Άρθρο 12 – Διάρθρωση και Αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών (ΔΟΔΥ)

Η Διεύθυνση Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών (ΔΟΔΥ) αποτελείται από τα ακόλουθα Τμήματα:
1. Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών (ΤΟΥ), με αρμοδιότητες :
α) Οικονομικό προγραμματισμό και έλεγχο. Κατάρτιση ετήσιου οικονομικού προϋπολογισμού, απολογισμού, ισολογισμού και λοιπών οικονομικών καταστάσεων.
β) Προληπτικό οικονομικό έλεγχο χρηματικών ενταλμάτων. Δημοσιονομικό έλεγχο και εκκαθάριση δαπανών με βάση τα πλήρη και νόμιμα δικαιολογητικά αυτών.
γ) Ταμειακή διαχείριση και συστήματα πληρωμών.
δ) Λογιστική λειτουργία, κοστολόγηση, διενέργεια προκηρύξεων διαγωνισμών και σύναψη συμβάσεων και λοιπές διαδικασίες, που αφορούν προμήθειες, υπηρεσίες, μελέτες και έργα.
ε) Τήρηση αρχείων χρηματικών ενταλμάτων και προμηθειών, αναθέσεων υπηρεσιών, μελετών και έργων.
στ) Διαχείριση και διάθεση των επιστημονικών εκδόσεων και χαρτών της Αρχής.
ζ) Οικονομικό έλεγχο και διαχείριση των πάσης φύσεως παγίων και αναλωσίμων υλικών της Αρχής.
η) Οικονομικό έλεγχο της Βιβλιοθήκης και των αεροφωτογραφιών.
θ) Παροχή ανάλογης υποστήριξης στις διαχειρίσεις των Περιφερειακών Μονάδων. Συνεργασία με αρμόδια Υπουργεία και Φορείς και παροχή σχετικών πληροφοριών.
2. Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών και Μισθοδοσίας (ΔΥΜ), με αρμοδιότητες:
α) Σχεδιασμό και διαχείριση εφαρμογής συστημάτων διοίκησης και ανάπτυξης Ανθρωπίνων Πόρων.
β) Κατάρτιση μισθολογικών καταστάσεων προσωπικού.
γ) Διενέργεια προκηρύξεων διαγωνισμών ανθρώπινου δυναμικού.
δ) Διοικητική υποστήριξη – μέριμνα.
3. Γραφείο Προστασίας και Πρόληψης, με αρμοδιότητα το χειρισμό θεμάτων υγιεινής και ασφάλειας εργαζομένων και εγκαταστάσεων.