Άρθρο 14 – Ανεξάρτητες Υπηρεσιακές Μονάδες υπαγόμενες απευθείας στον Γενικό Διευθυντή

Στον Γενικό Διευθυντή υπάγονται απευθείας οι εξής ανεξάρτητες Υπηρεσιακές Μονάδες:
1. Γραφεία Γενικού Διευθυντή και Αναπληρωτών Γενικών Διευθυντών, σε επίπεδο Τμήματος, με αρμοδιότητες τη διοικητική, επιστημονική και γραμματειακή υποστήριξη και τις δημόσιες σχέσεις του Γ.Δ. και των Αναπληρωτών Γ.Δ., καθώς και την προβολή του έργου της Αρχής σε συνεργασία με τις αντίστοιχες υπηρεσίες της Αρχής.
2. Νομική Υπηρεσία, σε επίπεδο Διεύθυνσης, με αρμοδιότητα τη νομική εκπροσώπηση και τον χειρισμό των νομικών θεμάτων, που προκύπτουν από την εν γένει δραστηριότητα της Αρχής και συγκεκριμένα, την παροχή νομικών συμβουλών και γνωμοδοτήσεων, τον νομικό έλεγχο όλων των προκηρύξεων και των συμβάσεων ανάθεσης έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, καθώς και τον χειρισμό της εκπροσώπησης της Αρχής ενώπιον των δικαστηρίων και των διοικητικών αρχών σε προδικαστικές και ενδικοφανείς διαδικασίες, αλλά και την ανάθεση υποθέσεων και νομικών έργων σε τρίτους συνεργαζόμενους δικηγόρους. Στη Νομική Υπηρεσία λειτουργεί Τμήμα Δικαστικού στο οποίο προΐσταται δικηγόρος, για την διαχείριση των Δικαστικών θεμάτων της Αρχής. Στη Νομική Υπηρεσία μπορούν να υπηρετούν έως δύο ασκούμενοι δικηγόροι.
3. Περιφερειακές Μονάδες, σε επίπεδο Τμήματος, με αρμοδιότητα τη δραστηριοποίηση της Αρχής στους τομείς ευθύνης τους. Οι δραστηριότητες αυτές πραγματοποιούνται από τις ακόλουθες Περιφερειακές Μονάδες :
α) Περιφερειακή Μονάδα Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
β) Περιφερειακή Μονάδα Κεντρικής Μακεδονίας
γ) Περιφερειακή Μονάδα Δυτικής Μακεδονίας
δ) Περιφερειακή Μονάδα Ηπείρου
ε) Περιφερειακή Μονάδα Πελοποννήσου
στ) Περιφερειακή Μονάδα Κρήτης
Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος μετά από πρόταση του Δ.Σ. της Αρχής, μπορεί να συστήνονται ή να καταργούνται Περιφερειακές Μονάδες.
Η κατάταξη νέων Περιφερειακών Μονάδων σε ιεραρχικό και διοικητικό επίπεδο γίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ανάλογα με τις κατά περίπτωση διαμορφούμενες ανάγκες σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο και το απαιτούμενο εύρος δραστηριοποίησής τους.
Για τη λειτουργία των Περιφερειακών Μονάδων τηρούνται οι σχετικές αποφάσεις και οδηγίες του Γενικού Διευθυντή και οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.
Οι Περιφερειακές Μονάδες εκτελούν τις αρμοδιότητες της Αρχής στις περιοχές ευθύνης τους, όπως αυτές ορίζονται με απόφαση του Δ.Σ., και συνεργάζονται με όλες τις Υπηρεσίες της Αρχής.
4. Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων, με αρμοδιότητα τις δημόσιες σχέσεις και την προβολή του έργου της Αρχής σε συνεργασία με το Γραφείο Γενικού Διευθυντή και άλλες Υπηρεσίες της Αρχής. Με το Γραφείο αυτό θα συνεργάζεται σε τακτική βάση ένας επιστήμονας κάθε Διεύθυνσης, που θα ορίζεται από τον Προϊστάμενο αυτής.
5. Γραφείο Κατασταλτικού Οικονομικού Ελέγχου, με αρμοδιότητες:
α) Κατασταλτικό οικονομικό έλεγχο, σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις.
β) Έλεγχο της ορθής διενέργειας των δαπανών, της ορθής είσπραξης και εμφάνισης των εσόδων, της διαχείρισης κινδύνων, όπως και της διαχείρισης της περιουσίας της Αρχής με την εξακρίβωση του ενεργητικού και παθητικού και του μισθολογικού κόστους, για τον εντοπισμό ενδεχόμενων φαινομένων κακοδιοίκησης και κακοδιαχείρισης, κατάχρησης, σπατάλης, απάτης ή διαφθοράς και την αποτροπή τους στο μέλλον.
γ) Αξιολόγηση της οικονομίας, της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας των διοικητικοοικονομικών λειτουργιών της Αρχής βάσει της αρχής της δημοσιονομικής διαχείρισης.

