Άρθρο 10 – Διάρθρωση και Αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Ορυκτών Πόρων και Μεταλλευτικής (ΔΟΠΜΕ)

Η Διεύθυνση Ορυκτών Πόρων και Μεταλλευτικής (ΔΟΠΜΕ) αποτελείται από τα ακόλουθα Τμήματα :
1. Τμήμα Κοιτασματολογικής και Μεταλλευτικής Έρευνας (ΚΟΙΜΕ), με αρμοδιότητες :
α) Υλοποίηση ερευνών και μελετών εντοπισμού και αξιολόγησης κάθε είδους Ορυκτών Πρώτων Υλών (Ο.Π.Υ.), για την αποτίμηση του κοιτασματολογικού δυναμικού της χώρας, περιλαμβανομένου του υπολογισμού των αποθεμάτων από δευτερογενείς πηγές (π.χ. εξορυκτικά απόβλητα).
β) Γνωματεύσεις καταλληλότητας Ο.Π.Υ. σε συνεργασία με άλλες Υπηρεσιακές Μονάδες της Αρχής.
γ) Συμμετοχή στις Επιτροπές καθορισμού λατομικών περιοχών.
δ) Ανάπτυξη βάσεων δεδομένων Ορυκτών Πρώτων Υλών.
ε) Εκπόνηση μεταλλευτικών ερευνών για την αποτίμηση του δυναμικού κοιτασμάτων όλων των ορυκτών πρώτων υλών και τη διερεύνηση της δυνατότητας αξιοποίησης αυτών. Εκπόνηση γεωστατιστικών μελετών για την αποτίμηση του δυναμικού ορυκτών πρώτων υλών και για γεωλογικές εφαρμογές.
ζ) Αναγνώριση και κοιτασματολογική έρευνα και μελέτη των στερεών ενεργειακών πρώτων υλών με οικονομικό ενδιαφέρον.
στ) Έρευνα και μελέτη μη ενεργειακών χρήσεων των λιγνιτών.
η) Αναγνώριση και κοιτασματολογική έρευνα ουρανίου και θορίου, συνοδών παραγενετικών μετάλλων (όπως π.χ. σπανίων γαιών).
θ) Ραδιοπροστασία του πληθυσμού από την εκπομπή ακτινοβολιών «α», «β» και «γ».
ι) Αξιολόγηση της συμβολής των ακτινοβολιών στη γνώση της Σεισμικής Επικινδυνότητας περιοχών.
ια) Εκπόνηση οικονομοτεχνικών μελετών και μελετών εκμετάλλευσης/ αξιοποίησης κοιτασμάτων ορυκτών πόρων και συμμετοχή σε περιβαλλοντικές μελέτες.
ιβ) Συντονισμό και υποστήριξη του ερευνητικού έργου της Αρχής σε μελέτες οικονομοτεχνικής φύσεως.
ιγ) Λειτουργία του Διαπιστευμένου Εργαστηρίου «ΛΙΘΟΣ» με αντικείμενα:
αα. Τον εργαστηριακό προσδιορισμό των αισθητικών, φυσικών και μηχανικών χαρακτηριστικών των φυσικών διακοσμητικών πετρωμάτων και των μωσαϊκών λίθων με στόχο την ποιοτική αξιολόγησή τους (Διαπιστευμένο Εργαστήριο).
ββ. Τη συμβολή στην απόδοση σήμανσης CE σε τελικά προϊόντα από διακοσμητικά πετρώματα.
γγ. Τη διενέργεια αυτοψιών, με σκοπό την επίλυση τυχόν εμφανιζόμενων προβλημάτων μετά την εφαρμογή προϊόντων από διακοσμητικά πετρώματα.
ιδ. Λειτουργία του Εργαστηρίου Ενεργειακών Πρώτων Υλών με αρμοδιότητα τις αναλύσεις των Στερεών Ενεργειακών Πρώτων Υλών (λιγνίτη-τύρφης και ραδιενεργών).
2. Τμήμα Ορυκτολογίας και Πετρογραφίας (ΤΟΠ), με αρμοδιότητες:
α) Πραγματοποίηση ορυκτολογικών, πετρογραφικών μελετών πετρωμάτων, εδαφών, αδρανών και κάθε είδους φυσικών υλικών, καθώς και γεω-αρχαιολογικών αντικειμένων.
