Άρθρο 07 – Διάρθρωση ΕΑΓΜΕ

1. Η Αρχή διαρθρώνεται υπό τον Γενικό Διευθυντή σε Διευθύνσεις, Τμήματα, Υπηρεσίες, Περιφερειακές Μονάδες και Γραφεία.
2. Οι Διευθύνσεις συντονίζουν και ελέγχουν τις δραστηριότητες των Τμημάτων, Γραφείων και Εργαστηρίων, που υπάγονται σ’ αυτές και ορίζονται ως ακολούθως:
α. Διεύθυνση Γεωλογίας και Εφαρμοσμένης Γεωλογίας (ΔΙΓΕΓ)
β. Διεύθυνση Υδατικών Πόρων και Γεωθερμίας (ΔΥΠΟΓΕ)
γ. Διεύθυνση Ορυκτών Πόρων και Μεταλλευτικής (ΔΟΠΜΕ)
δ. Διεύθυνση Ανάπτυξης και Υποδομών (ΔΑΝΥ)
ε. Διεύθυνση Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών (ΔΟΔΥ)
στ. Διεύθυνση Διαχείρισης Φυσικών και Τεχνολογικών Κινδύνων (ΔΦΥΤΕΚ)
3. Στον Γενικό Διευθυντή υπάγονται επίσης οι εξής, μη υπαγόμενες σε Διευθύνσεις, αυτοτελείς Υπηρεσιακές Μονάδες:
α. Γραφεία Γενικού Διευθυντή και Αναπληρωτών Γενικών Διευθυντών.
β. Νομική Υπηρεσία.
γ. Περιφερειακές Μονάδες,
δ. Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων.
ε. Γραφείο Κατασταλτικού Οικονομικού Ελέγχου
4. Αυτοτελής υπηρεσιακή μονάδα υποκείμενη στο Δ.Σ. και στον Πρόεδρο του Δ.Σ. είναι η γραμματεία Διοικητικού Συμβουλίου.
5. Όργανα Συντονισμού και Ολοκλήρωσης είναι:
α. Το Συμβούλιο Επιχειρησιακού Σχεδιασμού (Σ.Ε.Σ.).
β. Η Τεχνική Επιτροπή.
γ. Το Επιστημονικό Συμβούλιο.
δ. Οι Ομάδες Διοίκησης Έργων (ΟΔΕ).

 • 15 Οκτωβρίου 2018, 14:45 | Συνδικάτο εργαζομένων ΙΓΜΕ

  5. Όργανα Συντονισμού και Ολοκλήρωσης είναι:
  1. Το Συμβούλιο Επιχειρησιακού Σχεδιασμού (Σ.Ε.Σ.).
  2. Η Τεχνική Επιτροπή.
  3. Το Επιστημονικό Συμβούλιο.

 • 14 Οκτωβρίου 2018, 23:37 | Δρ Δημοσθένης Μάλλιαρης, Δ/ντής Ανάπτυξης ΙΓΜΕ

  Αρθρο 7, §3 και §4
  Προτείνεται η μη χρησιμοποίηση του χαρακτηρισμού «αυτοτελής υπηρεσιακή μονάδα» για τις μονάδες των παραγράφων αυτών αλλά ο χαρακτηρισμός «υπηρεσιακές μονάδες υπαγόμενες απευθείας στον Γενικό Διευθυντή και στο Δ.Σ. » αντίστοιχα για τις 2 παραγράφους, δεδομένου, ότι δεν πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις περί αυτοτέλειας.
  Εναλλακτικά, μπορούν να χαρακτηρίζονται ως «ανεξάρτητες υπηρεσιακές μονάδες», όπως αναφέρονται στο Αρθρο 14, υπό την έννοια ότι δεν υπάγονται σε Διευθύνσεις.

 • 10 Οκτωβρίου 2018, 17:57 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ

  Στη Δ/νση ορυκτών πόρων και μεταλλευτικής δεν έχει κανένα νόημα η μεταλλευτική επειδή το ΙΓΜΕ δεν έκανε ποτέ εκμετάλλευση μεταλλείων και ούτε η Αρχή πρόκειται να κάνει. Επειδή πρόκειται για απαράδεκτη συντεχνιακού τύπου διατύπωση προτείνω να διαγραφεί και από το άρθρο1 και από το 7.

