Άρθρο 06 – Γενικός Διευθυντής και Αναπληρωτές Γενικοί Διευθυντές της Αρχής, Επιλογή – Διορισμός – Αρμοδιότητες

1. Στην Αρχή συστήνεται θέση Γενικού Διευθυντή πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για θητεία τεσσάρων ετών, η οποία μπορεί να ανανεώνεται μία μόνο φορά με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
2. Ο Γενικός Διευθυντής επιλέγεται ύστερα από δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σύμφωνα με τη διαδικασία επιλογής που προβλέπεται στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 8 του ν. 4369/2016. Ο διορισμός του Γενικού Διευθυντή γίνεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
3. Για το διορισμό στη θέση του Γενικού Διευθυντή απαιτούνται τουλάχιστον τα ακόλουθα προσόντα:
α) Πτυχίο Γεωλόγου ή δίπλωμα Μηχανικού Μεταλλείων-Μεταλλουργού Μηχανικού ή Μηχανικού Ορυκτών Πόρων ή συναφές με τα αντικείμενα της Αρχής πτυχίο ή δίπλωμα, ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος της ημεδαπής ή ισότιμου της αλλοδαπής και μεταπτυχιακό τίτλο ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος της ημεδαπής ή ισότιμου της αλλοδαπής σε συναφή αντικείμενα.
β) Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον δέκα ετών.
4. Ο Γενικός Διευθυντής έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
α) Προΐσταται των Αναπληρωτών Γενικών Διευθυντών, όλων των Υπηρεσιών της Αρχής και του προσωπικού που υπηρετεί σε αυτές, εποπτεύει και συντονίζει τη λειτουργία των υπηρεσιών, είναι υπεύθυνος έναντι του Δ.Σ. για την εύρυθμη λειτουργία τους και εκπροσωπεί δικαστικά και εξώδικα, την Αρχή μαζί με τον Πρόεδρο του Δ.Σ..
Ειδικότερα είναι αρμόδιος για: αα) τον προγραμματισμό των δραστηριοτήτων, την οργάνωση της λειτουργίας των υπηρεσιών και τη σύγκληση τακτικών συσκέψεων με τους αρμοδίους Προϊσταμένους, για την εύρυθμη λειτουργία της Αρχής, ββ) την προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των υπηρεσιών της Αρχής, για την καλύτερη λειτουργία τους και γγ) την αξιολόγηση του έργου των υπηρεσιακών μονάδων της Αρχής και την υποβολή σχετικών εκθέσεων στο Δ.Σ.
β) Προετοιμάζει και εισηγείται τα θέματα στο Δ.Σ.
γ) Εισηγείται στο Δ.Σ. το επιχειρησιακό πρόγραμμα της Αρχής.
δ) Εξειδικεύει και εφαρμόζει το εγκεκριμένο επιχειρησιακό πρόγραμμα της Αρχής, με βάση τις γενικές κατευθύνσεις του Δ.Σ.
ε) Επιβλέπει και είναι υπεύθυνος για την εκτέλεση των αποφάσεων του Δ.Σ.
στ) Είναι υπεύθυνος για το συντονισμό επιστημονικών και διοικητικών προγραμμάτων, σύμφωνα με το σκοπό και το εγκεκριμένο επιχειρησιακό σχέδιο της Αρχής και μεριμνά για την πραγματοποίησή τους.
ζ) Είναι υπεύθυνος για την εκτέλεση λειτουργικών δαπανών στο πλαίσιο του εγκεκριμένου από το Δ.Σ. ετήσιου προϋπολογισμού.
η) Εισηγείται στο Δ.Σ. τον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας, ο οποίος διαμορφώνεται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, καθώς και ετήσια λεπτομερή έκθεση για τη δραστηριότητα της Αρχής και προτείνει τα αναγκαία μέτρα για την αποτελεσματικότερη λειτουργία του.
θ) Υποβάλλει στο Δ.Σ. σχέδιο προϋπολογισμού και ισολογισμού και απολογισμού.
ι) Συνάπτει συμβάσεις για λογαριασμό της Αρχής μέχρι το ποσό των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ.
ια) Είναι πειθαρχικός προϊστάμενος όλων των υπαλλήλων της Αρχής, κατ’ ανάλογη εφαρμογή της περίπτωσης α΄ της παρ. 3 του άρθρου 117 του Υπαλληλικού Κώδικα και ασκεί την αρμοδιότητα που προβλέπεται στην περίπτωση δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 118 του ίδιου Κώδικα, όπως οι ανωτέρω διατάξεις αντικαταστάθηκαν με το άρθρο δεύτερο του ν. 4057/2012 (Α’ 54).
ιβ) Εισηγείται στο Δ.Σ. την εκχώρηση επί μέρους αρμοδιοτήτων του ή την ανάθεση δικαιώματος υπογραφής, στους Αναπληρωτές Γενικούς Διευθυντές, στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων, Τμημάτων ή Γραφείων της Αρχής.