β) Πραγματοποίηση εργαστηριακών και λοιπών εξετάσεων για την ύπαρξη επιβλαβών για την ανθρώπινη υγεία στοιχείων ή ορυκτών στον αέρα.
γ) Επιμέλεια των μουσειακών συλλογών και του Μουσείου Ορυκτών και Πετρωμάτων της Αρχής.
δ) Οργάνωση και επιμέλεια εκπαιδευτικών επισκέψεων σχολείων στις εγκαταστάσεις της Αρχής.
ε) Παροχή υπηρεσιών εξέτασης διαφόρων φυσικών και τεχνητών υλικών προς Ιδιώτες, Εταιρείες και Οργανισμούς του Δημοσίου, Περιφέρειες και Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
3. Τμήμα Γεωχημείας και Περιβάλλοντος (ΓΕΠ), με αρμοδιότητες:
α) Γεωχημικές έρευνες και μελέτες κάθε είδους, χρησιμοποιώντας φυσικά υλικά, όπως ποτάμια/λιμναία ιζήματα, έδαφος, πέτρωμα, παρόχθιο/πλημμυρικό ίζημα, σκόνη δρόμων και αιωρούμενα σωματίδια.
β) Ανάπτυξη βάσεων γεωχημικών δεδομένων και σύνταξη γεωχημικών πολυστοιχειακών χαρτών ποικίλης κλίμακας, καθώς και ατλάντων.
γ) Υποστήριξη ερευνητικών έργων για την αναζήτηση και εντοπισμό Ορυκτών Πρώτων Υλών (Ο.Π.Υ.).
δ) Μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων στο έδαφος και τα ύδατα, προστασίας περιβάλλοντος, διάθεσης αποβλήτων και διασποράς ρύπων.
ε) Συντονισμό και υποστήριξη του ερευνητικού έργου της Αρχής σε σχέση με το περιβάλλον.
4. Τμήμα Τεχνολογίας Ορυκτών Πρώτων Υλών (ΤΕΟΠΥ), με αρμοδιότητες:
α) Δοκιμές και μελέτες εμπλουτισμού και μεταλλουργικής επεξεργασίας κάθε είδους Ορυκτών Πρώτων Υλών (Ο.Π.Υ.), σε εργαστηριακή και ημι-βιομηχανική κλίμακα, για την ανάπτυξη διαγραμμάτων ροής επεξεργασίας. Συμμετοχή στην εκπόνηση σχετικών οικονομοτεχνικών μελετών.
β) Μελέτη ποιοτικών χαρακτηριστικών διαφόρων τύπων εξορυκτικών αποβλήτων ή/και παραπροϊόντων της εξορυκτικής βιομηχανίας και διερεύνηση της δυνατότητας αξιοποίησής τους για την ανάκτηση χρήσιμων συστατικών ή την παραγωγή χρήσιμων προϊόντων, μέσω της ανάπτυξης κατάλληλων μεθοδολογιών. Συμμετοχή στην εκπόνηση μελετών σκοπιμότητας για τη διαχείρισή τους.
γ) Εκτέλεση δοκιμών ελέγχου τοξικότητας στερεών αποβλήτων και λασπών στο σήμερα Διαπιστευμένο Εργαστήριο Ελέγχου Τοξικότητας Στερεών Αποβλήτων.
δ) Υποστήριξη του ερευνητικού έργου άλλων υπηρεσιακών μονάδων της Αρχής σε εργασίες επεξεργασίας – προετοιμασίας δειγμάτων κάθε είδους Ορυκτών Πρώτων Υλών (Ο.Π.Υ.).
ε) Συμμετοχή στην εκπόνηση μελετών ρύπανσης από βιομηχανική δραστηριότητα σε στερεά δείγματα.
στ) Παροχή υπηρεσιών σε τρίτους με την εκτέλεση δοκιμών και μετρήσεων στο πεδίο δραστηριοποίησης του Τμήματος.
5. Τμήμα Γνωμοδοτήσεων και Ελέγχου Μεταλλείων, με αρμοδιότητα την άσκηση των γνωμοδοτικών και ελεγκτικών δικαιωμάτων, όπως προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία και αναθέτει κατά περίπτωση το αρμόδιο Υπουργείο.