 • 10 Οκτωβρίου 2018, 17:15 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ

  Αρθρ. 7. Από τις 6 προτεινόμενες Δ/νσεις οι 5 υπήρχαν και στο ΙΓΜΕ με άλλη κατανομή αντικειμένων ενώ η 6η (Διαχείρισης Φυσικών και Τεχνολογικών Κινδύνων) είναι νέα δημιουργία. Πρόκειται για Δ/νση με περιορισμένο γνωστικό αντικείμενο και περιλαμβάνει 2 τμήματα εκ των οποίων αυτό των φυσικών καταστροφών επικαλύπτει δράσεις που εκτελεί εδώ και πολλά χρόνια με μεγάλη επιτυχία η Δ/νση Τεχνικής Γεωλογίας του ΙΓΜΕ. Στο τμήμα τεχνολογικών καταστροφών περιλαμβάνονται και φυσικοί κίνδυνοι όπως η ραδιενέργεια των ορυκτών και μεταλλευμάτων. Έτσι φαίνεται ότι η ΔΦΥΤΕΚ συντάχθηκε στο πόδι, δεν έχει καμία ισοτιμία αντικειμένων με τις άλλες Δ/νσεις και προτείνεται η κατάργηση της και η ενσωμάτωση τυχόν τεχνολογικών κινδύνων στο Τμήμα Τεχνικής Γεωλογίας.
  Πρόταση για νέα Διεύθυνση Ενεργειακών Πόρων και Γεωενέργειας (ΔΕΠΓ)
  Σε πολλά σημεία του σχεδίου νόμου αναφέρεται η αρμοδιότητα της Αρχής σε θέματα ενέργειας όπως:
  1. Στο άρθρο 1 στους σκοπούς της Αρχής και η ΕΝΕΡΓΕΙΑ.
  2. Στο άρθρο 2 η αρμοδιότητες σε θέματα έρευνας ραδιενεργών μεταλλευμάτων, σε θέματα Γεωθερμίας, σε παροχή υπηρεσιών σε θέματα υδρογονανθράκων.
  3. Στο άρθρο 7 η μελέτη λιγνιτών.
  Έτσι εκτός από τα 3 θέματα των Δ/νσεων ενεργειακών του ΙΓΜΕ προστίθενται και οι υδρογονάνθρακες.
  Όταν όμως το σχέδιο νόμου φθάνει στην οργανωτική διάρθρωση της Αρχής δεν προβλέπει Δ/νση Ενεργειακών αλλά κατανέμει τα αντικείμενα στη Δ/νση Υδρογεωλογίας και Γεωθερμίας, και στη Δ/νση Ορυκτών Πόρων.
  Αν δει κανείς τους διεθνείς ορισμούς βλέπει ότι oι ορυκτοί πόροι (mineral resources) είναι διακριτοί από τους ενεργειακούς πόρους (energy resources). Ακόμη σε ευρωπαϊκό επίπεδο τα θέματα Γεωενέργειας είναι ένα αντικείμενο υψηλής ζήτησης και χρηματοδότησης από κοινοτικά κονδύλια (όπως φάνηκε και από τη χρηματοδότηση έργων από το πρόγραμμα GEOERA), ενώ η Γεωθερμία είναι το πιο καυτό αντικείμενο έρευνας.
  Μετά τα πιο πάνω προτείνεται η δημιουργία Διεύθυνσης Ενεργειακών Πόρων και Γεωενέργειας (ΔΕΠΓ) με αρμοδιότητες την έρευνα και μελέτη της Γεωθερμίας, των γαιανθράκων, των ραδιενεργών μεταλλευμάτων, των υδρογονανθράκων και των επιπτώσεων από τη χρήση των ενεργειακών πόρων στο Περιβάλλον. Επίσης τις γνωματεύσεις και την εκπροσώπηση σε κάθε θέμα ενεργειακών πόρων. (αν χρειαστεί μπορώ να δώσω αναλυτική περιγραφή των 5 Τμημάτων της Δ/νσης).