 • 15 Οκτωβρίου 2018, 11:17 | ΕΥΓΕΝΙΑ ΠΑΝΤΑΖΗ

  Στο άρθρο 2 του ΣΝ αναφέρονται αναλυτικά οι αρμοδιότητες του νέου φορέα. Ενδεικτικά αναφέρονται «έρευνες και μελέτες για ραδιενεργά μεταλλεύματα, και υπόγεια ακτινοβολία, αναλύσεις δειγμάτων, γεωτεχνικές έρευνες, έρευνα και εντοπισμός πρώτων υλών, παροχές υπηρεσιών σχετικά με υδρογονάνθρακες» κ.λ.π.
  Αναφέρονται ένα πλήθος εργασιών που ο εργαζόμενος θα έρθει σε επαφή με καρκινογόνες, μεταλλαξιογόνες και τοξικές ουσίες. Με τις γνωστές επιπτώσεις στον ανθρώπινο οργανισμό.
  Μελετώντας το άρθρο 14 του ΣΝ, «ανεξάρτητες υπηρεσιακές μονάδες υπαγόμενες απευθείας στο Γενικό Διευθυντή» είδαμε την ΑΠΟΥΣΙΆ ΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ (ΕΣΥΠΠ) ΚΑΙ ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΜΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΘΕΣΜΟ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.
  Στο προηγούμενο Οργανόγραμμα του ΙΓΜΕ, υπήρχε ξεχωριστή Υπηρεσία Προστασίας και Πρόληψης, κάτι που κατεδείκνυε την αναγνώριση της ανάγκης ύπαρξης υπηρεσιών Ιατρικής της Εργασίας για την Προστασία της Υγείας των εργαζομένων και του Τεχνικού Ασφαλείας για την ασφάλειά τους.
  Λόγω της φύσης των εργασιών του νέου φορέα, καθίσταται υποχρεωτικό εκ της κείμενης Νομοθεσίας η ύπαρξη ΕΣΥΠΠ με Ειδικό Ιατρό Εργασίας και Τεχνικό Ασφαλείας, για την ουσιαστική προστασία της υγείας των εργαζομένων.
  Επιβάλλεται η ύπαρξη της θεσμικά κατοχυρωμένης υπηρεσίας ΕΣΥΠΠ και όχι η κατάργησή της. Πλέον της υποχρεωτικότητας για την ουσιαστική προστασία της Υγείας των εργαζομένων, είναι και νομοθετική υποχρέωση (Εθνική και Ευρωπαϊκή Νομοθεσία) η διατήρησή της.
  Παρακαλούμε όπως υπάρξει μέριμνα στον άρθρο 14 να προβλεφθεί και η ύπαρξη της ΕΣΥΠΠ με Ειδικό Ιατρό Εργασίας και Τεχνικό Ασφαλείας, σε μια τόσο ευαίσθητη υπηρεσία. Οι εργαζόμενοι δικαιούνται υπηρεσιών Ιατρικής της Εργασίας για την προστασία της υγείας τους και οι εργοδότες οφείλουν να τις προσφέρουν. Θεωρούμε ότι εκ παραδρομής δεν είναι στο Σ/Ν και θα προστεθεί άμεσα

