Άρθρο 19 – Σύσταση οργανικών θέσεων προσωπικού στην Κεντρική και στις Περιφερειακές Υπηρεσίες της Αρχής

1. Στην Αρχή συνιστώνται διακόσιες είκοσι [220] οργανικές θέσεις προσωπικού, μία [1] θέση Γενικού Διευθυντή, δύο [2] θέσεις Αναπληρωτών Γενικών Διευθυντών, πέντε [5] θέσεις με σχέση έμμισθης εντολής, τρεις [3] θέσεις μετακλητών υπαλλήλων.
2. Οι οργανικές θέσεις προσωπικού, κατατάσσονται, ανά κατηγορία και ειδικότητα, ως εξής:
α) Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), θέσεις εκατόν τριάντα [130]
β) Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ), θέσεις δώδεκα [12]
γ) Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ), θέσεις πενήντα δύο [52]
δ) Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ), θέσεις είκοσι έξι [26]
3. Οι θέσεις με σχέση έμμισθης εντολής κατατάσσονται ως εξής:
α) Νομικού Συμβούλου, θέση μία [1]
β) Δικηγόρων, θέσεις τρεις [3]
γ) Δικηγόρου Προϊστάμενου Νομικής Υπηρεσίας και Δικαστικού, θέση μία [1]
4. Προσόντα για την πρόσληψη στις θέσεις των ανωτέρω κλάδων είναι όσα ορίζονται στις διατάξεις του π.δ. 50/2001 (Α΄ 39), όπως ισχύει κάθε φορά.
5. Οι θέσεις του παρόντος άρθρου μπορούν να κατανέμονται στις οργανικές μονάδες της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Περιφερειακών Υπηρεσιών της Αρχής, με απόφαση του Δ.Σ. της Αρχής μετά από εισήγηση του Γενικού Διευθυντή. Με τον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας μπορούν να ανακατανέμονται και να εξειδικεύονται οι θέσεις μεταξύ κατηγοριών, κλάδων και ειδικοτήτων.
6. Για την κάλυψη έκτακτων, εποχικών ή παροδικών αναγκών μπορούν να προσλαμβάνονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία εργαζόμενοι με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου ή με σύμβαση έργου.

 • 15 Οκτωβρίου 2018, 14:57 | Συνδικάτο εργαζομένων ΙΓΜΕ

  1. Στην Αρχή συνιστώνται πεντακόσιες είκοσι [520] οργανικές θέσεις προσωπικού, …

 • 15 Οκτωβρίου 2018, 01:59 | ΣΕΠ ΙΓΜΕ

  Οι συνιστάμενες 220 οργανικές θέσεις προσωπικού είναι ανεπαρκείς για να υπηρετηθούν τα αντικείμενα και οι σχεδιαζόμενες συνεργασίες της αρχής, λαμβάνοντας υπόψη και τα υφιστάμενα έργα.

  Να γίνει ρητή αναφορά στην κείμενη νομοθεσία στην οποία παραπέμπει για την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού.

 • 14 Οκτωβρίου 2018, 23:11 | Δρ Δημοσθένης Μάλλιαρης, Δ/ντής Ανάπτυξης ΙΓΜΕ

  Αρθρο 19
  Παρότι είναι κατανοητοί οι περιορισμοί (10%), που τίθενται επί των οριζόμενων νέων οργανικών θέσεων της προς σύσταση Αρχής, πρέπει να βρεθεί πολιτικός τρόπος υπέρβασής τους και να οριστούν ως οργανικές θέσεις τουλάχιστον ο αριθμός των 350 θέσεων, αλλιώς η νέα Αρχή δεν θα μπορεί να λειτουργήσει αποτελεσματικά. Ο αριθμός αυτός τεκμηριώνεται δεόντως στο πρόσφατα εγκριθέν από το Δ.Σ. Επιχειρησιακό Σχέδιο.