 • 9 Οκτωβρίου 2018, 21:42 | Συνδικάτο εργαζομένων ΙΓΜΕ

  Η διάρθρωση της αρχής σε έξι (6) διευθύνσεις είναι και ανεπαρκής και ανορθολογική σε σχέση με τα αντικείμενα που πρέπει να υπηρετούνται.
  Στην παράγραφο 3 θα πρέπει να προστεθεί το Τμήμα Γνωμοδοτήσεων και Ελέγχου Μεταλλείων (σήμερα διεύθυνση του ΙΓΜΕ) καθότι χειρίζεται ένα σημαντικό τομέα της μεταλλείας και λατομίας, τις γνωμοδοτικές και ελεγκτικές εργασίες που ανατίθενται στο Τμήμα από το εποπτεύον Υπουργείο με βάση την ισχύουσα μεταλλευτική και λατομική νομοθεσία και έχουν ως σκοπό την έκδοση διοικητικών πράξεων.
  Στην παράγραφο 4 και στο άρθρο 15 ορίζει ως αυτοτελή υπηρεσιακή μονάδα τη γραμματεία του Δ.Σ.!
  Στην παράγραφο 5 και το άρθρο 16γ ορίζει ως όργανο Συντονισμού και ολοκλήρωσης τις «Ομάδες Διοίκησης Έργων», με εντελώς ασαφές περιεχόμενο και κανονισμό λειτουργίας, και δημιουργεί την αίσθηση ότι πρόκειται για δομές παραγκωνισμού των διοικητικών υπηρεσιακών δομών. Απολύτως ασαφής είναι επίσης η αναφορά εδώ για «παράλληλη άσκηση καθηκόντων, χωρίς κανένα περιορισμό από τον ν. 3528/2007».

 • 9 Οκτωβρίου 2018, 20:04 | Μελέτης Χατζής

  Aρθρο2. Δεν υπάρχει λογική. Πολλές αρμοδιότητες αλληλοκαλυπτόμενες.
  Αρθρο4. Απαράδεκτο.Τα μέλη να διορίζονται από την βουλή και όχι από τον εκάστοτε υπουργό.
  Αρθρο6. Μη λογικό. Πολλές αρμοδιότητες στο Γ.Δ.
  Απαράδεκτη η αμοιβή 80% των αναπληρωτών.
  Αρθρο19. Απαράδεκτο και χωρίς λογική. Πως είναι δυνατόν 220 άτομα(χωρίς να γνωρίζουμε τον ακριβή αριθμό των γεωεπιστημόνων) να εντεπεξέλθουν στο φόρτο εργασιών που περιγράφονται στις αρμοδιότητες και τα καθήκοντα των διευθύνσεων.
  Αδικαιολόγητες τόσες έμμισθες θέσεις.
  Αρθρο21.Αδικαιολόγητη,απαράδεκτη και επικίνδυνη η τοποθέτηση προσωπικού από τον άγνωστο\γνωστό Γ.Δ και όχι από προτάσεις των υπευθύνων των υπηρ. μονάδων.
  Αρθρο23. Απαράδεκτοι οι γενικοί και αόριστοι λειτουργικοί πόροι χωρίς συγκεκριμένους αριθμούς και ποσοστά.
  Αρθρο27. Απαράδεκτο χωρίς μνεία και συμμόρφωση σε τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις.

  Εν κατακλείδι
  Κύριε Υπουργέ

  Το νέο ΕΑΓΜΕ φαίνεται πρόχειρα γραμμένο και από άτομα που καμιά σχέση έχουν με την ερευνητική και μεταλλευτική διαχείριση του φυσικού πλούτου της πατρίδας μας.

  Κύριε Υπουργέ

  Σαν σημαίνων μέλος της Σοσιαλιστικής ΜΑΣ κυβέρνησης να γίνεται παράδειγμα προς μίμηση ΑΠΟΣΥΡΟΝΤΑΣ τον νόμο και οπαδός τήρησης των νόμων και τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων.

  Κύριε υπουργέ

  Μην γίνεται το κακό παράδειγμα προς μίμηση ΕΜΕΝΟΝΤΑΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΖΟΝΤΑΣ τον νόμο περί του νέου και υποβαθμισμένου ΕΑΓΜΕ.

  Με εκτίμηση
  Μελέτης Χατζής
  Συνταξιούχος ΙΓΜΕ