  Ευγενία Π. Πανταζή
  Ειδικός Ιατρός Εργασίας, MD, MSc
  Πρόεδρος του Δ.Σ, της Ελληνικής Εταιρίας Ιατρικής της Εργασίας και Περιβάλλοντος

 • 15 Οκτωβρίου 2018, 11:55 | Δρ Νικόλαος Ξηρόκωστας

  Στο προηγούμενο οργανόγραμμα του ΙΓΜΕ υπήρχε ξεχωριστή Υπηρεσία με την ονομασία ΥΠΡΟΠ (Υπηρεσία Προστασίας & Πρόληψης) η οποία υπάγονταν απ’ευθείας στον Γενικό Διευθυντή του Ινστιτούτου.

  Σύμφωνα με το αντικείμενο και τις αρμοδιότητες του νέου φορέα (βλέπε άρθρο 2, έρευνα, λειτουργία εργαστηρίων, εργασίες υπαίθρου, μελέτες για ραδιενεργά μεταλλεύματα, κτλ)θεωρούμε πως πρέπει να επανέλθει στην διάρθωση του ΕΑΓΜΕ μια υπηρεσία η οποία να διασφαλίζει την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων. Η Εθνική και η Κοινοτική νομοθεσία ορίζουν πως οι εργαζόμενοι δικαιούνται αυτή την προστασία και οι εργοδότες είναι υποχρεωμένοι να την προσφέρουν.

  Δρ Νίκος Ξηρόκωστας
  Προϊστάμενος εσωτερικής Υπηρεσίας Προστασίας & Πρόληψης ΙΓΜΕ

 • 14 Οκτωβρίου 2018, 20:04 | Γιώργος Γρ.Γρηγορίου

  Αθήνα, 14/10/2018

  Στο κείμενο του νέου σχεδίου νόμου για τη λύση του ΙΓΜΕ και την σύσταση Γεωλογικής Αρχής, και όσον αφορά την διάρθρωση, οργάνωση και λειτουργία της Νομικής Υπηρεσίας προβλέπονται τα ακόλουθα:
  Στο άρθρο 14 παρ. 2 προβλέπεται «Τμήμα Δικαστικού, στο οποίο προϊσταται δικηγόρος για την διαχείριση των δικαστικών θεμάτων της Αρχής».
  Στο άρθρο 19 παρ. 3 οι θέσεις δικηγόρων με έμμισθη εντολή κατατάσσονται ως ακολούθως: «α) Νομικού Συμβούλου, θέση μία[1], β) Δικηγόρων, θέσεις τρεις [3], γ) Δικηγόρου, Προϊσταμένου Νομικής Υπηρεσίας, θέση μία [1].
  Στο άρθρο 22 παρ.2 « Η πρόσληψη Δικηγόρου σε θέση Προϊσταμένων Νομικής Υπηρεσίας και Τμήματος Δικαστικού γίνεται, σύμφωνα με τον Κώδικα Δικηγόρων, με απόφαση του Δ.Σ. Με απόφαση του Δ.Σ. ορίζονται τα περαιτέρω προσόντα για κάθε θέση της Νομικής Υπηρεσίας»
  Στο άρθρο 6 παρ. 11 περ. δ΄, προβλέπεται, εμμέσως πλην σαφώς, και η πρόσληψη Δικηγόρου, Ειδικού Συμβούλου.
  Τέλος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 παρ. 4 του σχεδίου (Μεταβατικές Διατάξεις) « Ο υπηρετών Νομικός Σύμβουλος του ΙΓΜΕ μεταφέρεται στην ΕΑΓΜΕ και τοποθετείται στη θέση του Νομικού Συμβούλου»