5. Ο Γενικός Διευθυντής αποφασίζει για τη συγκρότηση μονίμων και εκτάκτων επιτροπών, ομάδων εργασίας και ομάδων διοίκησης έργου (ΟΔΕ) για εκτέλεση εργασιών ειδικού ενδιαφέροντος, σύμφωνα με το σκοπό της Αρχής και τη δράση της. Στις επιτροπές, ομάδες εργασίας και ΟΔΕ μπορούν να μετέχουν και πρόσωπα εγνωσμένου κύρους ή επιστημονικής κατάρτισης, που δεν είναι μέλη του Δ.Σ. ή δεν ανήκουν στο προσωπικό της Αρχής. Το έργο των εκτάκτων επιτροπών ή ομάδων εργασίας, μπορεί να εποπτεύεται από μέλη του Δ.Σ. ή Αναπληρωτές Γενικούς Διευθυντές ή από Προϊσταμένους Υπηρεσιών της Αρχής.
ιδ) Ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που του ανατίθεται από το Δ.Σ.
6. Οι αρμοδιότητες του Γενικού Διευθυντή, όταν αυτός ελλείπει, απουσιάζει ή κωλύεται, ασκούνται από όποιον Αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή έχει ορίσει ο ίδιος με απόφασή του.
7. Οι αποδοχές του Γενικού Διευθυντή καθορίζονται σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 22 του ν. 4354/2015.
8. Στην Αρχή συστήνεται θέση Αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή Έργων και θέση Αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή Οικονομικών και Διοικητικών, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας τεσσάρων ετών. Οι Αναπληρωτές Γενικοί Διευθυντές αμείβονται με το 80% των αποδοχών του Γενικού Διευθυντή. Η σύμβαση εργασίας μπορεί να ανανεώνεται μία μόνο φορά με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Οι Αναπληρωτές Γενικοί Διευθυντές επιλέγονται ύστερα από δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Δ.Σ. της Αρχής, σύμφωνα με τη διαδικασία επιλογής που προβλέπεται στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 8 του ν. 4369/2016, με την συμμετοχή του Γενικού Διευθυντή στο συμβούλιο επιλογής του άρθρου 10 του ν. 4369/2016.
9. Για το διορισμό στις θέσεις των Αναπληρωτών Γενικών Διευθυντών απαιτούνται τουλάχιστον τα ακόλουθα προσόντα:
α) Πτυχίο ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος (ΑΕΙ) της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής, όπως εξειδικεύεται στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
β) Μεταπτυχιακός τίτλος ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος της ημεδαπής ή ισότιμου της αλλοδαπής ή δεκαετή εμπειρία, όπως εξειδικεύεται στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
γ) Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον έξι ετών.
10. Το Δ.Σ. της Αρχής μετά από εισήγηση του Γενικού Διευθυντή, καθορίζει τις αρμοδιότητες, που ανατίθενται στους Αναπληρωτές Γενικούς Διευθυντές της Αρχής.
11. Στην Αρχή συστήνονται τρεις (3) θέσεις ειδικών συμβούλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, οι οποίοι υπηρετούν στην Αρχή.
Η πλήρωση των θέσεων αυτών γίνεται:
α) με απευθείας πρόσληψη από τον Γ.Δ. δυνάμει σχετικής σύμβασης ιδιωτικού δικαίου διάρκειας μέχρι 4 ετών, με την υπογραφή της σύμβασης από τον προσλαμβανόμενο και τον Γ.Δ.. Σε περίπτωση που η θέση μετακλητού υπαλλήλου καλύπτεται με δικηγόρο, αυτή δεν συνεπάγεται απώλεια ή αναστολή άσκησης του δικηγορικού λειτουργήματος και δεν τυγχάνουν εφαρμογής τα άρθρα. 7 και 31 του ν. 4194/2013.
β) με απόσπαση για πλήρη απασχόληση στην Αρχή, από άλλο φορέα του δημόσιου τομέα ή με ανάθεση καθηκόντων με παράλληλη, πλήρη ή μειωμένη άσκηση των κύριων καθηκόντων του ενδιαφερομένου.
Για τις μισθολογικές απολαβές και την εν γένει υπηρεσιακή κατάσταση του προσωπικού αυτού εφαρμόζονται αναλόγως οι ισχύουσες διατάξεις περί των πολιτικών γραφείων των μελών της Κυβέρνησης.
Με απόφαση του Δ.Σ. της Αρχής ορίζονται τα απαιτούμενα προσόντα για τους υπαλλήλους των θέσεων αυτών, καθώς και τα σχετικά καθήκοντα τους.

