής του έργου της Αρχής σε συνεργασία με τις υπόλοιπες αρμόδιες υπηρεσιακές μονάδες. Ανάπτυξη και εξυπηρέτηση των διεθνών συνεργασιών της Αρχής.
η) Κατάρτιση και υλοποίηση προγραμμάτων επιμόρφωσης του προσωπικού, λαμβανομένων υπόψη των αναγκών των Υπηρεσιακών Μονάδων.
θ) Δημόσιες και διεθνείς σχέσεις, σε συνεργασία με το Γραφείο Γενικού Διευθυντή και το Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων.
3. Στο Τμήμα Ανάπτυξης, Ποιότητας και Ελέγχου (ΤΑΠΕ), λειτουργεί Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου, με αρμοδιότητες:
α) Μέτρηση και αξιολόγηση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας της Αρχής, καθώς και του προγραμματισμού, του σχεδιασμού και της εκτέλεσης των διοικητικών και οικονομικών της λειτουργιών και σχετικών διαδικασιών και σύνταξη και αναθεώρηση των διαδικασιών αυτών.
β) Έλεγχο επάρκειας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου τεχνικών, διοικητικών και οικονομικών λειτουργιών της Αρχής και εισήγηση των σχετικών βελτιωτικών προτάσεων.
γ) Εφαρμογή της πολιτικής της Αρχής για την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Κατάρτιση και επικαιροποίηση Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας.
δ) Επιμέλεια και εφαρμογή συστημάτων ποιότητας ISO στην Αρχή.
ε) Έλεγχο πληροφοριακών συστημάτων των διοικητικο-οικονομικών λειτουργιών, προκειμένου να διαπιστωθεί κατά πόσον επιτυγχάνουν τους σκοπούς τους και εάν έχουν ενσωματωθεί σε αυτά επαρκείς ασφαλιστικές δικλείδες και μηχανισμοί ελέγχου.
στ) Έλεγχο εφαρμογής των κανόνων δικαίου, του Κανονισμών, των εγκυκλίων, των οδηγιών και αποφάσεων της Διοίκησης και των Διευθύνσεων της Αρχής από το προσωπικό.
ζ) Διενέργεια ερευνών σχετικά με τις αρμοδιότητες του Τμήματος κατόπιν εντολής της Διοίκησης.
η) Σύνταξη ετησίων εκθέσεων απολογισμού έργου της υπηρεσίας σχετικά με όλες τις υπηρεσιακές μονάδες της Αρχής.
θ) Ενημέρωση εγγράφως μία φορά τουλάχιστον κάθε τρίμηνο του Διοικητικού Συμβουλίου και του Γενικού Διευθυντή για τους ελέγχους που διενεργεί και υποβολή προτάσεων.
4. Τμήμα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, με αρμοδιότητες:
α) Κατάρτιση ολοκληρωμένου επιχειρησιακού σχεδίου ανάπτυξης των Τεχνολογιών Πληροφοριών και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην Αρχή, τόσο σε επίπεδο λογισμικού και εξοπλισμού, όσο και σε επίπεδο υπηρεσιών παγκόσμιου ιστού (WebServices) για τον προσδιορισμό των αναγκών της Αρχής.
β) Σχεδιασμό, διαχείριση και συντήρηση των υποδομών ΤΠΕ της Αρχής και των τροποποιήσεων του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος διοίκησης της Αρχής.
γ) Σχεδιασμό, συγκέντρωση και συντήρηση της Βάσης Γεωχωρικών δεδομένων και μεταδεδομένων, σύμφωνα με τις κοινοτικές οδηγίες και τους αντίστοιχους εθνικούς νόμους.
δ) Σχεδιασμό, υλοποίηση, συντήρηση και βελτιωτικές αλλαγές στην Ιστοσελίδα της Αρχής και στο έργο της Διαύγειας σε συνεργασία με όλες τις υπηρεσιακές μονάδες της Αρχής.
ε) Διαχείριση των ψηφιακών υπογραφών της Αρχής και υποστήριξη της αρμόδιας υπηρεσιακής μονάδας της Αρχής για τις ηλεκτρονικές προμήθειες και συμβάσεις.
στ) Δημιουργία υπηρεσιών παγκόσμιου ιστού (Webservices) για την παροχή στοιχείων στις αρμόδιες εποπτικές και ελεγκτικές αρχές των συγχρηματοδοτούμενων έργων.
ζ) Δημιουργία πλατφόρμας ηλεκτρονικών υπηρεσιών (mapservices) για τη διαχείριση των ανοικτών δεδομένων της Αρχής.
η) Δημιουργία και διαχείριση πλατφόρμας ηλεκτρονικών υπηρεσιών για την ένταξη της Αρχής στην Υποδομή των Γεωλογικών Φορέων της Ευρώπης.
θ) Οργάνωση και διαχείριση της Βιβλιοθήκης της Αρχής.