  Από το πλέγμα των ανωτέρω προπαρατεθεισών διατάξεων προκύπτουν τα ακόλουθα:
  Δημιουργείται μία σύγχυση ως προς τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντα των δικηγόρων που θα στελεχώσουν την Νομική Υπηρεσία. Πιο συγκεκριμένα, δεν καθορίζονται οι διακριτές αρμοδιότητες και τα διακριτά καθήκοντα που θα έχουν ο Νομικός Σύμβουλος και ο Προϊστάμενος της Νομικής Υπηρεσίας. Σήμερα, κατά τις κείμενες διατάξεις, στο ΙΓΜΕ, ο Νομικός Σύμβουλος είναι Προϊστάμενος της Νομικής Υπηρεσίας, συμμετέχει στις συνεδριάσεις του Δ.Σ., είναι δε δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω. Στο προτεινόμενο σχέδιο μεταφέρεται μεν στην Αρχή ο Νομικός Σύμβουλος, πλην χωρίς προσδιορισμό καθηκόντων και αρμοδιοτήτων.
  Όμως, ο Κώδικας Δικηγόρων, τόσο ο ισχύων, όσο και οι προγενέστεροι, χρησιμοποιούν τους όρους Νομικός Σύμβουλος και Προϊστάμενος Ν.Υ. αδιακρίτως, προβλέπουν δηλαδή μία και μόνο θέση του υπευθύνου της Ν.Υ., ο οποίος, κατά περίπτωσιν, και χωρίς κάποια δηλωτικότητα ξεχωριστών αρμοδιοτήτων , άλλοτε ονομάζεται Νομικός Σύμβουλος και άλλοτε Προϊστάμενος της Ν.Υ. ή Δικαστικού. (βλέπε άρθρο 43&2 Κώδικα Δικηγόρων, όπου γίνεται λόγος είτε για Προϊστάμενο Νομικής Υπηρεσίας είτε για Νομικό Σύμβουλο).
  Για την άρση των ανωτέρω συγχύσεων και την αποτροπή των δυσλειτουργιών που αναπόφευκτα θα προκληθούν απ’ αυτές, θα ήθελα με το σημείωμά μου αυτό να προτείνω κάποιες τροποποιήσεις στις επίμαχες διατάξεις του σχεδίου, οι οποίες είναι κατά τη γνώμη μου ορθές και λυσιτελείς.

  Συγκεκριμένα:
  Στις διατάξεις διαχρονικού δικαίου να μην προβλέπεται θέση άλλου προσώπου ως Νομικού Συμβούλου και άλλου ως Προϊσταμένου Νομικής Υπηρεσίας. Η θέση που θα επιλεγή να είναι μία και μόνο και να συνεπάγεται την άσκηση των καθηκόντων του Προϊσταμένου. Έτσι, το άρθρο 19 παρ.3, περ. (α) θα διαμορφωθή ως εξής: « [α) Νομικός Σύμβουλος, ο οποίος και θα προϊσταται της Ν.Υ., θέση μία (1)» Στην περίπτωση αυτή θα απαλειφθή η περ. (γ)

  Τέλος, θα ήθελα να επισημάνω ότι η πρόσληψη Δικηγόρου-Προϊσταμένου Τμήματος Δικαστικών Υποθέσεων με απόφαση του Δ.Σ. έρχεται σε αντίθεση με τις διατάξεις του Κώδικα Δικηγόρων, καθ’ όσον σ’ αυτές (άρθρο 43 παρ. 2), με απλή απόφαση του αρμοδίου οργάνου του φορέα, μόνο η πρόσληψη Προϊσταμένων Νομικής ή Δικαστικής Υπηρεσίας – και όχι άλλων οργανωτικών μονάδων – επιτρέπεται.

  Είμαι πεπεισμένος ότι οι ως άνω παρατηρήσεις και προτάσεις μου είναι εύλογες, ορθές και αποτελεσματικές.

  Γιώργος Γρ. Γρηγορίου
  Νομικός Σύμβουλος, Προϊστάμενος Ν.Υ.

 • 11 Οκτωβρίου 2018, 12:52 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ

  Αρθρ. 14. Δεν είναι σωστή η αναβάθμιση της Νομικής Υπηρεσίας σε επίπεδο Δ/σης. Το επίπεδο Γραφείου αρκούσε.