 • 15 Οκτωβρίου 2018, 14:02 | Συνδικάτο εργαζομένων ΙΓΜΕ

  5. Ο Γενικός Διευθυντής αποφασίζει για τη συγκρότηση μονίμων και εκτάκτων επιτροπών και ομάδων εργασίας, για εκτέλεση εργασιών ειδικού ενδιαφέροντος, που συνάπτονται σύμφωνα με το σκοπό της Αρχής και τη δράση του. Το έργο των εκτάκτων επιτροπών ή ομάδων εργασίας, μπορεί να εποπτεύεται από μέλη του Δ.Σ. ή το Βοηθό Γενικό Διευθυντή ή από Προϊσταμένους Υπηρεσιών της Αρχής.

  8.Στην Αρχή συστήνεται θέση Βοηθού Γενικού Διευθυντή Οικονομικών και Διοικητικών, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας τεσσάρων ετών. Ο Βοηθός Γενικός Διευθυντής αμείβονται με το 80% των αποδοχών του Γενικού Διευθυντή. Η σύμβαση εργασίας μπορεί να ανανεώνεται μία μόνο φορά με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Ο Βοηθός Γενικός Διευθυντής επιλέγεται ύστερα από δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Δ.Σ. της Αρχής, σύμφωνα με τη διαδικασία επιλογής που προβλέπεται στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 8 του ν. 4369/2016, με την συμμετοχή του Γενικού Διευθυντή στο συμβούλιο επιλογής του άρθρου 10 του ν. 4369/2016.

 • 15 Οκτωβρίου 2018, 00:46 | ΣΕΠ ΙΓΜΕ

  Οργανώνεται ένα δυσανάλογο και δυσκίνητο(;), σχήμα διοίκησης σε σχέση με τις υφιστάμενες οργανικές θέσεις του νέου φορέα, ειδικά δε εφόσον συνεχιστεί η απραξία στο θέμα των προσλήψεων και ανανέωσης του προσωπικού.

  Το ΙΓΜΕ ακόμα και την εποχή που αριθμούσε 1200 άτομα προσωπικό είχε μόνο έναν βοηθό ΓΔ επί των οικονομικών. Οι δύο αναπληρωτές ΓΔ είναι υπερβολή σε έναν φορέα των 220 θέσεων συνδυαζόμενη ειδικά με την παρουσία των 3 συμβούλων!

 • 14 Οκτωβρίου 2018, 20:03 | Γιώργος Γρ. Γρηγορίου

  Αθήνα, 14/10/2018

  Στο κείμενο του νέου σχεδίου νόμου για τη λύση του ΙΓΜΕ και την σύσταση Γεωλογικής Αρχής, και όσον αφορά την διάρθρωση, οργάνωση και λειτουργία της Νομικής Υπηρεσίας προβλέπονται τα ακόλουθα:
  Στο άρθρο 14 παρ. 2 προβλέπεται «Τμήμα Δικαστικού, στο οποίο προϊσταται δικηγόρος για την διαχείριση των δικαστικών θεμάτων της Αρχής».
  Στο άρθρο 19 παρ. 3 οι θέσεις δικηγόρων με έμμισθη εντολή κατατάσσονται ως ακολούθως: «α) Νομικού Συμβούλου, θέση μία[1], β) Δικηγόρων, θέσεις τρεις [3], γ) Δικηγόρου, Προϊσταμένου Νομικής Υπηρεσίας, θέση μία [1].
  Στο άρθρο 22 παρ.2 « Η πρόσληψη Δικηγόρου σε θέση Προϊσταμένων Νομικής Υπηρεσίας και Τμήματος Δικαστικού γίνεται, σύμφωνα με τον Κώδικα Δικηγόρων, με απόφαση του Δ.Σ. Με απόφαση του Δ.Σ. ορίζονται τα περαιτέρω προσόντα για κάθε θέση της Νομικής Υπηρεσίας»
  Στο άρθρο 6 παρ. 11 περ. δ΄, προβλέπεται, εμμέσως πλην σαφώς, και η πρόσληψη Δικηγόρου, Ειδικού Συμβούλου.
  Τέλος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 παρ. 4 του σχεδίου (Μεταβατικές Διατάξεις) « Ο υπηρετών Νομικός Σύμβουλος του ΙΓΜΕ μεταφέρεται στην ΕΑΓΜΕ και τοποθετείται στη θέση του Νομικού Συμβούλου»