 • 14 Οκτωβρίου 2018, 20:57 | Γιώργος Γρ.Γρηγορίου

  Αθήνα, 14/10/2018

  Στο κείμενο του νέου σχεδίου νόμου για τη λύση του ΙΓΜΕ και την σύσταση Γεωλογικής Αρχής, και όσον αφορά την διάρθρωση, οργάνωση και λειτουργία της Νομικής Υπηρεσίας προβλέπονται τα ακόλουθα:
  Στο άρθρο 14 παρ. 2 προβλέπεται «Τμήμα Δικαστικού, στο οποίο προϊσταται δικηγόρος για την διαχείριση των δικαστικών θεμάτων της Αρχής».
  Στο άρθρο 19 παρ. 3 οι θέσεις δικηγόρων με έμμισθη εντολή κατατάσσονται ως ακολούθως: «α) Νομικού Συμβούλου, θέση μία[1], β) Δικηγόρων, θέσεις τρεις [3], γ) Δικηγόρου, Προϊσταμένου Νομικής Υπηρεσίας, θέση μία [1].
  Στο άρθρο 22 παρ.2 « Η πρόσληψη Δικηγόρου σε θέση Προϊσταμένων Νομικής Υπηρεσίας και Τμήματος Δικαστικού γίνεται, σύμφωνα με τον Κώδικα Δικηγόρων, με απόφαση του Δ.Σ. Με απόφαση του Δ.Σ. ορίζονται τα περαιτέρω προσόντα για κάθε θέση της Νομικής Υπηρεσίας»
  Στο άρθρο 6 παρ. 11 περ. δ΄, προβλέπεται, εμμέσως πλην σαφώς, και η πρόσληψη Δικηγόρου, Ειδικού Συμβούλου.
  Τέλος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 παρ. 4 του σχεδίου (Μεταβατικές Διατάξεις) « Ο υπηρετών Νομικός Σύμβουλος του ΙΓΜΕ μεταφέρεται στην ΕΑΓΜΕ και τοποθετείται στη θέση του Νομικού Συμβούλου»

  Από το πλέγμα των ανωτέρω προπαρατεθεισών διατάξεων προκύπτουν τα ακόλουθα:
  Δημιουργείται μία σύγχυση ως προς τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντα των δικηγόρων που θα στελεχώσουν την Νομική Υπηρεσία. Πιο συγκεκριμένα, δεν καθορίζονται οι διακριτές αρμοδιότητες και τα διακριτά καθήκοντα που θα έχουν ο Νομικός Σύμβουλος και ο Προϊστάμενος της Νομικής Υπηρεσίας. Σήμερα, κατά τις κείμενες διατάξεις, στο ΙΓΜΕ, ο Νομικός Σύμβουλος είναι Προϊστάμενος της Νομικής Υπηρεσίας, συμμετέχει στις συνεδριάσεις του Δ.Σ., είναι δε δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω. Στο προτεινόμενο σχέδιο μεταφέρεται μεν στην Αρχή ο Νομικός Σύμβουλος, πλην χωρίς προσδιορισμό καθηκόντων και αρμοδιοτήτων.
  Όμως, ο Κώδικας Δικηγόρων, τόσο ο ισχύων, όσο και οι προγενέστεροι, χρησιμοποιούν τους όρους Νομικός Σύμβουλος και Προϊστάμενος Ν.Υ. αδιακρίτως, προβλέπουν δηλαδή μία και μόνο θέση του υπευθύνου της Ν.Υ., ο οποίος, κατά περίπτωσιν, και χωρίς κάποια δηλωτικότητα ξεχωριστών αρμοδιοτήτων , άλλοτε ονομάζεται Νομικός Σύμβουλος και άλλοτε Προϊστάμενος της Ν.Υ. ή Δικαστικού. (βλέπε άρθρο 43&2 Κώδικα Δικηγόρων, όπου γίνεται λόγος είτε για Προϊστάμενο Νομικής Υπηρεσίας είτε για Νομικό Σύμβουλο).
  Για την άρση των ανωτέρω συγχύσεων και την αποτροπή των δυσλειτουργιών που αναπόφευκτα θα προκληθούν απ’ αυτές, θα ήθελα με το σημείωμά μου αυτό να προτείνω κάποιες τροποποιήσεις στις επίμαχες διατάξεις του σχεδίου, οι οποίες είναι κατά τη γνώμη μου ορθές και λυσιτελείς.

  Συγκεκριμένα:
  Στις διατάξεις διαχρονικού δικαίου να μην προβλέπεται θέση άλλου προσώπου ως Νομικού Συμβούλου και άλλου ως Προϊσταμένου Νομικής Υπηρεσίας. Η θέση που θα επιλεγή να είναι μία και μόνο και να συνεπάγεται την άσκηση των καθηκόντων του Προϊσταμένου. Έτσι, το άρθρο 19 παρ.3, περ. (α) θα διαμορφωθή ως εξής: « [α) Νομικός Σύμβουλος, ο οποίος και θα προϊσταται της Ν.Υ., θέση μία (1)» Στην περίπτωση αυτή θα απαλειφθή η περ. (γ)

  Τέλος, θα ήθελα να επισημάνω ότι η πρόσληψη Δικηγόρου-Προϊσταμένου Τμήματος Δικαστικών Υποθέσεων με απόφαση του Δ.Σ. έρχεται σε αντίθεση με τις διατάξεις του Κώδικα Δικηγόρων, καθ’ όσον σ’ αυτές (άρθρο 43 παρ. 2), με απλή απόφαση του αρμοδίου οργάνου του φορέα, μόνο η πρόσληψη Προϊσταμένων Νομικής ή Δικαστικής Υπηρεσίας – και όχι άλλων οργανωτικών μονάδων – επιτρέπεται.