  Από το πλέγμα των ανωτέρω προπαρατεθεισών διατάξεων προκύπτουν τα ακόλουθα:
  Δημιουργείται μία σύγχυση ως προς τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντα των δικηγόρων που θα στελεχώσουν την Νομική Υπηρεσία. Πιο συγκεκριμένα, δεν καθορίζονται οι διακριτές αρμοδιότητες και τα διακριτά καθήκοντα που θα έχουν ο Νομικός Σύμβουλος και ο Προϊστάμενος της Νομικής Υπηρεσίας. Σήμερα, κατά τις κείμενες διατάξεις, στο ΙΓΜΕ, ο Νομικός Σύμβουλος είναι Προϊστάμενος της Νομικής Υπηρεσίας, συμμετέχει στις συνεδριάσεις του Δ.Σ., είναι δε δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω. Στο προτεινόμενο σχέδιο μεταφέρεται μεν στην Αρχή ο Νομικός Σύμβουλος, πλην χωρίς προσδιορισμό καθηκόντων και αρμοδιοτήτων.
  Όμως, ο Κώδικας Δικηγόρων, τόσο ο ισχύων, όσο και οι προγενέστεροι, χρησιμοποιούν τους όρους Νομικός Σύμβουλος και Προϊστάμενος Ν.Υ. αδιακρίτως, προβλέπουν δηλαδή μία και μόνο θέση του υπευθύνου της Ν.Υ., ο οποίος, κατά περίπτωσιν, και χωρίς κάποια δηλωτικότητα ξεχωριστών αρμοδιοτήτων , άλλοτε ονομάζεται Νομικός Σύμβουλος και άλλοτε Προϊστάμενος της Ν.Υ. ή Δικαστικού. (βλέπε άρθρο 43&2 Κώδικα Δικηγόρων, όπου γίνεται λόγος είτε για Προϊστάμενο Νομικής Υπηρεσίας είτε για Νομικό Σύμβουλο).
  Για την άρση των ανωτέρω συγχύσεων και την αποτροπή των δυσλειτουργιών που αναπόφευκτα θα προκληθούν απ’ αυτές, θα ήθελα με το σημείωμά μου αυτό να προτείνω κάποιες τροποποιήσεις στις επίμαχες διατάξεις του σχεδίου, οι οποίες είναι κατά τη γνώμη μου ορθές και λυσιτελείς.

  Συγκεκριμένα:
  Στις διατάξεις διαχρονικού δικαίου να μην προβλέπεται θέση άλλου προσώπου ως Νομικού Συμβούλου και άλλου ως Προϊσταμένου Νομικής Υπηρεσίας. Η θέση που θα επιλεγή να είναι μία και μόνο και να συνεπάγεται την άσκηση των καθηκόντων του Προϊσταμένου. Έτσι, το άρθρο 19 παρ.3, περ. (α) θα διαμορφωθή ως εξής: « [α) Νομικός Σύμβουλος, ο οποίος και θα προϊσταται της Ν.Υ., θέση μία (1)» Στην περίπτωση αυτή θα απαλειφθή η περ. (γ)

  Τέλος, θα ήθελα να επισημάνω ότι η πρόσληψη Δικηγόρου-Προϊσταμένου Τμήματος Δικαστικών Υποθέσεων με απόφαση του Δ.Σ. έρχεται σε αντίθεση με τις διατάξεις του Κώδικα Δικηγόρων, καθ’ όσον σ’ αυτές (άρθρο 43 παρ. 2), με απλή απόφαση του αρμοδίου οργάνου του φορέα, μόνο η πρόσληψη Προϊσταμένων Νομικής ή Δικαστικής Υπηρεσίας – και όχι άλλων οργανωτικών μονάδων – επιτρέπεται.

  Είμαι πεπεισμένος ότι οι ως άνω παρατηρήσεις και προτάσεις μου είναι εύλογες, ορθές και αποτελεσματικές.

  Γιώργος Γρ. Γρηγορίου
  Νομικός Σύμβουλος, Προϊστάμενος Ν.Υ.

 • 9 Οκτωβρίου 2018, 21:05 | Συνδικάτο εργαζομένων ΙΓΜΕ

  Στην παράγραφο 4ια καθίσταται ακόμα σαφέστερο το καθεστώς εφαρμογής του καθεστώτος Δ.Υ.
  Στην παράγραφο 8 συστήνεται θέση «Αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή Έργων», θέση που δεν υπήρξε ποτέ στο ΙΓΜΕ και που στη νέα «αρχή» δεν μπορεί να έχει κανένα περιεχόμενο, αφού ουσιαστικά αυτή η αρμοδιότητα ασκείται από το Γ.Δ.
  Στην παράγραφο 11 συστήνονται τρεις θέσεις ειδικών συμβούλων και στο 11α δίνεται το δικαίωμα στον ΓΔ να τους προσλαμβάνει απευθείας χωρίς την τήρηση καμιάς διαδικασίας προκήρυξης, επιλογής κ.α.