  Είμαι πεπεισμένος ότι οι ως άνω παρατηρήσεις και προτάσεις μου είναι εύλογες, ορθές και αποτελεσματικές.

  Γιώργος Γρ. Γρηγορίου
  Νομικός Σύμβουλος, Προϊστάμενος Ν.Υ.

 • 11 Οκτωβρίου 2018, 18:01 | Μαρία Κυνηγαλάκη

  Με τις 220 οργανικές θέσεις προσωπικού είναι αδύνατον να υπηρετηθούν οι αρμοδιότητες, οι οποίες με χαοτικό τρόπο, χωρίς σαφήνεια και συνοχή, άλλοτε γενικόλογα και άλλοτε εξαιρετικά στοχευμένα, αναφέρονται στο άρθρο 02 του παρόντος. Ειδικότερα, αναφορικά με τα εργαστήρια, τα οποία υπήρξαν πυλώνας για την αυτοδύναμη εκπόνηση αξιόπιστων μελετών από το ΙΓΜΕ, ο περιορισμένος αριθμός εργαζομένων, είναι βέβαιο ότι δεν μπορεί να υποστηρίξει τη λειτουργία τους και κατ΄επέκταση την αξιοποίηση του σημαντικού εξοπλισμού.

 • 11 Οκτωβρίου 2018, 12:50 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ

  Αρθρ. 19. Οι οργανικές θέσεις του προσωπικού της Αρχής που συνιστώνται με το σχέδιο νόμου (220) είναι τελείως ανεπαρκείς για την κάλυψη των αντικειμένων των αρμοδιοτήτων των Υ.Μ.. Η συντηρητική εκτίμηση των αναγκών σε προσωπικό που απαιτείται είναι τουλάχιστον 500 άτομα.
  Ακόμη η σύνθεση του προσωπικού είναι 130 μόνο επιστήμονες και 90 μη επιστήμονες, χωρίς να προσδιορίζεται πόσοι θα είναι οι γεωεπιστήμονες που θα υλοποιούν τα έργα. Προτείνεται η αλλαγή αυτής της αναλογίας σε 180-190 και 40-30 αντίστοιχα.
  Επίσης είναι υπερβολικές οι 5 θέσεις νομικών όταν σε σχέση με το πολύ μεγαλύτερο ΙΓΜΕ υπηρετούσαν 2-3 νομικοί μόνο.
  Αρθρ.19, παρ.6. Είναι αναγκαία η προσθήκη ‘…αναγκών και αναγκών ερευνητικών προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από εξωτερικές πηγές (π.χ. Ε.Ε., άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα) μπορούν να προσλαμβάνεται επιστημονικό προσωπικό με σύμβαση ορισμένου χρόνου που διαρκεί όσο το πρόγραμμα και σύμφωνα με όσα ισχύουν για τα ερευνητικά ινστιτούτα του Υπ. Παιδείας, και εργαζόμενοι…..’.

 • 9 Οκτωβρίου 2018, 21:46 | Συνδικάτο εργαζομένων ΙΓΜΕ

  Συστήνει 220 οργανικές θέσεις προσωπικού, χωρίς να διευκρινίζει αν πρόκειται για θέσεις μονίμων υπαλλήλων ή ΙΔΑΧ.
  Ο αριθμός των οργανικών θέσεων είναι απολύτως ανεπαρκής για να καλυφθούν στοιχειωδώς οι απαιτήσεις των στόχων και αντικειμένων της αρχής. Ο αριθμός οργανικών θέσεων που είχε εκτιμηθεί από πρόσφατες μελέτες τόσο του Οικονομικού Πανεπιστημίου Πειραιά (επικαιροποιημένη μελέτη 2016) όσο και της διοίκησης του ΙΓΜΕ, αλλά και το επιχειρησιακό σχέδιο της σημερινής Διοίκησης του ΙΓΜΕ για το 2018, είναι οι 520.
  Στην παράγραφο 2, ενώ αναφέρεται ότι «οι οργανικές θέσεις κατατάσσονται, ανά κατηγορία και ειδικότητα ως εξής:», στη συνέχεια δεν αναφέρεται καμιά ειδικότητα.
  Κρίνεται απολύτως αναγκαίο να υπάρχει σαφής περιγραφή ειδικοτήτων (job description), η οποία μάλιστα έχει ήδη συνταχθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΙΓΜΕ.